HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 2: City Life

Cuộc sống thành thị

Project - Trang 25

Task 1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals.

(Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa)

Tiếng Anh 9 mới

Hướng dẫn giải:

1. A: In classrooms, schoolboard

Tạm dịch: strong lớp học, bảng thống báo của trường

2. B:On the notice board a town/ a language center

Tạm dịch: Trên bảng thông báo của 1 tòa nhà/ trung tâm ngoại ngữ

Task 2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate.

(Xóa những từ không cần thiết trong thông báo, và thay đổi phù hợp)

Tiếng Anh 9 mới

Hướng dẫn giải:

VENDING MACHINE
No soup. 
Tea and coffee, 10p and 50p coins only.
No more canned drinks.
Machine to be repaired soon.

Tạm dịch:

MÁY BÁN HÀNG
Không có súp.
Trà và cà phê, chỉ có 10p và 50p tiền xu.
Không có đồ uống đóng hộp.
Máy sẽ sớm sửa chữa.

Task 3. In 20 - 30 words, write a notice for one of the following situations.

1. You are organising a seminar for teenage girls about city life. Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.

2. You are a travel agent. You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners. Write a notice to put at the travel agency.

(Trong 20-30 từ, viết một thông báo cho một trong các tình huống sau đây.

1. Bạn đang tổ chức một buổi hội thảo cho các bạn gái tuổi teen về cuộc sống thành thị. Viết một thông báo để đưa lên bảng thông báo, đưa ra một số chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi hội thảo.

2. Bạn là một đại lý du lịch. Bạn đang tổ chức chuyến đi một ngày quanh thành phố / thị trấn của bạn cho người nước ngoài. Viết một thông báo để đặt tại cơ quan du lịch.)

Hướng dẫn viết:

1.

SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE 
Monday Nov 10th in the town hall.
All teenage girls are welcome.
For further details, call Ms Trang - 098456789.

Tạm dịch:

HỘI THẢO VỀ CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CUỘC SỐNG THÀNH PHỐ
Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 tại tòa thị chính.
Chào mừng tất cả các cô gái tuổi teen.
Để biết thêm chi tiết, hãy gọi cô Trang - 098456789.

2. ONE-DAY TRIP AROUND THE CITYSunday Nov 10th in Ho Chi Minh City.Mor.: War Remnants Museum - Thien Hau Temple - Binh Tay Market.Aft.: Reunification Palace - Notre Dame Cathedral - Central Post Office.All foreigners are welcome.For further details, ring Ms. Andy - 0989756555.

Tạm dịch

Chuyến du lịch một ngày quanh thành phố
Chủ nhật, ngày mồng 10 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Miếu Bà Thiên Hậu - Chợ Bình Tây
Chiều: Dinh Độc Lập - Nhà thờ Đức Bà - Bưu điện Trung tâm
Tất cả du khách nước ngoài đều được hoan nghênh.
Để biết thêm thông tin chi tiết, gọi cho chị Andy - 0989756555.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com