HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 12: My Future Career

Nghề nghiệp tương lai của tôi

A Closer Look 2 - trang 75

Task 1. Complete each second sentence so that it has a similar meaning to the first. Write no more than THREE words.  

(Hoàn thành mỗi câu thứ hai để mà nó có nghĩa tương tự với cầu đầu tiên, không viết nhiều hơn 3 từ )

Phương pháp giải:

Although + mệnh đề

inspite of + Noun/V-ing

despite + Noun/V-ing

Even though + Mệnh đề

Lời giải chi tiết:

1. loving maths2. studying hard3. laziness
4. being short5. poor health 

1. Although she loves maths, she has decided to become an English teacher.

(Mặc dù cô ấy thích toán, cô ấy đã quyết định trở thành giáo viên tiếng Anh)

=> In spite of loving maths, she has decided to become an English teacher.

(Mặc dù thích toán, nhưng cô ấy đã quyết định trở thành một giáo viên tiếng Anh.)

2. He studied hard, but he didn't pass the exam.

(Anh ấy học rất chăm chỉ, nhưng anh ấy không đỗ kỳ thi)

=> Despite studying hard, he didn't pass the exam.

(Mặc dù học tập chăm chỉ, anh ấy đã không vượt qua kỳ thi.)

3. Even though he is lazy, he was given the job.

(Mặc dù anh ấy lười, anh ấy vẫn có việc làm)

=> Despite his laziness, he was given the job.

(Mặc dù lười biếng, nhưng anh ta đã được giao việc.)

4. Although he is short, he has been accepted into the volleyball team.

(Mặc dù anh ấy thấp, anh ấy đã được nhận vào đội bóng chuyền)

=> Despite being short, he has been accepted into the volleyball team.

(Mặc dù thấp, nhưng anh ấy đã được nhận vào đội bóng chuyền.)

5. Even though she has poor health, she works twelve hours a day.

(Mặc dù cô ấy sức khỏe yếu, cô ấy làm việc 12 giờ mỗi ngày)

=> In spite of her poor health, she workings twelve hours a day.

(Mặc dù sức khoẻ của cô ấy kém, nhưng cô ấy làm việc 12 tiếng một ngày.)

Task 2. Circle the correct words or phrases in bold. Sometimes both options are correct. 

(Khoanh chọn từ/ cụm từ in đậm đúng. Thỉnh thoảng cả hai từ đều đúng)

Lời giải chi tiết:

1. to give2. to pass3. choosing
4. talking5. to employ6. to talk/talking

1. offer to V: yêu cầu, đề nghị 

The man offered to give me the job.

(Người đàn ông mời tôi làm công việc đó)

2. manage to V: quản lý 

She managed to pass the exam for that top school.

(Cô ấy đã vượt qua kì thi để vào trưtruowfnawfm trong top)

3. discuss Ving: trao đổi, thảo luận

The students discussed choosing a career.

(Học sinh thảo luận về việc lựa chọn một nghề nghiệp)

4. mention Ving: đề cập tới, nhắc tới

Did your teacher mention taking vocational courses?

(Giáo viên của  bạn có đề cập đến việc tham gia khóa học nghề không?)

5. refuse to V: từ chối

The company refuses to employ poorly qualified applicants.

(Công ty từ chối nhận người có bằng cấp thấp)

6. continute to V/Ving: tiếp tục

The teacher continued to talk/talking about job opportunities when the principal came in.

(Giáo viên tiếp tục nói về các cơ hội nghề nghiệp khi hiệu trưởng bước vào)

Task 3. Choose the correct answer(s).

(Chọn đáp án đúng)

Lời giải chi tiết:

1.A2.A3.C4.C5.A and C6. B

1. The school is expected to provide good citizens for society.

(Trường học được hi vọng tạo ra những công dân tốt cho xã hội)

2. The school headmaster promised to offer practical study programmes to students.

(Hiệu trưởng hứa cung cấp chương trình học tập  thực tế cho học sinh)

3. The company admitted dismissing the employee unfairly.

(Công ty thừa nhận đã sa thải nhân viên một cách đầy bất công)

4. She doesn't mind working hard to reach her career goals.

(Cô ấy không ngại làm việc vất vả để đạt được mục tiêu công việc)

5. It may be too late to begin to learn/ learning vocational skills after you leave school.

(Có lẽ quá trễ để bắt đầu học những kỹ năng nghề  nghiệp sau khi rời khỏi trường)

