HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: Cities Of The Future

Các thành phố trong tương lai

Getting started - trang 46

Vocabulary

1. sustainable /səˈsteɪnəbl/(adj)   không gây hại cho môi trường; bền vững

2. liveable /ˈlɪvəbl/   đáng sống

3. renewable /rɪˈnjuːəbl/(adj)   có thể tái tạo

4. environmentally friendly /ɪnˌvaɪərənˈmɛntli ˈfrɛndli/   thân thiện với môi trường

5. presentation /ˌpreznˈteɪʃn/   buổi thuyết trình

6. electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/   điện

7. technology /tekˈnɒlədʒi/(n)   công nghệ

Task 1. Phong, Chi and Ha are discussing their class assignment. Listen and read. 

(Phong, Chi và Hà đang thảo luận về bài tập trên lớp của họ. Hãy nghe và đọc.) 

Bài nghe:

Tiếng Anh 11 mới

Tạm dịch:

Phong: Nào, chúng mình thảo luận về bài tập đi thôi. Đây là bài trình bày của cả nhóm phải không nhỉ?

Chi: Đúng vậy. Mỗi nhóm phải có một bài trình diễn về đề tài đời sống của thành phố chúng ta năm 2050 sẽ như thế nào.

Hà: Đề tài hay nhưng rất rộng. Điều đầu tiên chúng mình phải quyết định xem đời sống sẽ tốt hơn lên hay xấu đi.

Phong: Mình tin là nó sẽ tốt hơn nhờ có kỹ thuật hiện đại.

Chi: Ồ... đó không phải là lý do chính. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có cuộc sổng tốt đẹp hơn vì sẽ không còn ô nhiễm nữa. Vì thế mà thành phố chúng ta sẽ không gây hại cho môi trường và có thể sống được.

Hà: Bạn muốn nói là thành phố thân thiện với môi trường phải không?

Chi: Chính xác. Bạn nghĩ sao, Phong?

Phong: Mình thích ý tưởng của bạn, nhưng chúng ta không thể đưa hết những điều đó vào bài trình bày được. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề hoặc là kỹ thuật hiện đại, hoặc là môi trường. Chúng ta chỉ có mười phút nữa thôi phải không nhỉ?

Hà: Đúng vậy. Mình đề nghị chọn vấn đề môi trường. Chúng ta có thể nói về năng lượng mặt trời sẽ được dùng trong giao thông trong tương lai.

Chi: Ý hay đấy, Hà. Nếu chúng ta sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn, không khí sẽ sạch hơn và sức khỏe của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Mọi người có thể có nhiều vấn đề về sức khỏe và có thể đau ốm nếu họ hít thở không khí bị ô nhiễm.

Phong: Được, vậy hãy tập trung vào vấn đề môi trường. Chúng ta còn có thể thảo luận về những công dụng khác chứ không chỉ đối với giao thông thôi đâu.

Chi: Rất tiếc mình không quen với những điều ấy. Bạn có thể giải thích được không.

Phong: Năng lượng mặt trời còn được dùng để thắp vào ban ngày, nấu nướng, nước nóng và giúp cây cối phát triển. Nếu chúng ta có những tấm bảng năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà, chúng ta có thể tạo ra điện cho chúng ta dùng.

Hà: Hay quá. Bạn nghĩ sao Chi? Phong trình bày những vấn đề đó rất hay phải vậy không?

Chi: Đúng vậy. Mình hiểu cậu ấy muốn nói gì. Nếu con người sử dụng nguồn lượng có thể tái tạo được thì tác động của nó đến môi trường sẽ ít đi.

Hà: Mình nghĩ chúng mình cần phải có vài ý cho phần trình bày ngay bây giờ. Chúng mình bắt tay vào chuẩn bị các phần trình chiếu đi thôi. Phong, bạn nói nhé, được không?

Phong: Không thành vấn đề. Các bạn cần gì cứ bảo mình nhé.

Task 2. Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi.) 

Lời giải chi tiết:

1. What is Phong, Ha and Chi’s assignment about?

(Phong, Hà và Chi được phân công cái gì?)

