HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 12: Life On Other Planets

Cuộc Sống Trên Những Hành Tinh Khác

Skills 1 - trang 64

Vocabulary

- poisonous (adj): nhiễm độc

- experiences (n): trải nghiệm

- traces (n): dấu vết

- climate (n): khí hậu

- accommodate (v): thích nghi 

surface (n): bề mặt

Task 1.a. Look at the pictures and discuss the questions.

(Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi.)

Tiếng Anh 8 mới

Hướng dẫn giải:

1. What are the names of the two planets in pictures A and B?

(Tên của hai hành tình trong hình là gì?)

A. Earth (Trái đất)

B. Mars (sao Hỏa)

2. How do you think the pictures are different?

(Bạn nghĩ rằng những hình ảnh khác nhau như thế nào?)

=> Totally different. (Hoàn toàn khác.)

Task 1.b. Read the text below and check your answers. 

(Đọc bài văn bên dưới và kiểm tra câu trả lời của em.)

1. Mars is called the Red Planet because of its reddish surface. There have been many explorations to Mars by humans since the mid-20th century. Scientists hope that we can find another planet to accommodate human life.

2. There are major reasons why the climate on Mars is unsuitable for human life. Temperatures on Mars can be as low as -87 degrees Celsius and rarely get above 0 degrees Celsius. But the bigger problem is the lack of oxygen. 95% of the atmosphere is carbon dioxide (CO2), and this is poisonous to breathe. Moreover, there is no water on Mars even though scientists have found traces of it.

3. However, as early as the mid-19th century, scientists discovered that Mars had some similarities to Earth. A day on Mars is 24 hours, 39 minutes and 35 seconds, almost the same as a day on Earth. Mars also experiences seasons just as Earth does. However, the seasons are twice as long because a year on Mars lasts about twice as long as an Earth year.

Tạm dịch:

1. Sao Hỏa được gọi là hành tinh đỏ bởi vì bề mặt màu đỏ của nó. Có nhiều sự khám phá sao Hỏa bởi con người kể từ giữa thế kỷ 20. Những nhà khoa học hy vọng rằng chúng ta có thể tìm được một hành tinh khác để sống.

2. Có những lý do chính tại sao thời tiết trên sao Hỏa không phù hợp cho sự sống con người. Nhiệt độ trên sao Hỏa có thể dưới -87 độ C và hiếm khi trên 0 độ c. Nhưng vấn đề lớn hơn là thiếu ôxi. 95% không khí là CO2 và đây là chất độc khi thở. Hơn nữa, không có nước trên sao Hỏa thậm chí mặc dù những nhà khoa học đã tìm được dấu vết của nó.

3. Tuy nhiên, đầu thế kỷ 19, những nhà khoa học đã khám phá ra rằng sao Hỏa có vài điểm tương đồng với trái đất. Một ngày trên sao Hỏa là 24 giờ, 39 phút và 35 giây, gần bằng một ngày của trái đất. Sao Hỏa cũng trải qua những mùa như trái đất. Tuy nhiên, những mùa dài gấp đôi bởi vì một năm trên sao hỏa kéo dài gấp đôi năm ở trái đất.

Task 2. Find words in the text that have similar meanings to these words or phrases. 

(Tìm những từ trong bài văn mà có ý nghĩa tương tự với những hoặc cụm từ này.)

Lời giải chi tiết:

1. poisonous2. twice3. experiences4. traces
5. surface6. climate7. accommodate 

1. causing death or illness = poisonous

    (tử vong hoặc bệnh tật = độc)

2. two times = twice

    (hai lần = hai lần)

3. has, goes through = experiences

   (có, trải qua = trải nghiệm)

4. marks or signs showing that something happened = traces

   (dấu hiệu hoặc đặc điểm cho thấy có điều gì đó đã xảy ra = dấu vết)

5. the outside or top layer of something = surface

    (lớp bên ngoài hoặc trên cùng của một cái gì đó = bề mặt)

6. weather conditions of a particular place = climate

    (điều kiện thời tiết của một địa điểm cụ thể = khí hậu)

7. provide a place to live = accommodate

    (cung cấp một nơi để sống = thích ứng)

Task 3. Match the headings with the paragraphs (1-3). There is one extra.

(Nối tựa đề với những đoạn văn (1-3). Có một câu dư.)

Lời giải chi tiết:

1. C2. B3. A

1.C. Explanation for the name of the Mars.

(Giải thích tên của sao Hoả.)

2.B. Reasons why we may not be able to live on Mars.

(Những lý do tại sao chúng ta có thể không thể sống trên sao Hỏa.)

