HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 10: Sources of Energy

Những nguồn năng lượng

Skills 1 - trang 44

Vocabulary 

- fossil fuel (n): năng lượng hóa thạch

- oil (n): dầu mỏ

- coal (n): than

- generate electricity: sản xuất điện

- machinery (n): máy móc

- rely on: phụ thuộc vào

- increasingly (adv): tăng lên

- a great deal of + N: 1 lượng lớn

- dam (n): đập thủy điện

- alternative (Adj): khác

- convert into: chuyển thành

Task 1. Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. Hydro.

2. Nuclear, wind , solar.

Tạm dịch:

1. Những nguồn năng lượng chính ở Việt Nam là gì?

- Thủy điện

2. Loại nguồn năng lượng nào sẽ được sử dụng trong tương lai?

- hạt nhân, gió, mặt trời.

Task 2. Read the text below and check your ideas.

(Đọc bài văn bên dưới và kiểm tra những ý kiến của em)

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

Kính thưa các vị khách mời,  

Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về năng lượng có thể phục hồi và không thể phục hồi.

Năng lượng hóa thạch là những nguồn năng lượng không thể phục hồi. Chúng bao gồm dầu, than và khí tự nhiên. Chúng có thể được dùng để tạo ra năng lượng, tạo ra điện, hoặc lái máy móc lớn. Không may là chúng gây hại đến môi trường. Việt Nam vẫn lệ thuộc vào những nguồn năng lượng không thể phục hồi, tuy nhiên thủy điện đang được sử dụng ngày càng nhiều ở đây.

Thủy điện và hạt nhân có thể tạo ra nhiều năng lượng. Chúng có thể phục hồi và nhiều. Tuy nhiên, thủy điện có giới hạn bởi vì các đập không thể được xây dựng ở một số vùng. Điện hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho nhu cầu toàn thế giới, nhưng nó nguy hiểm.

Mặt trời và gió là những nguồn năng lượng thay thế khác. Gió xoay turbin gió để tạo ra điện. Điện mặt trời có thể được chuyển thành điện. Nó có thể được dùng để làm nóng hoặc làm mát nhà cửa, mặc dù có vài bất lợi nhưng những nguồn năng lượng thay thế này có thể đem đến rất nhiều điện an toàn và sạch. Chúng sẽ được xem trọng ngày càng nhiều ở Việt Nam trong tương lai.

Task 3. a. Match the verbs with the nouns.

(Nối những động từ với danh từ)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1 - c

create energy: tạo ra năng lượng

2 - a

drive machinery: chạy máy móc

3 - e

generate electricity: phát điện

4 - b

turn turbines: quay turbin

5 - d

heat houses: sưởi ấm nhà 

Task 3.b. Answer the questions

(Trả lời các câu hỏi)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. Two. They are renewable and non-renewable.

Tạm dịch: 

Có bao nhiêu loại nguồn năng lượng được đề cập trong bài? Chúng là gì?

- Hai. Chúng là loại phục hồi và không thể phục hồi được.

2. Hydropower is limited because dams can not be built in certain areas. Nuclear power is dangerous.

Tạm dịch: 

Bất lợi của điện hạt nhân và thủy điện là gì?

- Thủy điện bị giới hạn bởi vì các đập không thể được xây ở vài khu vực. Điện hạt nhân thì nguy hiểm.

3. Because they are natural sources of energy and we use them instead of non-renewable sources.

Tạm dịch: 

Tại sao bạn nghĩ gió và mặt trời là nguồn năng lượng thay thế? 

- Bởi vì chúng là những nguồn năng lượng tự nhiên và chúng ta sử dụng chúng thay vì năng lượng không thể phục hồi.

4. We use non-renewable sources of energy the most but we are increasingly using hydropower.

Tạm dịch: 

Việt Nam hầu như sử dụng loại năng lượng nào?

- Chúng ta sử dụng năng lượng không thể phục hồi là nhiều nhất nhưng chúng ta đang sử dụng thủy điện ngày càng nhiều.

5. He thinks Vietnam will use the wind and the sun as alternative sources of energy in the future.

Tạm dịch: 

Giáo sư nghĩ Việt Nam sẽ sử dụng gì nhiều hơn trong tương lai?

- Ông ấy nghĩ Việt Nam sẽ sử dụng gió và mặt trời là những nguồn năng lượng thay thế trong tương lai.

Task 4. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of each type of energy sources.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về thuận lợi và bất lợi của mỗi loại năng lượng)

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

A: Dầu mỏ là loại năng lượng nào?

B: Nó là một nguồn năng lượng không thể phục hồi, bởi vì nó không thể dễ dàng được thay thế.

A: Thuận lợi và bất lợi của nó là gì?

B: Nó có thể được sử dụng để tạo năng lượng cho máy móc, nhưng nó cũng làm ô nhiễm môi trường.

Task 5. Talk about the advantages and disadvantages of each type of energy sources.

(Nói về thuận lợi và bất lợi của mỗi loại năng lượng)

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

Ví dụ: Thủy điện là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi vì nó từ nước. Nó rẻ và nhiều. Không may, các đập có thể chỉ được xây dựng ở một vài khu vực. 

Hướng dẫn giải:

- Wind power is a renewable source of energy because it is free. It comes from wind. It's abundant. Unfortunately it isn't always available and it isn't cheap. (Năng lượng gió là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi vì nó không tốn chi phí. Nó đến từ gió và nó rất dồi dào. Tuy vậy nó không luôn sẵn có và nó không rẻ.)

- Coal and natural gas is a non-renewable source of energy because it can be used up. If s very cheap but it's polluting. It's not friendly to the environment. (Than đá và các khí gas tự nhiên là nguồn năng lượng không thể phục hồi bởi vì nó có thể bị sử dụng cạn kiệt. Nó rất rẻ nhưng gây ô nhiễm. Nó không thân thiện với môi trường.) 

- Solar power is a renewable source of energy because it comes from the sun. It's abundant, clean and safe. Unfortunately it isn't cheap. (Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi vì nó đến từ mặt trời. Nó rất dồi dào, sạch và an toàn. Nhưng đáng tiếc là nó không rẻ.) 

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com