HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 5: Being Part Of Asean

Là một thành viên của ASEAN

Vocabulary 

1. assistance /əˈsɪstəns/   (n): sự giúp đỡ

2. association /əˌsəʊsiˈeɪʃn/   (n): hội, hiệp hội

3. behaviour /bɪˈheɪvjə(r)/   (n): tư cách đạo đức, hành vi, cách cư xử

4. bend /bend/   (v): uốn cong

5. benefit /ˈbenɪfɪt/   (n): lợi ích

6. bloc /blɒk/   (n): khối

7. brochure /ˈbrəʊʃə(r)/   (n): sách mỏng ( thông tin/ quảng cáo về cái gì)

8. charm /tʃɑːm/   (n): sự quyến rũ

9. charter /ˈtʃɑːtə(r)/   (n): hiến chương

10. constitution /ˌkɒnstɪˈtjuːʃn/   (n): hiếp pháp

11. delicate /ˈdelɪkət/   (a): mềm mại, thanh nhã

12. digest /daɪˈdʒest/   (v): tiêu hóa

13. economy /ɪˈkɒnəmi/   (n): nền kinh tế

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/   (a): thuộc về kinh tế

14. elongated /ˈiːlɒŋɡeɪtɪd/   (a): thon dài

15. external /ɪkˈstɜːnl/   (a): ở ngoài, bên ngoài

16. govern /ˈɡʌvn/   (v): cai trị, nắm quyền

17. graceful /ˈɡreɪsfl/   (a): duyên dáng

18. identity /aɪˈdentəti/   (n): bản sắc

19. accordance /əˈkɔːdns/   (in accordance with): phù hợp với

20. infectious /ɪnˈfekʃəs/   (a): lây nhiễm

21. inner /ˈɪnə(r)/   (a): bên trong

22. interference /ˌɪntəˈfɪərəns/   (n): sự can thiệp

23. legal /ˈliːɡl/   (a): (thuộc) pháp lý, hợp pháp

24. maintain /meɪnˈteɪn/   (v): duy trì

25. motto /ˈmɒtəʊ/   (n): phương châm, khẩu hiệu

26. official /əˈfɪʃl/   (a): chính thức

27. outer /ˈaʊtə(r)/   (a): bên ngoài

28. progress /ˈprəʊɡres/   (n): sự tiến bộ

29. rank /ræŋk/   (n): thứ hạn

30. stability /stəˈbɪləti/   (n): sự ổn định

31. theory /ˈθɪəri/   (n): học thuyết, lý thuyết

32. vision /ˈvɪʒn/   (n): tầm nhìn

33. project /ˈprɒdʒekt/   (n): đề án, dự án, kế hoạch

34. quiz /kwɪz/   (v): kiểm tra, đố

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com