3.A. Reasons why we may be able to live on Mars.

(Những lý do tại sao chúng ta có thể sống trên sao Hỏa.)

Task 4. Read the text again and answer the questions. 

(Đọc bài văn lần nữa và trả lời câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

1. What is the other name for Mars?

(Tên khác của sao Hỏa là gì?)

=> It is also called the Red Planet.

(Nó cũng được gọi là hành tinh đỏ.)

2. What are the lowest and the highest temperatures on Mars?

(Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trên sao Hỏa?)

=> The lowest temperature is -87 degrees Celsius and the highest may be a bit higher than zero.

(Nhiệt độ thấp nhất là -87 độ C và nhiệt độ cao nhất là hơn 0 độ một chút.)

3. Why is it poisonous to live on Mars?

(Tại sao thật độc hại khi sống trên sao Hỏa?)

=> Because 95% of atmosohere is carbon dioxide.

(Bởi vì 95% không khí là CO2.)

4. Which is longer, a day on Earth or a day on Mars ?

(Cái nào dài hơn, một ngày trên trái đất hay một ngày trên sao Hỏa?)

=> A day on Mars is a bit longer.

(Một ngày trên sao Hỏa thì dài hơn một chút.)

5. How long is a year on Mars?

(Một năm trên sao Hỏa dài bao nhiêu?)

=> It is twice as long as a year on Earth.

(Nó dài gấp đôi một năm trên Trái đất.)

Task 5. Work in pairs. One is a human and the other is a Martian. Use the suggestions below to ask and answer about life on Earth and life on Mars.

( Làm theo cặp. Một là con người và người kia là người trên sao Hỏa. Sử dụng để nghị bên dưới để hỏi và trả lời về sự sống trên trái đất và trên sao Hỏa.)

Tiếng Anh 8 mới

Lời giải chi tiết:

A: So what kind of food do you eat?

Vậy bạn ăn thức ăn gì? )

B: Well, we eat things like rice, bread, cooked meat. And you?

Ồ, chúng mình ăn những thứ như cơm, bánh mì, thịt nấu chín. Còn bạn? )

A: We eat tablets, rocks... What do you drink?

Chúng mình ăn viên nén (thuốc), những viên đá... Bạn uống gi? )

B: We drink water, juice... And you?

Chúng mình uống nước, nước ép... Còn bạn? )

A: We drink liquid from under the rock... How long do you sleep?

Chúng mình uống chất lỏng từ dưới đất... Bạn ngủ trong bao lâu? )

B: We sleep for 6-8 hours/night. And you?

Chúng mình ngủ trong 6-8 tiếng đêm. Còn cậu? )

A: We sleep 2-3 hours /night. How do you travel?

Chúng mình ngủ 2-3 tiếng/đêm. Bạn đi lại như thế nào? )

B: We travel by bicycle, car... And you?

Chúng mình đi bằng xe đạp, xe hơi... Còn bạn? )

A: We travel by flying cars, space buggies, UFOs...

Chúng mình đi bằng những xe bay, toa không gian, UFO... )

B: How is your environment?

Môi trường của bạn thế nào? )

A: The environment has forests, lakes, oceans. Moutains, cities... And you?

Môi trường có rừng, hồ, đại dương, núi, thành phố... Còn bạn? )

B: We have dry dessert, rocky landspace, caves...What problem do you have ?

Chúng mình có sa mạc khô hạn, cảnh núi non, hang động... Bạn có vấn đề gì? )

A: We have diseases, pollution, overpopulation... And you?

Chúng mình có bệnh tật, ô nhiễm, đông dân số... Còn bạn? )

B: We have survival, loneliness.... 

Chúng mình có sự sống còn, sự cô đơn...)

Task 6. Now swap pairs. The human of one pair works with the Martian of the other pair. Take turns to report what your previous partner said about life on their planet to your new partner to see if he/ she said similar things.

(Bây giờ trao đổi. Con người làm một cặp với người trên sao Hỏa là cặp khác. Lần lượt báo cáo với bạn học trước những gì đã nói về cuộc sống trên hành tinh của họ cho bạn mới của em để xem cậu ấy/ cô ấy nói điều tương tự không.)

Lời giải chi tiết:

C: What kind of food did the human say she ate?

D: She said that she ate rice, bread, meat and fruit and vegetables.

C: Yes, that’s right!

Tạm dịch:

C: Loại thức ăn mà con người nói họ ăn là gì?

D: Cô ấy nói cô ấy ăn cơm, bánh mì, thịt và hoa quả rau củ.

C: Đúng vậy, chính xác

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com