HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 4: Life In The Past

Cuộc sống ngày xưa

A Closer Look 1 trang 42

Vocabulary 

1. bare/beə/    trần, không có gì

2. preserve /prɪˈzɜːv/   bảo tồn

3. illiterate /ɪˈlɪtərət/   mù chữ

4. seniority /ˌsiːniˈɒrəti/   bậc trên, tiền bối, thế hệ trước

Vocabulary 

Task 1. Match a verb in A with a word/ phrase in B 

(Nối động từ ở mục A với 1 từ/cụm từ ở cụm B )

Tiếng Anh 9 mới

Lời giải chi tiết:

1. f2. g3. b4. a
5. c6. e7. h8. d

1. go bare-foot: đi chân đất

2. collect the post:thu nhận thư từ

3. entertain themselves : tự giải trí

4. dance to drum music: nhảy với nhạc trống

5. act out stories: diễn những câu chuyện

6. use your imagination: sử dụng trí tưởng tượng của bạn

7. preserve our traditions: giữ gìn truyền thống của chúng ta

8. keep a diary: viết nhật ký

Task 2. Use the newly-formed phrases in 1 with the verbs in their correct forms to complete the sentences.

(Sử dụng các cụm từ ở bài 1 với dạng đúng của động từ đó để hoàn thành câu. )

Lời giải chi tiết:

1. In my time, most girls kept a diary where they could write down their daily thoughts and feelings.

Tạm dịch: Ở thời của tôi, hầu hết các cô gái sẽ viết nhật ký, nơi họ có thể ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc hàng ngày của họ.

2. ‘Grandpa, how did the children in your village use to entertain themselves?’ – ‘They played games like tug of war, hide and seek, or flew their kites.'

Tạm dịch: "Ông ơi, làm thế nào mà trẻ con trong làng của ông tự giải trí? "-" Họ chơi trò chơi như kéo quân, trốn tìm, hoặc thả diều của họ ".

3. We should work together to preserve our traditions. They are of great value to us.

Tạm dịch: Chúng ta nên làm việc cùng nhau để bảo vệ truyền thống của chúng ta. Chúng có giá trị lớn đối với chúng ta.

4. Use your imagination and draw a picture of your dream house.

Tạm dịch: Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và vẽ một bức tranh về ngôi nhà mơ ước của bạn.

5. Children are very creative. They are good at acting out stories

Tạm dịch: Trẻ em rất sáng tạo. Họ rất giỏi diễn xuất những câu chuyện.

6. A postman comes once a day to collect the post from the post box.

Tạm dịch: Người đưa thư đến mỗi ngày một lần để thu thập lá thư từ hộp bưu điện.

7. I love going bare-footed on the beach and feeling the sand under my feet.

Tạm dịch: Tôi thích đi chân trần trên bãi biển và cảm nhận cát dưới chân của tôi.

8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers skilfully dance to drum music.

Tạm dịch: Múa Lân thường được trình diễn tại Lễ hội Trung thu, nơi các vũ công nhảy múa với nhạc trống.

Task 3. Choose a word/ phrase from the box to complete the sentences. 

(Chọn từ/cụm từ để hoàn thành câu )

Tiếng Anh 9 mới

Lời giải chi tiết:

1. Paying respect to people of seniority is a tradition in Viet Nam.

Giải thích: seniority (người già) 

Tạm dịch: Việc tôn trọng người già là một truyền thống ở Việt Nam.

2. Quite a large number of ethnic people in the mountains are still illiterate. They can’t read or write.

Giải thích:  illiterate (mù chữ) 

Tạm dịch: Rất nhiều người dân tộc ở vùng núi vẫn còn mù chữ. Họ không thể đọc hoặc viết.

3. Eating from street vendors is a popular habit of people in big cities in Viet Nam.

Giải thích:  street vendors (quán rong) 

Tạm dịch: Ăn uống ở những quán bán trong là một thói quen phổ biến của người dân ở các thành phố lớn ở Việt Nam.

4. There should be strict rules on the roads to reduce the number of accidents.

Giải thích: strict rules (luật nghiêm khắc) 

Tạm dịch: Cần có những quy định nghiêm ngặt về đường xá để giảm số vụ tai nạn.

