HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 5: Wonders Of Viet Nam

Kì quan của Việt Nam

A Closer Look 2 - trang 53

Vocabulary 

1. breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/   đẹp, hùng vĩ

2. honor /ˈɒnə(r)/   tôn vinh

3. security /sɪˈkjʊərəti/   bảo vệ

4. fortress /ˈfɔːtrəs/   pháo đài

5. monument /ˈmɒnjumənt/   công trình

6. complex /ˈkɒmpleks/   khu phức hợp, tổ hợp

7. sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/   tượng điêu khắc

Grammar

Task 1a. Read part of the conversation. Pay attention to the underlined part.

(Đọc đoạn sau của đoạn hội thoại. Tập trung vào phần được gạch chân )

Tiếng Anh 9 mới

Hướng dẫn giải: 

It's said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam.

Tạm dịch:

Veronica: Tuyệt lắm, cảm ơn.Cách tốt nhất để đi vòng quanh là gì?

Mi: Có lẽ tốt nhất là sử dụng xích lô. Người ta nói rằng chúng nhanh và rẻ hơn taxi.

Bạn có thể tìm thêm các ví dụ về cấu trúc bị động khách quan trong đoạn hội thoại. 

Người ta nói rằng cụm di tích này là một trong những kì quan của Việt Nam.

Task 1.b. When do we use the impersonal passive? Can you think of any rules?

(Khi nào ta sử dụng bị động khách quan? Có bất kì quy luật gì không? )

Tiếng Anh 9 mới

Tạm dịch: 

Chúng ta thường sử dụng để nhấm mạnh ý kiến của những người khác. Nó có thể được dùng với những động từ báo cáo, bao gồm: nói, nghĩ, tin , biết, hy vọng, mong chờ, hiểu, yêu cầu...

Ví dụ:

* Chủ động:

+ Mọi người nghĩ rằng anh ấy là một giáo viên tuyệt vời.

+ Mọi người nói rằng cô ấy làm việc 16 giờ một ngày.

+ Họ đã báo cáo rằng 2 người bị thương trong tai nạn.

* Bị động:

+ Người ta nghĩ rằng anh ấy là một giáo viên tuyệt vời.

+ Ngươi ta nói rằng cô ấy làm việc 16 tiếng một ngày.

+ Người ta đồn rằng có 2 người bị thương trong bị tai nạn.

Task 2. Complete the sentences using the correct passive form of the verbs in brackets. The first one has been completed for you.

(Hoàn thành câu sử dụng dạng bị động đúng của động từ trong ngoặc. Câu đầu tiên đã được hoàn thành mẫu.)

1. (know) _______that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

Đáp án: It is known that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

2. (believe)____________ the best time to visit the complex of Hue Monuments is in April.

Đáp án: It is believed that the best time to visit the complex of Hue Monuments is in April.

Tạm dịch: Người ta tin rằng thời gian thích hợp nhất để tham quam khu di tích Huế là vào tháng Tư.

3. (report)____________ thousands of visitors come to enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

Đáp án: It is reported that thousands of visitors come to enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

Tạm dịch: Người ta báo cáo rằng hàng ngàn du khách đến thưởng ngoại phong cảnh của Vịnh Hạ Long hàng năm.

4. (claim)___________ Phong Nha - Ke Bang can be compared to a huge geological museum.

Đáp án: It is claimed that Phong Nha - Ke Bang can be compared to a huge geological museum.

Tạm dịch: Người ta đồn rằng Phong Nha - Kẻ Bàng có thể sánh với bảo tàng địa chất lớn.

5. (understand)____________ Binh Dai Fortress was designed to control movement on the Perfumed River.

Đáp án: It is understood that Binh Dai Fortress was designed to control movement on the Perfumed River.

Tạm dịch: Người ta hiểu rằng Pháo đài Bình Đài được thiết kế để kiểm soát sự di chuyển trên sông Hương.

6. (expect)____________ the government will have measures to protect and preserve our man-made wonders.

Đáp án: It is expected the government will have measures to protect and preserve our man-made wonders.