=> It's about life in the city in the year 2050.

 (Đó là về cuộc sống trong thành phố vào năm 2050.)

2. Do Phong and Chi think that life in 2050 will be better? Why / Why not?

(Phong và Chi nghĩ rằng cuộc sống năm 2050 sẽ tốt hơn? Tại sao / tại sao không?)

=> Both think life will be better; Phong believes modem technology will be the reason while Chi thinks there'll be no pollution.

 (Cả hai đều nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt hơn; Phong tin rằng công nghệ hiện đại sẽ là lý do, trong khi Chi nghĩ rằng sẽ không có ô nhiễm.)

3. Which idea do the three students choose to talk about?

(Ý tưởng nào mà ba học sinh chọn để nói về?)

=> They choose to talk about the environment.

 (Họ chọn nói về môi trường.)

4. What source of energy is mentioned? How can it be used?

(Nguồn năng lượng nào được đề cập đến? Làm thế nào có thể sử dụng nó?)

=> Solar energy is mentioned. This energy can be used for transport, lighting, cooking, heating water, and helping plants grow.

 (Năng lượng mặt trời được đề cập. Năng lượng này có thể được sử dụng cho vận chuyển, ánh sáng, nấu ăn, nước sưởi ấm, và giúp cây trồng phát triển.)

5. Do you agree that life will be better and more enjoyable in 2050? Why or why not?

(Bạn có đồng ý rằng cuộc sống sẽ tốt hơn và thú vị hơn vào năm 2050? Tại sao hoặc tại sao không?)

=>I don’t think so because the environment is being destroyed so life is getting more and more difficult.

(Tôi không nghĩ vậy vì môi trường đang b phá hủy nên cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn.)

Yes, I do. I believe more and more advanced technology will be invented in the future to improve the living standard.

(Tôi đồng ý. Tôi tin rằng ngày càng có nhiều công nghệ hiện đại được phát minh trong tương lai để cải thiện chất lượng cuộc sống)

Task 3. Find the questions tags in the conversation and write them in the space provided. Underline the verb forms.

(Tìm câu hỏi đuôi trong đoạn hội thoại rồi viết chúng ra phần ô trống. Gạch dưới những hình thức của động từ.)

Lời giải chi tiết:

- It's a group presentation, isn't it?

(Đó là bài thuyết trình nhóm, phải không?)

- You mean it'll be environmentally friendly, won't it?

(Ý cậu là nó sẽ thân thiện với môi trường phải không?

- We'll have only ten minutes, won't we?

(Bọn mình sẽ chỉ có 10 phút thôi phải không?

- Phong presented them so well, didn't he?

(Phong trình bài rất tốt phải không?)

- Phong, you will do the talking, won't you?

(Phong cậu sẽ đảm nhiệm phần nói chứ?)

Task 4. Read the conversation again and complete the conditional sentences.

(Đọc lại đoạn hội thoại rồi hoàn thành những câu điều kiện bên dưới.)

Phương pháp giải:

Câu điều kiện loại I chỉ giả thiết ở hiện tại hoặc tương lai.

If S + V (hiện tại đơn), S + will/can + V

Lời giải chi tiết:

1. If we use more solar energy, the air will become cleaner and our health will be better (type 1)

(Nếu chúng ta sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn, thì không khí sẽ trở nên trong lành hơn và sức khỏe của chúng ta cũng sẽ tốt hơn.)

2. People can develop health problems and become ill if they breathe polluted air (type 1)

(Mọi người có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe và bị bệnh nếu họ phải hít thở không khí bị ô nhiễm)

3. If we have solar pannels on our roofs, we'll be able to generate our own electricity (type 1)

(Nếu chúng ta có tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà, chúng ta có thể vận hành điện nữa)

4. If people use renewable energy, their impact on the environment is less.

(Nếu mọi người sử năng lượng có thể thay thế, ảnh hưởng của chúng với môi trường sẽ ít đi)

5. Let me know if you need anything else.

(Cho tớ biết nếu cậu cần gì khác)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com