HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Review 4 (Units 10-11-12)

Language- trang 68

Vocabulary 

- colourless (adj): không có màu sắc

- unidentified (adj): không xác định

- interactive (adj): mang tính tương tác

- capability (n): khả năng

- impossible (adj): bất khả thi

- move round: di chuyển xung quanh

- fly into space: bay vào không gian

- make inventions: phát minh 

Task 1. Mark the stress for the following words, then listen and repeat. 

(Đánh dấu nhấn cho những từ sau, sau đó nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

Tiếng Anh 8 mới

Task 2. Complete the words in these sentences. All the words are taken from the list in 1. Then listen, and check. 

(Hoàn thành những từ trong những câu này. Tất cả những từ được lấy từ danh sách 1. Sau đó nghe, và kiểm tra.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. colourless2. unidentified3. interactive
4. capability5. meaningful6. impossible

1. colourless (adj): không có màu sắc

 Oxygen is a colourless gas.

(Ôxi là khí không màu.)

2. unidentified (adj): không xác định

Doctors said that the disease was causes by an unidentiíled virus.

(Bác sĩ nói rằng bệnh tật được gây ra bởi một virut không xác định.)

3. interactive (adj): mang tính tương tác

The technology can be used to produce interactive educational programmes.

(Công nghệ có thể được dùng để sản xuất những chương trình giáo dục tương tác.)

4. capability (n): khả năng

Animals in the zoo have lost the capability of catching food for themselves.

(Động vật trong sở thú đã mất đi khả năng bắt mồi của bản thân.)

5. meaningful (adj): ý nghĩa

Most people need a meaningful relationship with another person.

(Hầu hết mọi người cần một mối quan hệ ý nghĩa với một người khác.)

6. impossible (adj): bất khả thi

It is impossible to count all the stars in the Milky Way.

(Thật không thể đếm tất cả ngôi sao trong dãy ngân hà.)

Task 3. Match each verb in column A with a phrase in column B. 

(Nối mỗi động từ trong cột A với cụm từ trong cột B.)

Lời giải chi tiết:

1-e2-f3-b4-c5-d6-a

1 - e  meet face-to-face: gặp trực tiếp

2 - f  make inventions: tạo phát minh

3 - b exchange information: trao đổi thông tin

4 - c fly into space: bay vào không gian

5 - d move round the sun: di chuyển quanh mặt trời

6 - a benefit from science and technology: lợi ích từ khoa học và công nghệ

Task 4. Write the correct form of the words in brackets to complete the passage. 

(Viết dạng đúng của những từ trong ngoặc đơn để hoàn thành đoạn văn.)

Lời giải chi tiết:

1. scientist2. chemistry3. inventor
4. ambitious5. unhappy6. invention

I always wanted to be a great scientist. I dreamt of discovering a new drug that would save the lives of thousands of people. Unfortunately, I was not good at chemistry at school and I kept making horrible mistakes and the teacher got frustrated with me.
After some time, I decided I would become an inventor and design an amazing new product which would become famous. My parents were encouraging but told me to be a little more practical and not quite so ambitious. A few weeks later, I had a brilliant idea for a pen that would pronounce a word when you wrote it down. But I became unhappy when a friend told me that it was not a new invention.

Tạm dịch:

Tôi luôn muốn trở thành một nhà khoa học vĩ đại. Tôi mơ ước về việc khám phá ra một loại thuốc mới sẽ cứu sống hàng ngàn người. Không may, tôi không giỏi về hóa học, ở trường tôi vẫn gây ra những lỗi khủng khiếp khiếp giáo viên tức giận với tôi.

Sau vài lần, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ trở thành một nhà phát minh và thiết kế một sản phẩm mới thú vị trở nên nổi tiếng. Ba mẹ tôi đã khuyến khích tôi nhưng nói với tôi rằng nên thực tế một chút và đừng tham vọng. Vài tuần sau, tôi đã có một ý tưởng lớn về một cây bút sẽ phát âm một từ khi bạn viết nó xuống. Nhưng tôi đã không vui khi một người bạn nói với tôi rằng nó không phải là phát minh mới.