6. Many more students tend to enrol in vocational schools than in senior secondary schools.

(Nhiều học sinh có xu hướng đăng ký trường nghề nhiều hơn trường trung học phổ thông)

Task 4. Complete the sentences using the ideas in the pictures and the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành những câu sau dùng những ý tưởng trong tranh và dạng đúng của động từ trong ngoặc)

Tiếng Anh 9 mới

Phương pháp giải:

Forget to V: quên phải làm gì, forget Ving: quên đã làm gì

Remember Ving: nhớ đã làm gì, remember to V: nhớ phải làm gì

try to V: cố gắng làm gì, try Ving: thử làm gì

stop to V: dừng để làm gì, stop Ving: dừng việc đang làm

Lời giải chi tiết:

1. to lock2. meeting3. to contact
4. to send5. working6. talking
7. posting8. to answer 

1. Oh, no! I forgot to lock the door! (LOCK)

(Ồ không, tôi đã quân khóa cửa)

2. ... I don't remember meeting you at the job fair last year. (MEET)

(Tôi không nhớ đã gặp bạn ở hội chợ việc làm năm ngoái)

3. I've been trying to contact the employment office but no one is answering! (CONTACT)

(Tôi đang cố gắng liên lạc với văn phòng việc làm nhưng không ai trả lời)

4. Did you remember to send your CV? It's the deadline this morning. (SEND)

(Bạn có nhớ gửi CV không? Sáng nay là hạn chót đó)

5. I will never forget working so hard to become an architect. (WORK)

(Tôi sẽ không bao giờ quên đã làm việc vất vả như vậy để trở thành kiến trúc sư)

6. Please, stop talking. The library is a quiet space. (TALK)

(Làm ơn, dừng nói chuyện. Thư viện là một không gian yên tĩnh mà)

7. Why don't you try posting your CV to the company? They are looking for people like you. (POST)

(Tại sao không thử gửi CV của bạn đến công ty? Họ đang tìm kiếm những người giống như bạn)

8. She stopped reading to answer the phone. (ANSWER)

(Cô ấy đã dừng đọc sách để nghe điện thoại)

Task 5. Complete each second sentence using the right form of the word given so that it has a similar meaning to the first. Write between two and five words.

(Hoàn thành mỗi câu thứ hai sử dụng dạng đúng của từ được cho để có nghĩa tương tự với câu đầu tiên, Viết khoảng 2 đến 5 từ )

Phương pháp giải:

Despite for N: mặc dù cho

inspite of N/Ving: mặc dù

manage to V: quản lý

attemp to V: hợp tác

deny Ving: phủ nhận

Lời giải chi tiết:

1. The boy finally succeeded in dealing with his peers at the vocational school. (manage )

(Thằng nhóc cuối cuối đã giải quyết xong vấn đề với banh ở trường nghề)

=> The boy finally managed to deal with his peers at the vocational school.

(Cậu bé cuối cùng đã giải quyết được với bạn học của mình tại trường dạy nghề.)

2. She tried hard to cooperate with the others in the team to finish the work. ( attemp)

(Cô ấy cô gắng hết sức để hợp tác với những người khác trong đội để hoàn thành công việc)

=> She attempted to cooperate with the others in the team to finish the work.

(Cô đã cố gắng hợp tác với những người khác trong nhóm để hoàn thành công việc.)

3. Although he made efforts in his work,  he wasn't promoted. ( in spite of)

(Mặc dù anh ấy nỗ lực làm việc, anh ấy không được thăng chức)

=> He wasn't promoted in spite of his efforts.

(Anh ấy không được thăng tiến mặc dù anh ấy đã nỗ lực trong công việc.)

4. The boss said he didn't bully the new employee.( deny)

(Ông sếp bảo rằng ông ấy đã không sa thải nhân viên)

=> The boss denied bullying the new employee.

(Ông chủ phủ nhận việc bắt nạt nhân viên mới.)

5. Although the man was qualified for the job, he wasn't accepted. (Despite)

(Mặc dù người đàn ông này đạt yêu cầu công việc, nhưng anh ấy không được nhận)

=> Despite being qualified for the job, he wasn't accepted./Despite qualifying for the job, he wasn't accepted.

 (Mặc dù đủ tiêu chuẩn / Mặc dù đủ điều kiện cho công việc, nhưng anh ấy không được chấp nhận.)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com