HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Review 2 (Units 4 - 5 - 6)

Skills trang 69

Task 1. Read about the Vu Lan Festival in Viet Nam and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Đọc về Lễ hội Vu Lan ở Việt Nam và quyết định câu nào đúng (T) hay sai (F).)

Some people call it ‘Vu Lan Bao Hieu’ (Parents’ Appreciation Day). This festival takes place on the 15th day of the seventh lunar month. It is one of the largest festivals of Viet Nam after the Tet festival, and it is celebrated throughout the country, especially in the south.
During the festival, people participate in many goodwill activities and perform various religious rituals. They visit pagodas and temples to worship, release animals like birds or fish, and burn incense. They also buy presents and flowers as their offerings to show their deep love and gratitude towards their parents and ancestors.
Many people go to pagodas on this occasion, wearing either a red rose if their mothers are alive or a white rose if their mothers have passed away. The rose is a symbol of love and gratitude shown by every family towards their ancestors.

StatementsTF
1. Vu Lan takes place on the 15th day of the seventh lunar month.  
2. Vu Lan is celebrated only in the south.  
3. Vu Lan is the largest annual traditional festival of Viet Nam.  
4. People buy presents and flowers as their offerings to show their deep love and gratitude towards their parents.  
5. Many people visit pagodas during the festival, wearing a red rose if their mothers are alive.  

Lời giải chi tiết:

1. T2. F3. F4. T5. T

1.Vu Lan takes place on the 15th day of the seventh lunar month.

(Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch.)

Giải thích: Dựa vào câu 'This festival takes place on the 15th day of the seventh lunar month.', ta chọn được đáp án True.

2.Vu Lan is celebrated only in the south.

(Vu Lan chỉ được tổ chức ở miền Nam.)

Giải thích: Dựa vào câu '...it is celebrated throughout the country, especially in the south.', ta chọn được đáp án False.

3. Vu Lan is the largest annual traditional festival of Viet Nam.

(Vu Lan là lễ hội truyền thống lớn nhất hàng năm của Việt Nam.)

4.People buy presents and flowers as their offerings to show their deep love and gratitude towards their parents.

(Mọi người mua những món quà và hoa như để bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ.)

5. Many people visit pagodas during the festival, wearing a red rose if their mothers are alive.

(Nhiều người lên chùa trong dịp lễ hội, cài một bông hồng đỏ nếu mẹ họ còn sống.)

Tạm dịch:

Vài người gọi nó là “Vu Lan Báo Hiếu” (Ngày tạ ơn cha mẹ) Lễ hội này diễn ra vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch. Nó là một trong những lễ hội lớn nhất của Việt Nam sau lễ hội Tết và nó được tổ chức khắp đất nước, đặc biệt là ở miền Nam.

Trong suốt lễ hội, người ta tham gia vào nhiều hoạt động tình nghĩa và trình diễn những nghi lễ tôn giáo khác nhau. Họ thăm viếng chùa và đền thờ để thờ cúng, phóng sinh như chim hoặc cá và đốt nhang. Họ cũng mua những món quà và hoa nhưng là lễ vật của họ thể hiện tình yêu sâu thẳm của họ và sự cảm tạ đối với ba mẹ họ và tổ tiên họ.

Nhiều người đi đến chùa vào dịp này, mang theo hoa hồng đỏ nếu mẹ còn sống và hòa hồng trắng nếu mẹ của họ mất. Hoa hồng là một biểu tượng của tình yêu và sự cảm tạ được thể hiện bởi mọi gia đình đối với tổ tiên họ.

Task 2. a. Imagine a foreign tourist is coming to your country. Make notes of six tips about the social customs in your country. Use the following edeas or your own.

(Tưởng tượng một hướng dẫn viên du lịch đang đến đất nước em. Ghi chú 6 bí quyết về những phong tục xã hội ở nước em. Sử dụng những ý sau hoặc của riêng em.)

Lời giải chi tiết:

- You mustn’t wear shorts in pagodas.

- You must ask for permission before leaving the meal table.

- Dropping litter is offending.

- You should not speak loudly in public.

- You shouldn’t ask about age.

- You must queue in public.

Tạm dịch:

- Bạn không được mặc quần ngắn trong chùa.

- Bạn phải xin phép trước khi rời bàn ăn.

- Xả rác là vi phạm luật.

- Bạn không nên nổi chuyện lớn tiếng nơi công cộng.

- Bạn không nên hỏi tuổi tác.

- Bạn phải xếp hàng nơi công cộng.