Tạm dịch: Người ta hy vọng rằng chính phủ sẽ có các biện pháp để bảo vệ và bảo tồn các kì quan nhân tạo của chúng ta. 

Task 3. Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive.

(Đây là những điều chúng ta nghe về Tháp Chàm Po Nagar. Viết các câu sử dụng bị động khách quan.)

Lời giải chi tiết:

1. Po Nagar Cham Towers were built in the 8thcentury by the Cham people in central Viet Nam.

(Tháp Po Nagar Cham được xây dựng vào thế kỷ 8 bởi người Chăm ở miền trung Việt Nam.)

Đáp án: It is claimed that Po Nagar Cham Towers were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

 (Người ta cho rằng tháp Chăm Po Nagar được xây dựng vào thế kỷ thứ 8 bởi người Chăm ở miền trung Việt Nam.)

2. The Cham people built Po Nagar Cham temple complex to honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

(Người Chăm đã xây dựng ngôi đền Chăm Po Nagar để tôn vinh Yang Ino Po Nagar, mẹ của vương quốc.)

Đáp án: It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex to honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

 (Người ta nói rằng người Chăm đã xây dựng ngôi đền Po Nagar Cham để tôn vinh Yang Ino Po Nagar, mẹ của vương quốc.)

3. The Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D. 774.

(Tháp Po Nagar Cham được xây dựng trên vị trí của một ngôi đền bằng gỗ trước đó, được đốt bởi người Java vào năm 774 sau Công nguyên.)

Đáp án: It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D., 774.

 (Người ta tin rằng Tháp Chăm Po Nagar được xây dựng trên vị trí của một ngôi đền bằng gỗ trươc đó, được đôt bởi người Java năm 774 sau Công nguyên.)

4. Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

(Po Nagar Kalan là tháp chính, là một trong những cấu trúc cao nhất của Chăm.)

Đáp án: It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

 (Người ta hiểu rằng Po Nagar Kalan là tháp chính, là một trong những cấu trúc cao nhất của người Chăm.)

5. A sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance to the main temple.

(Một tác phẩm điêu khắc của nữ thần Mahishasuramardini có thể được tìm thấy ở trên lối vào ngôi đền chính.)

Đáp án: It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance to the main temple.

(Người ta biết rằng một tác phẩm điêu khắc của các nữ thần Mahishasuramardini có thể được tìm thấy ở trên lối vào ngôi đền chính.)

6. In the 17thcentury, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

( Vào thế kỷ 17, người Việt đã tiếp quản tháp đền, gọi nó là tháp Thiên Y Thành Mậu.)

Đáp án: It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

 (Người ta cho rằng vào thế kỷ 17, người Việt đã tiếp quản tháp đền, gọi nó là tháp Thiên Thiên Thanh Mậu.)

Task 4.a. Read part of the conversation. Pay attention to the underlined part.

(Đọc lại phần sau của đoạn hội thoại. Tập trung vào phần gạch chân. )

Tiếng Anh 9 mới

Tạm dịch:

Veronica: Bố của tôi khuyên chúng ta nên đi bằng máy bay.

Mi: Nó quá đắt! Tôi gợi ý chúng ta đi bằng tàu.

Sau "suggest", chúng ta có thể sử dụng "V-ing" hoặc một mệnh đề với "Should"

Task 4.b When do we use suggest + V-ing/clause with should? Can you think of any rules? (Khi nào chúng ta sử dụng suggest + V - ing/mệnh đề với should? Em có thể nghĩ ra quy tắc gì không?)

We use suggest + V-ing/clause with should to tell someone our ideas about what they should do, where they should go, etc.

(Chúng ta sử dụng suggest + V - ing/mệnh đề với should để nói với ai đó ý kiến của chúng ta về những gì họ nên làm, nơi họ nên đi...)

Example:

I suggest that we should go out to eat. (Tôi đề nghị chúng ta nên ra ngoài ăn.)

I suggested going in my car. (Tôi đề nghị nên đi bằng xe của tôi.)

Task 5. Write answers to the following questions using suggest + Ving/clause with should and the prompts in brackets. Then practise them with your partner. The first one has been completed for you.

