HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 7: Further Education

Giáo dục chuyên sâu

Language - trang 20

Vocabulary

1. college /ˈkɒlɪdʒ/(n)   trường cao đẳng

2. university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/(n)   trường đại học

3. kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/(n)   trường mẫu giáo ( cho trẻ 4 - 6 tuổi)

4. primary school /ˈpraɪməri/ /skuːl/   trường tiểu học

5. upper secondary education /ˈʌpə/ /ˈsɛkəndəri/ /ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/   giáo dục trung học cơ sở

6. vocational courses /vəʊˈkeɪʃənl ˈkɔːsɪz/   khóa học nghề

Vocabulary

Task 1. Complete the following simplified diagram of Viet Nam’s education system with the appropriate words from the box. 

(Hoàn thành sơ đồ giản lược dưới đây về hệ thống giáo dục Việt Nam bằng những từ thích hợp cho sẵn trong khung.)

Lời giải chi tiết:

1. Kindergarten2. Primary education3. Lower secondary education
4. upper secondary education5. College6. University

(5) College and (6) University 3 years (or more) (Cao đẳng và đại học: 3 năm hoặc hơn)
(4) Upper secondary education 3 years (Giáo dục trung học phổ thông: 3 năm)
(3) Lower secondary education 4 years (Giáo dục trung học cơ sở: 4 năm)
(2) Primary education 5 years (Giáo dục tiểu học: 5 năm)
(1) Kindergarten 3 years  (Nhà trẻ, lớp mẫu giáo: 3 năm)

Task 2. Complete the following sentences with words from the conversation in GETTING STARTED.

(Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách chọn những từ có trong đoạn hội thoại ở phần GETTING STARTED.)

Lời giải chi tiết:

1. academic2. major3. vocational
4. postgraduate5. analytical 

1. Academic courses should teach practical skills in addition to critical thinking.

(Các khóa học chuyên sâu nên dạy kỹ năng thực hành bên cạnh các kỹ năng tư duy phê phán.)

2. When a student enters a college or university, he/she has to choose a main subject of study, which is called major

(Khi một sinh viên vào một trường cao đẳng hoặc đại học, anh ấy / cô ấy phải chọn một chuyên ngành chính để học, được gọi là ngành)

3. Specialised vocational courses such as design and cooking are very popular.

(Các khoá học chuyên biệt như thiết kế và nấu ăn rất phổ biến.)

4. Students with bachelor's degrees can purse postgraduate education to get master's or doctoral degrees.

(Sinh viên có bằng cử nhân có thể theo học chương trình sau đại học để lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.)

5. Higher education students need to have analytical skills so that they can analyse a problem scientifically.

(Các sinh viên đại học cần có kỹ năng phân tích để họ có thể phân tích vấn đề một cách khoa học.)

Pronunciation

Task 1. Listen and repeat the following questions from the conversation in GETTING STARTED. Pay attention to the intonation of yes-no and wh-questions.

(Nghe và lặp lại những câu dưới đây trích từ đoạn hội thoại ở phần GETTING STARTED. Chú ý ngữ điệu của câu hỏi yes-no và câu hỏi có từ đế hỏi.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. What are you looking for? ↷

(Bạn đang tìm kiếm cái gì? )

2. What is further education? ↷

(Học thêm là gì?)

3. How are they different? ↷

(Họ khác nhau như thế nào?)

4. Will that lead to a bachelor’s degree? ⤻

(Điều đó sẽ dẫn đến bằng cử nhân chứ?)

5. What are your plans for the future? 

 (Kế hoạch tương lai của bạn là gì?)

Task 2. Listen and repeat with the correct intonation. Then practise saying the sentences with a partner.