Task 3. Listen to a man talking about social custom in France and Britian. Choose the most appropriate answer A, B, or C to each question.

(Nghe một người đàn ông nói về phong tục xã hội ở Pháp và Anh. Chọn câu trả lời phù hợp nhất A, B, C hoặc D cho mỗi câu hỏi.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1-A2-B3-A4-C

1. Theo người đàn ông, người Pháp không thích quá lịch sự mọi lúc.

2. Người Pháp nghĩ rằng người Anh dành toàn bộ thời gian của họ để xin lỗi. 

3. Người Pháp thích nói về nhưng vấn đề lớn khi họ đi tiệc. 

4. Người Anh có lẽ ngạc nhiên nếu khách của họ nói về chính trị.

Audio script:

After living in France for a few months, I realised that I really should stop trying to be so polite all the time. The French seem to find it annoying if you say things like I'm awfully sorry because they feel you are wasting their time. It must seem to them that the British spend their whole time apologising! The French don’t really make ‘small talk either. Chatting to strangers such as taxi drivers or shop assistants especially politely, is seen as rather strange. And there is another interesting difference. People at dinner parties in France will expect to take part in a serious discussion. The guests are often asked their opinions on ‘big issues’. British people enjoy discussions about house prices and education. However, they are sometimes surprised if their guests want to talk about anything serious, such as politics or art.

Dịch Script:

Sau khi sống ở Pháp trong một vài tháng, tôi nhận ra rằng tôi thực sự nên ngừng cố gắng để quá lịch sự tất cả các thời gian. Người Pháp dường như thấy khó chịu nếu bạn nói những thứ như "Tôi vô cùng xin lỗi" vì họ cảm thấy bạn đang lãng phí thời gian của họ. Dường như với họ, người Anh dành toàn bộ thời gian của họ xin lỗi! Người Pháp cũng không thực sự có những cuộc trò chuyện ngắn xã giao. Trò chuyện với người lạ như tài xế taxi hoặc nhân viên bán hàng đặc biệt lịch sự, được xem là khá kỳ lạ. Và có một sự khác biệt thú vị nữa. Mọi người ở các bữa tiệc tối ở Pháp sẽ mong đợi tham gia vào một cuộc thảo luận nghiêm túc. Các vị khách thường được hỏi ý kiến của họ về 'vấn đề lớn'. Người dân Anh lại thích thảo luận về giá nhà và giáo dục. Tuy nhiên, đôi khi họ ngạc nhiên nếu vị khách của họ muốn nói về bất cứ điều gì nghiêm trọng, chẳng hạn như chính trị hay nghệ thuật.

Task 4. Peter, your British penfriend, is coming to stay with your family for two weeks next month. He has never been to Viet Nam before. Write a letter to tell him about the social customs in Viet Nam. You may use the ideas in the speaking section.

(Peter, bạn qua thư người Anh của em sẽ đến ở với gia đình em trong 2 tuần vào tháng tới. Cậu ây chưa bao giờ đến Việt Nam trước đây. Viết một ỉá thư kể cho cậu ấy nghe về những phong tục xã hội ở Việt Nam. Em có thể sử dụng những ý sau.)

Dear Peter, ________________

Thanks a lot for your letter – it was great to hear from you again and we’re delighted you can come and stay with us. ________________

That’s all for now, then. We’ll see you at the airport on April 10th. ________________

Best wishes, ________________

Van ________________

Lời giải chi tiết:

Dear Peter,

Thanks a lot for your letter - it was great to hear from you again and we are delighted you can come and stay with us.

There are some social customs you should remember. You shouldn’t wear shorts in pagoda. After meal, you should ask for permission before leaving. And you must not drop litter. You also should not speak loudly in public and must queue in public.

That’s all for now, then.

We'll see you at the airport on April 10th.

Best wishes,

Van

Tạm dịch:

Chào Peter,

Cảm ơn nhiều về bức thư - thật tuyệt khi nghe tin bạn lần nữa và chúng tôi thật vui khi bạn có thể đến ở cùng chủng tôi.

Có vài phong tục xã hội mà bạn cần nhớ. Bạn không nên mặc quần ngắn vào chùa. Sau khi dùng bữa xong, bạn nên xin phép trước khi rời đi. Và bạn không được xả rác. Bạn cũng không nên nói lớn nơi công cộng và phải xếp hàng nơi công cộng.

Như thế chắc đủ rồi. Chúng tôi sẽ gặp bạn vào ngày 10 thảng 4.

Thân ái,

Vân.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com