HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 6: Viet Nam: Then And Now

Việt Nam: ngày xưa và bây giờ

Skills 2 - trang 67

Vocabulary 

1. tolerant /ˈtɒlərənt/   khoan dung, độ lượng

2. compromise /ˈkɒmprəmaɪz/   thỏa hiệp

3. patient /ˈpeɪʃnt/   kiên nhẫn

4. sympathetic /ˌsɪmpəˈθetɪk/   cảm thông

5. perspective /pəˈspektɪv/   quan điểm, ý kiến

6. assist /əˈsɪst/   hỗ trợ

7. obstacle /ˈɒbstəkl/   vấn đề, trở ngại

8. encounter /ɪnˈkaʊntə(r)/   đối đầu

Listening 

Task 1. Describe what you see in each picture. What are the similarities or differences between them?

(Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong mỗi bức ảnh. Điều giống và khác giữa chúng là gì? )

Tiếng Anh 9 mới

Lời giải chi tiết:

* Similarity:

- They are family

- They are having meal together

* Differences:

Picture 1Picture 2
There are 3 generations: grandparents, parents and childrenThere are 2 generations: parents and child.

Task 2. Nick is talking to Mrs Ha, Duong's mother, about her family in the past. Listen to the conversation and fill in the blanks.

(Nick đang nói chuyện vs cô Hà, mẹ của Dương về gia đình của bà ngày xưa. Nghe đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống. )

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

family group:(1) extended family
number of generations:(2) three generations
use of rooms:(3) shared
topics to talk about during meals:(4) their day
(5) their work
(6) things happening in the village
quality needed:(7) to be tolerant
skills learned:(8) talk
(9) listen
(10) compromise

Tạm dịch:

nhóm gia đình:Gia đình nhiều thế hệ
số thế hệ:3 thế hệ
sử dụng phòng ở:chia sẻ
chủ đề thảo luận trong bữa ăn:- ngày của họ- công việc của họ- những điều xảy ra trong làng
phẩm chất cần thiết:khoan dung
kỹ năng học:- nói- lắng nghe- thỏa hiệp

Task 3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe lại và quyết định xem câu nào đúng(T) câu nào sai (F) )

Click tại đây để nghe:

Tiếng Anh 9 mới

Lời giải chi tiết:

1.T2.T3.F4.F5.T6.T

Tạm dịch: 

1. Dương sống trong một gia đình nhỏ.

2. Mỗi thành viên trong gia đình Dương bây giờ đều có phòng riêng.

3. Nick thích cách mà gia đình chia sẻ phòng với nhau trong quá khứ.

4. Nick không thích cách mà gia đình Hà cùng nhau trong bữa ăn.

5. Hà ngưỡng mộ bà của cô ấy.

6. Nick ngưỡng mộ các mà gia đình đến sự đồng ý.

Audio Script:

Nick: So how many generations shared a house when you were young, Mrs Ha?

Mrs Ha: Well, unlike today, people of my generation mostly lived in extended families.

Nick: Really? How many of you were there?

Mrs Ha: Nine. My grandparents, my uncle, his wife and kids, my parents and me.

Nick: And, did you each have a private room like now?

Mrs Ha: No, we shared most things ..., even the bedrooms and bathroom.

Nick: I can't imagine! How about meals?

Mrs Ha: Meal times were great because we could have time together everyday. We talked about our day, problems at work, or things happening in the village.

Nick: It sounds great. So who did the shopping and cooking?

Mrs Ha: Mostly my grandma. She was very hardworking ... and kind, caring, and tolerant.

Nick: Wow. You all must have been tolerant to get along so well!

Mrs Ha: Yes, this is especially true when it came to secision making.

Nick: What happened then?

Mrs Ha: We didn't always agree ... but we learned to talk,listen and compromise ... or grandad made the final decision and we followed ...

Nick: Hmm, sounds fascinating!

Dịch Script:

Nick: Vậy bao nhiêu thế hệ cùng sống chung một nhà khi bà còn nhỏ, bà Hà?

Bà Hà: ừ, không giống như ngày nay, những người trong thế hệ tôi chủ yếu sống trong những gia đình lớn.

Nick: Thật ạ? Có bao nhiêu người ở đó?

Bà Hà: Chín. Ông bà của tôi, chú của tôi, vợ con chú, bố mẹ tôi và tôi.

Nick: Và, mỗi bạn có một phòng riêng như bây giờ không?

Bà Hà: Không, chúng tôi đã chia sẻ mọi thứ với nhau..., ngay cả phòng ngủ và phòng tắm.

Nick: Cháu  không thể tưởng tượng! Vậy còn bữa ăn thế nào?

Bà Hà: Các bữa ăn rất tuyệt vì chúng tôi có thể có thời gian với nhau hàng ngày. Chúng tôi đã nói chuyện về ngày của chúng tôi, vấn đề đang xảy ra trong công việc hoặc những điều xảy ra trong làng.

