HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 11: Our greener world

Thế giới xanh hơn của chúng ta

Vocabulary

- air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm không khí 

- be in need /bɪ ɪn nid/ (v): cần

- cause /kɔz/ (v): gây ra

- charity /ˈtʃær·ɪ·t̬i/ (n): từ thiện

- deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng

- disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ (v): biến mất

- do a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/: tiến hành cuộc điều tra

- effect /ɪˈfɛkt/ (n): ảnh hưởng

- electricity /ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ (n): điện

- energy /ˈen·ər·dʒi/ (n): năng lượng

- environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ (n): môi trường

- Environmental pollution /ɪn vaɪrən’mentl pə’lu:∫n/  Sự ô nhiễm môi trường

- exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): trao đổi

- greenhouse gas emissions /’gri"nhaʊs gæs i’mɪ∫n/: Khí thải nhà kính

- invite /ɪnˈvɑɪt/ (v): mời

- natural resource /’næt∫rəl rɪ’sɔ:s/(n) Tài nguyên thiên nhiên

- natural /ˈnætʃ·ər·əl/ (adj): tự nhiên

- noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng ồn

- pollutant /pə’lu:tənt/ Chất gây ô nhiễm

- pollute /pəˈlut/ (v): làm ô nhiễm 

- pollution /pəˈlu·ʃən/ (n): sự ô nhiễm

- president /ˈprez·ɪ·dənt/ (n): chủ tịch

- recycle /riˈsɑɪ·kəl/ (v): tái chế

- recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ (n): thùng đựng đồ tái chế

- reduce /rɪˈdus/ (v): giảm

- refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj): có thể bơm, làm đầy lại

- reuse /riˈjuz/ (v): tái sử dụng

- sea level /ˈsi ˌlev·əl/ (n): mực nước biển

- soil /sɔɪl/ (n) Đất

- soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm đất

- swap /swɑːp/ (v) trao đổi

- the ozone layer /ðə ‘əʊzəʊn ‘leɪə(r)/ (n) Tầng ô zôn

- to destroy /dɪ’strɔɪ/ (v) Phá hủy

- to preserve biodiversity /prɪ’zɜ:v baɪəʊdaɪ’vɜ:səti/ Bảo tồn sự đa dạng sinh học

- water pollution /ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm nước

- wrap /ræp/ (v) gói, bọc 

- to control /kən’trəʊl/ (v) Kiểm soát

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com