Task 5. Use the correct form of the verbs in brackets. 

(Sử dụng hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn)

Lời giải chi tiết:

1. will... be?2. to buy3. to read
4. look5. will be6. will appear
7. to read8. will appear 

Will people still read books in 50 years’ time? Scientists think that we will still read books. But books of the future will … be similar to the books we have today? The answer is no. In the future we will only need to buy one book. With this one book we will be able to read novels, plays, and even newspapers. It might look like today’s books, but it will be electronic. When we press a button, words will appear on the page. When we want to read a different story, we can push the button again, and a new story will appear instantly.

Tạm dịch:

Con người còn đọc sách trong vài năm nữa không? Những nhà khoa học nghĩ rằng chúng ta sẽ vẫn đọc sách. Nhưng sách của tương lai sẽ tương tự như sách chúng ta đọc hôm nay không? Câu trả lời là không. Trong tương lai chúng ta sẽ chỉ cần mua một quyển sách. Với quyển này chúng ta sẽ có thể đọc tiểu thuyết, kịch, và thậm chí báo. Nó có thể trông như quyển sách ngày nay, nhưng nó bằng điện tử. Khi chúng ta nhấn nút, những từ sẽ xuất hiện trên trang. Khi chúng ta muốn đọc một câu chuyện khác, chúng ta có thể nhấn nút lại và một truyện mới sẽ xuất hiện ngay. 

Task 6. Rewrite the following sentences in reported speech. 

(Viết lại những câu sau theo câu tường thuật.)

Lời giải chi tiết:

1. Lena said that she enjoyed chatting on the phone with her friends.

(Lena nói rằng cô ấy thích trò chuyện qua điện thoại với bạn bè.)

2. The teacher said that a communication breakdown might happen due to cultural differences.

(Giáo viên nói rằng sự phá hỏng giao tiếp có thể xảy ra do sự khác nhau về văn hóa.)

3. Duong asked me what the inhabitants of Jupiter might look like.

(Dương hỏi tôi những cư dân của sao Mộc có thể trông như thế nào.)

4. Chau asked me if we would still have traffic jams in 30 years time.

(Châu hỏi tôi rằng chúng ta sẽ còn kẹt xe trong 30 năm nữa không.)

5. Phuc told me that he had read a book about life on other planets. 

(Phúc nói với tôi rằng anh ấy đã đọc một quyển sách về sự sống trên những hành tinh khác.)

Task 7. Match the questions in the first column with their answers in the second column.

(Nối câu hỏi trong cột đầu với câu trả lời của chúng trong cột 2.)

Lời giải chi tiết:

1-D2-F3-E4-G
5-A6-C7-H8-B

1. What planet is she from?  (Cô ấy từ hành tinh nào?)

=> Oh, she’s from Mars. (ồ, cô ấy từ sao Hỏa.)

2. How do Martians travel? (Người Martians đi lại như thế nào?)

=> Mostly by flying car. (Hầu như bằng xe bay.)

3. When will we be living in 2100?

(Chúng ta sẽ sống ở đâu trong năm 2100?)

=> We might be living on Mars or Venus.

(Có lẽ chúng ta sẽ sống trên sao Hỏa hoặc sao Kim.)

4. What is ‘netiqutte’?

(Phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng là gì?)

=> It’s the set of rules of proper behavior among people using the Internet.

(Nó là một bộ quy tắc của những hành vi giữa những người sử dụng Internet.)

5. Do you think robots will replace teachers?

(Bạn có nghĩ người máy sẽ thay thế giáo viên?)

=> I don’t think that will ever happen.

(Mình không nghĩ chuyện đó xảy ra.)

6. What was Marie Curie famous for?

(Marie Curie nổi tiếng về gì?)

=> For discovering radium and polonium.

(Để khám phá ra chất phóng xạ radium và polonium.)

7. Did he say that he would come? (Anh ấy đã nói là sẽ đến à?)

=> Yes, he did. (Đúng vậy)

8. When is there a language barrier?

(Có rào cản ngôn ngữ khi nào?)

=> When people don’t speak the same language.

(Khi con người không nói cùng một ngôn ngữ.)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com