Nick: Nghe có vẻ tuyệt. Vậy, ai đã mua sắm và nấu ăn?

Bà Hà: Hầu hết là bà tôi. Bà đã rất chăm chỉ ... và tốt bụng, chu đáo và khoan dung.

Nick: Wow. Tất cả mọi người phải có lòng khoan dung thì mới tốt!

Bà Hà: Vâng, điều này đặc biệt khi đưa ra quyết định.

Nick: Chuyện gì đã xảy ra?

Bà Hà: Chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng ý ... nhưng chúng tôi đã học cách nói chuyện, lắng nghe và thỏa hiệp ... hoặc ông của tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng và chúng tôi theo sau ...

Nick: Hmm, nghe thật tuyệt vời!

Task 4. Work in pairs. Discuss which three of me following qualities would be necessary for people living in an extended family. Remember to give reasons.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận 3 trong số những tính cách sẽ cần thiết cho người sống trong 1 đại gia đình. Nhớ đưa ra các lí do. )

Tiếng Anh 9 mới

Tiếng Anh 9 mới

Example:

I think you'd have to be a patient person because you'd be living with lots of others and if you were'n patient, it could lead to problems. You'd have to wait your turn for everything - the bathroom, the food ...

Tạm dịch:

Tôi nghĩ bạn phải là một người kiên nhẫn bởi vì bạn đang sống với rất nhiều người khác và nếu bạn không kiên nhẫn, nó có thể dẫn đến những vấn đề. Bạn phải đợi đến lượt mình - tất cả mọi thứ trong phòng tắm, thức ăn ...

Lời giải chi tiết:

Firstly, willingness to share is quite essential for all members of extended families because we live with lots of others including our grandparents and relatives, we have to share almost everything such as bedrooms, bathrooms, televisions or computers.

Secondly, being able to be sympathetic is considered as an important quality to live in harmony with the extended family. Generation gaps are unavoidable, but if each member learns to understand and respect others’ perspectives, generation gaps will not be big troubles.

Finally, in order to maintain harmony in the extended family, everyone needs to take care of as well as support each other. Each member ought to be willing to help others whenever they encounter difficulties. The encouragement and help from the family partly assist them in overcoming obstacles.

Tạm dịch:

Thứ nhất, sẵn sàng chia sẻ là điều rất cần thiết cho tất cả các thành viên của các gia đình mở rộng vì chúng tôi sống với nhiều người khác bao gồm ông bà và người thân, chúng tôi phải chia sẻ hầu hết mọi thứ như phòng ngủ, phòng tắm, tivi hoặc máy tính.

Thứ hai, thông cảm được coi là một phẩm chất quan trọng để sống hòa thuận với đại gia đình. Khoảng cách thế hệ là không thể tránh khỏi, nhưng nếu mỗi thành viên học cách hiểu và tôn trọng người khác thì quan điểm của người khác, khoảng cách thế hệ sẽ không phải là rắc rối lớn.

Cuối cùng, để duy trì sự hòa thuận trong đại gia đình, mọi người cần phải chăm sóc cũng như hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi thành viên nên sẵn sàng giúp đỡ người khác bất cứ khi nào họ gặp khó khăn. Sự khích lệ và giúp đỡ từ gia đình một phần giúp họ vượt qua những trở ngại.

Task 5. Write about the three most important qualities you think a person needs to be able to get along with other members in an extended family. You can use the suggested words/phrases above or use your own. Remember to give reasons and examples.

(Viết về 3 đức tính quan trọng nhất mà bạn nghĩ 1 người cần có để hòa hợp với các thành viên khác trong một gia đình đa thế hệ. Bạn có thể sử dụng những từ/cụm từ gợi ý ở trên hoặc sử dụng từ của bạn. Nhớ đưa ra các lý do và ví dụ.)

Lời giải chi tiết:

In today’s modern life, a large number of people still opt to live in extended families in which multiple generations share a house. Living with other members harmoniously in large families will never be easy if we do not possess some following certain qualities.

Firstly, willingness to share is quite essential for all members of extended families because we live with lots of others including our grandparents and relatives, we have to share almost everything such as bedrooms, bathrooms, televisions or computers.

Secondly, being able to be sympathetic is considered as an important quality to live in harmony with the extended family. Generation gaps are unavoidable, but if each member learns to understand and respect others’ perspectives, generation gaps will not be big troubles.

Finally, in order to maintain the harmony in the extended family, everyone needs to take care of as well as support each other. Each member ought to be willing to help others whenever they encounter difficulties. The encouragement and help from the family partly assist them in overcoming obstacles.

In a word, getting along well with other family members requires individuals’ efforts. Hence, some typical qualities a person should have to live in harmony with the extended family are willingness to share, sympathy and supportiveness.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com