(Nghe và lặp lại câu bằng ngữ điệu đúng. Sau đó thực hành nói với bạn ngồi bên cạnh.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. How much does it cost to study in Singapore? ↷  

(Chi phí đi học ở Singapore là bao nhiêu? ↷ )

2. What types of programmes does the university provide? ↷  

(Các trường đại học cung cấp những loại chương trình nào? )

3. Where can I apply for scholarships to study overseas? ↷  

(Tôi có thể xin học bổng ở đâu? )

4. When should I send my application form? ↷  

(Khi nào tôi nên gửi đơn đăng ký? )

5. How can I apply for a scholarship? ↷

 (Làm thế nào tôi có thể xin học bổng? )

Grammar

The present perfect and the present perfect continuous

(Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

Task 1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Find the time expressions used with the verb forms below.

(Đọc lại đoạn hội thoại ở phần GETTING STARTED một lần nữa. Tìm các cụm từ chỉ thời gian đi kèm theo những dạng động từ ở bên dưới.) 

Lời giải chi tiết:

1. for several days2. lately3. since grade 94. before

Verb FormTime Expression
1. have been searching(đã đang tìm kiếm)for several days (được một vài ngày)
2. have been thinking(đã đang suy nghĩ)lately (gần đây)
3. have traveled(đã đi du lịch đến)since grade 9 (kể từ năm lớp 9)
4. have....been before (trước khi)

Task 2. Put the verb in each sentence in the present perfect continuous.

(Chia động từ trong mỗi câu ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.) 

- Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: S + have/has been + V-ing.

Lời giải chi tiết:

1. have been surfing2. have been living3. has been looking
4. have been studying5. has been teaching 

1. Why don't you take a break? You have been surfing the Internet all day.

(Sao cậu không nghỉ ngơi đi? Cậu đã lướt web cả ngày rồi)

2. When you travel to Thailand, you can stay at my uncle's flat. He has been living in Bangkok since he got married.

(Khi cậu du lịch đến Thái Lan, cậu có thể ở lại căn hộ của chú tôi. Chú ấy đã sống ở Bangkok từ khi kết hôn.)

3. Nam's brother graduated from college last month and has been looking for a job.

(Anh trai của Nam đã tốt nghiệp đại học vào tháng trước và đang tìm kiếm một công việc.)

4. Kevin's friends have been studying in Australia for a year. Their course will end in June.

(Các bạn của Kevin đã học tập tại Úc được một năm. Khóa học của họ sẽ kết thúc vào tháng Sáu.)

5. Professor Richards, who is Dean of the Foreign Languages Faculty, has been teaching in this university for more than ten years.

(Giáo sư Richards, Trưởng Khoa Ngoại Ngữ, đã giảng dạy tại trường đại học này được hơn mười năm rồi.)

Task 3. Choose the correct form of the verbs in brackets to complete the sentences.

(Chia đúng dạng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)

Lời giải chi tiết:

1. have read2. have been reading3. Have you applied
4. have been waiting5. has been giving6. have never understood

1. I have read three books on vocational training to complete this project

(Tôi đã đọc ba cuốn sách về đào tạo chuyên ngành để hoàn thành dự án này.)

2. have been reading a report on further education since last Monday. I will finish it this Sunday.

(Tôi đang đọc một báo cáo về giáo dục kể từ thứ Hai tuần trước. Tôi sẽ kết thúc vào Chủ Nhật này.)

3. Have you applied for the scholarship to study in Singapore?

(Cậu đã nộp đơn xin học bổng du học Singapore chưa?)

4. I have been waiting for the university's reply about entry requirements for a whole week I hope to receive it soon.

(Tôi đang chờ đợi phản hồi của trường đại học về các yêu cầu đầu vào cho cả tuần. Tôi hy vọng sớm nhận được nó.)

5. Prof. Wilson has been giving the same seminar to students for the last 12 years.

(Giáo sư Wilson đã tổ chức cùng một hội thảo cho sinh viên trong suốt 12 năm qua.)

6. I have never understood why so many young people want to study abroad.

(Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao rất nhiều người trẻ tuổi lại muốn đi du học.)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com