5. Physical punishment was common at schools in the past.

Giải thích: physical (thể chất) 

Tạm dịch: Hình phạt thể xác là phổ biến ở trường học trong quá khứ.

6. I prefer talking face to face to talking on the phone.

Giải thích: face to face (mặt đối mặt) 

Tạm dịch: Tôi thích nói chuyện đối mặt hơn là nói chuyện qua điện thoại.

Task 4. Complete the sentences with the right form of the words below.

(Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của từ bên dưới.)

Tiếng Anh 9 mới

Lời giải chi tiết:

1. It’s never easy to break a bad habit.

Tạm dịch: Không bao giờ là dễ để từ bỏ một thói quen xấu.

2. His bold behavior shocked everybody present.

Tạm dịch: Thái độ liều lĩnh của anh ấy gây sửng sốt cho mọi người vào lúc này.

3. It runs as a tradition in Viet Nam that elderly grandparents and parents are taken care of by their children until they die.

Tạm dịch: Nó diễn ra như một truyền thống ở Việt Nam là khi ông bà, cha mẹ lớn tuổi được chăm sóc bởi con cháu của họ cho đến khi họ mất.

4. It was his habit to take a nap after lunch.

Tạm dịch: Ngủ một giấc sau khi ăn trưa đã trở thành thói quen của anh ấy.

5. Using blackboards and chalk as the only teaching aid is still a common practice in most developing countries.

Tạm dịch: Sử dụng bảng đen và phấn như là phương pháp giảng dạy duy nhất vẫn là một thông lệ chung ở các nước đang phát triển.

6. He could be fired for his rude behavior towards the VIP guest.

Tạm dịch: Anh ấy có thể bị sa thải bởi thái độ bất lịch sự của mình đối với các khách mời VIP.

Task 5. Listen and underline the auxiliary verbs which are stressed. Then practise saying the sentences.

(Nghe và gạch chân những trợ động từ được nhấn mạnh. Sau đó thực hành nói cả câu)

Bài nghe:

1. Life will be improved in those remote areas.

2. They can see the rain coming in from the west.

3. You did make me laugh!

4. He hasn't handed in his assignment.

5. I don't like the idea of going there at night.

6. Sam doesn't like fast food but I do.

Lời giải chi tiết:

1. Life will be improved in those remote areas.

2. They can see the rain coming in from the west.

3. You did make me laugh!

4. He hasn't handed in his assignment.

5. I don't like the idea of going there at night.

6. Sam doesn't like fast food but I do.

Dịch Script:

1. Cuộc sống sẽ được cải thiện hơn ở những vùng xa xôi.

2. Họ có thể nhìn thấy mưa đang đến từ phía Tây.

3. Bạn đã làm tôi cười!

4. Anh ấy không giao nhiệm vụ cho trợ lý của anh ấy.

5. Tôi không thích ý kiến ở đó ban đêm.

6. Sam không thích thức ăn nhanh nhưng tôi thích.

Task 6. Underline an auxiliary if it is stressed. Then listen, check, and repeat the sentences.

(Gạch chân các trợ động từ nếu nó được nhấn mạnh. Nghe, kiểm tra và nhắc lại cả câu.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1.

- The men in my village used to catch fish with a spear.

-  Could you do that?

-   No, I couldn't.

Tạm dịch:

- Đàn ông trong làng của tôi thường bắt cá bằng cái xiên.

- Bạn có thể làm như vậy không?

- Không, tôi không thể.

2. I have told you many times not to leave the door open.

Tạm dịch: Tôi đã nói với bạn nhiều lần không để cửa mở.

3. We're going to visit Howick, a historical village.

Tạm dịch: Chúng ta đang đến thăm Howick, một ngôi làng lịch sử.

4.

- You aren't going to the party? Is it because you can't dance?

-   I can dance. Look!

Tạm dịch:

- Bạn sẽ không đến bữa tiệc phải không? Có phải bởi vì ở đó bạn không thể nhảy?

- Tôi có thể nhảy. Nhìn này!

5.

- I hope she doesn't do any damage to the car.

Don't worry. She does know how to drive.

Tạm dịch:

- Tôi hy vọng cô ấy không gây bất cứ thiệt hại nào cho ô tô.

- Đừng lo lắng. Cô ấy biết cách lái xe mà.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com