HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 2: Health

Sức khỏe

A closer look 1 - trang 18

Vocabulary 

1. flu /fluː/   cảm cúm

2. sunburn /ˈsʌnbɜːn/   cháy nắng

3. allergy /ˈælədʒi/   dị ứng

4. tired /ˈtaɪəd/   mệt mỏi

5. cough /kɒf/   ho

6. stomachache /ˈstʌməkeɪk/   đau dạ dày

7. sore throat /sɔː/ /θrəʊt/   đau họng

8. obesity /əʊˈbiːsəti/     bệnh béo phì

Task 1. Look at the pictures. Write the problem below the picture of each patient

(Nhìn vào hình. Viết ra vấn đề bên dưới hình của mỗi bệnh nhân)

Tiếng Anh lớp 7 mới

Lời giải chi tiết:

1. flu:cúm            

2. sunburn: cháy nắng        

3. allergy: dị ứng       

4. tired/ weak: mệt mỏi

Task 2. Read the doctor's notes about his patients and fill in the missing words

(Bây giờ, đọc ghi chú của bác sĩ về bệnh nhân của ông và điền vào những từ trống.)

Lời giải chi tiết:

Patient 1: She looks very red. She was outdoors all day yesterday. I think she has sunburn / a sunburn.

(Bệnh nhân 1: Cô ấy trông rám nắng, đỏ da. Cô ấy đã ở bên ngoài suốt ngày hôm qua. Tôi nghĩ cô ấy bị cháy nắng.)

Patient 2: He keeps sneezing and coughing. I think he has flu / the flu.

(Bệnh nhân 2: Anh ấy cứ ngạt mũi và ho. Tôi nghĩ anh ấy bị cảm cúm.)

Patient 3: He looks so tired. He can’t keep his eyes open! He’s very hot too – he has a temperature.

(Bệnh nhân 3: Anh ấy trông rất mệt. Anh ấy không thể mở mắt ra được! Anh ấy cũng rất nóng - anh ấy bị sốt rồi.)

Patient 4: He ate some seafood yesterday. Now he feels sick. He says he has a stomachache too.

(Bệnh nhân 4: Anh ấy đã ăn hải sản ngày hôm qua. Bây giờ anh ấy cảm thấy mệt. Anh nói anh ấy bị đau bụng nữa.)

Patient 5: He is holding his neck. I think he has a sore throat.

 (Bệnh nhân 5: Anh ấy đang ôm cổ của mình. Tôi nghĩ anh ấy bị đau họng.)

Task 3. Role-play the meeting with the doctor. Use the cues in 1, 2 or your own health problems

(Đóng vai một buổi làm việc của bác sĩ. Sử dụng gợi ý 1 và 2 hoặc vấn đề sức khỏe riêng của em.)

Lời giải chi tiết:

Ex 1:

A: Hi, Doctor Thao. 

B: Hi, Hung. 

A: What was Hung’s problem?

B: I was outside all day yesterday. I feel very hot and my face is red.

A: Let me see. Oh, I think you have a sunburn.

Tạm dịch:

A: Chào bác sĩ Thảo.

B: Chào Hùng.

A: Bạn có vấn đề gì?

B: Tôi đã ở bên ngoài cả ngày hôm qua. Tôi cảm thấy nóng và mặt tôi đỏ

A: Để tôi xem. Ô, tôi nghĩ bạn bị cháy nắng rồi đấy.

Ex 2:

A: Hi, Doctor Nam. 

B: Hi, Mai. 

A: How are you?

B: I'm not good. I ate some seafood yesterday. Now I feel sick. 

A: Let me see. Oh, I think you have a stomachache.

Tạm dịch:

A: Chào bác sĩ Nam.

B: Chào Mai.

A: Cháu khỏe không?

B: Cháu không khỏe. Cháu đã ăn hải sản ngày hôm qua. Cháu thấy mệt.

A: Để bác xem. Ô, bác nghĩ cháu bị đau bụng rồi đấy.

Task 4. Choose a health problem. Work in groups. Tell your group about the last time you had that problem

(Chọn một vấn đề sức khỏe. Làm việc theo nhóm. Kể cho nhóm bạn nghe về lần cuối cùng bạn gặp vấn đề đó.)

Lời giải chi tiết:

A: I had a flu two weeks ago.

B: Me too! I felt so weak.

C: Oh, I had a sore throat yesterday.

D: I had a toothache. I think I ate too many sweets.

Tạm dịch:

A: Tôi bị cảm cúm cách đây 2 tuần.

B: Tôi cũng thế! Tôi thấy rất mệt.

C: Ồ, tôi bị đau họng vào ngày hôm qua.

D: Tôi bị đau răng. Tôi nghĩ tôi đã ăn quá nhiều kẹo.

Task 5. Listen and circle  the words you hear

(Nghe và khoanh tròn từ mà bạn nghe.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. fat /f/2. ferry /f/3. vast /v/
4. vault /v/5. save /v/6. leave /v/

Task 6. Listen and circle the word(s) with the /f/ or /v/ sounds. Then say the sentences

(Nghe và khoanh tròn những từ có phát âm là /f/ hoặc /v/. Sau đó đọc các câu.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

/f//v/
1. fast, food 
2. felt2. have
3.  fatter 
4. lifestyles4. having
 5. give

1. Fast food isn't healthy.

(Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ)

2. I have felt sick all day.

(Tôi cảm thấy bệnh cả ngày.)

3. Obesity is a problem – people are getting fatter.

(Béo phì là một vấn đề - người ta đang mập hơn.)

4. Having a healthy lifestyle is important.

(Có một phong cách sống khỏe mạnh là điều rất quan trọng.)

5. Too many sweets give you toothache.

 (Ăn quá nhiều kẹo làm bạn bị đau răng.)

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com