(Viết các câu trả lời cho các câu hỏi sau sử dụng "suggest+Ving/mệnh đề chứa should" và các từ trong ngoặc. Thực hành với bạn nhóm. Câu 1 được làm mẫu cho bạn. )

Lời giải chi tiết:

2. A: What should we do to protect and preserve our man-made wonders?

B: I suggest the government should limit the number of visitors every day / I suggest limiting the number of visitors every day  (the government/ limit/the number of visitors/every day).

Tạm dịch:

A: Chúng ta nên làm gì để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan nhận ra?

B: Tôi đề nghị chính phủ nên hạn chế số lượng du khách mỗi ngày .

3. A: What should we do to conserve forests?

B: I suggest we should control the deforestation / I suggest controlling the deforestation. (control/deforestation).

Tạm dịch:

A: Chúng ta nên làm gì để bảo tồn rừng?

B: Tôi đề nghị chúng ta nên kiểm soát nạn phá rừng / tôi đề nghị kiểm soát việc phá rừng .

4. A: What should we do to protect valuable things in pagodas and temples?

B: I suggest we should put these valuable things in high-security places / I suggest putting these valuable things in high-security places. (put/these valuable things/ in high-security places).

Tạm dịch:

A: Chúng ta nên làm gì để bảo vệ những thứ có giá trị trong chùa và đền?

B: Tôi đề nghị chúng ta nên đặt những thứ có giá trị này ở những nơi an ninh cao / Tôi đề nghị đưa những thứ có giá trị này vào các nơi an ninh cao.

5. A: What should we do to restore our ageing man-made wonders?

B: I suggest we should raise some money / I suggest raising some money. (raise/money).

Tạm dịch:

A: Chúng ta nên làm gì để khôi phục lại những kỳ quan nhân tạo?

B: Tôi đề nghị chúng ta nên tăng thêm một khoản tiền / Tôi đề nghị tăng thêm một khoản tiền.

6. A: What should we do to prevent global warming?

B: I suggest we should reduce smoke and exhaust fumes. / I suggest reducing smoke and exhaust fumes. (reduce/smoke/exhaust fumes).

Tạm dịch:

A: Chúng ta nên làm gì để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu?

B: Tôi đề nghị chúng ta nên giảm khói và khói thải. / Tôi đề nghị giảm khói và khói thải. 

Task 6a. Work in pairs. Tell your partners what they should do in the following situations using suggest + Ving/clause with should.

(Làm việc theo cặp. Nói với người bên cạnh những gì họ nên làm trong những tình huống bên dưới sử dụng suggest + V - mg/mệnh đề với should.)

Tiếng Anh 9 mới

Ví dụ:

A. Ôi không! Chiếc xe đạp của tôi đã bị lấy trộm. Tôi nên làm gì bây giờ?

B. Tôi đề nghị nên gọi cho cảnh sát./ Tôi khuyên bạn nên gọi cho cảnh sát.

- Your bicycle has been stolen. (Chiếc xe đạp của bạn đã bị lấy trộm.)

→ I suggest calling the police.

- You have lost your way in the city centre. (Bạn bị lạc đường trong trung tâm thành phố.)

→ I suggest you should buy a map.

- You have left your workbook at home. (Bạn đã để quên sách bài tập ở nhà.)

→ I suggest you should tell the teacher.

- Your laptop isn't working. (Máy tính xách tay của bạn không hoạt động.)

→ I suggest you should ask someone to fix it.

- You have forgotten to bring your wallet when going shopping. (Bạn chắc hẳn đã quên mang ví tiền khi đi mua sắm.)

→ I suggest you come back to take the wallet.

Task 6.b. Now report your partner's ideas to another partner.

(Tường thuật lại ý kiến của người bạn cặp của bạn cho 1 bạn cặp khác )

Hướng dẫn: 

Ex1:

I asked B what I should do when my bicycle had been stolen. He suggested calling the police / I should call the police.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi hỏi B xem tôi nên làm gì khi xe đạp của tôi bị lấy trộm. Anh ấy khuyên gọi điện cho cảnh sát.

Ex 2: 

I asked Nam what I should do when my laptop wasn't working. And he suggested I should ask someone to fix it.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com