HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Thì hiện tại tiếp diễn Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • Thì hiện tại đơn Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • Getting Started - Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 - Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project -Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 2: My home - Ngôi nhà của tôi

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới
 • Getting started - Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 - Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 3: My friends - Bạn bè của tôi

 • Một số tính từ mô tá tính cách con người - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • Cách thành lập và sử dụng động từ “have” có nghĩa là “có” - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • GETTING STARTED - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project -Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới
 • Review 1 (Units 1 - 2 - 3) - Tiếng Anh 6 Mới

 • Language (Ngôn ngữ) - Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills - Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi

 • Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ dài Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 4 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Getting Started - Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 - Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 -Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 5: Natural wonders of the world - Kì quan thiên nhiên thế giới

 • So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • Động từ tình thái (Modal verb) “must” (phải) Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Getting Started - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 -Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 6: Our Tet holiday - Ngày Tết của chúng tôi

 • Cách dùng will/won’t (will not) Unit 6 tiếng anh 6 mới
 • Cách dùng “should/shouldn’t” (nên/không nên) Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Getting started - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới
 • Review 2 (Units 4 - 5 - 6) - Tiếng Anh 6 mới

 • Language (Ngôn ngữ) - Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) - Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 7: Television

 • Câu hỏi với từ để hỏi - Wh question Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới
 • Conjunction (Liên từ) Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Getting Started - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới
 • Closer look 2 - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 Mới
 • Communication - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 8: Sports and games - Thể thao và trò chơi

 • Câu mệnh lệnh (hay yêu cầu) Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • The past simple (Thì quá khứ đơn) Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Getting Started - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • Closer look 1 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • Closer look 2 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 9: Cities of the world - Các thành phố trên thế giới

 • So sánh nhất của tính từ/trạng từ dài Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • Thì hiện tại hoàn thành (The present perfect tense) Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Getting Started - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới
 • Review 3 (Units 7 - 8 - 9) - Tiếng Anh 6 mới

 • Language (Ngôn ngữ) - Review 3 (Units 7 - 8 - 9) SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) - Review 3 (Units 7 - 8 - 9) tiếng anh 6 mới
 • Unit 10: Our houses in the future - Ngôi nhà trong tương lai

 • Ngữ pháp (will và might) Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 10 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Getting Started - Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 - Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 11: Our greener world - Thế giới xanh hơn của chúng ta

 • Câu điều kiện loại I Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 11 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Getting Started - Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 - Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới
 • Unit 12: Robots - Người máy

 • Ngữ pháp Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới
 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • Getting started - Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới
 • A closer look 1 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới
 • A closer look 2 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới
 • Communication - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 1 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills 2 - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới
 • Looking back - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới
 • Project - Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới
 • Review 4 (Units 10 - 11 - 12) - Tiếng Anh 6 mới

 • Language (Ngôn ngữ) - Review 4 (Units 10 - 11 - 12) SGK tiếng anh 6 mới
 • Skills (Kỹ năng) - Review 4 (Units 10 - 11 - 12) SGK tiếng anh 6 mới
 • Copyright @2020 by hocfun.com