HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 7: Recipes And Eating Habits

Công thức và thói quen ăn uống

Project - trang 17

A survey on eating habits

( Khảo sát về thói quen ăn uống)

Task 1. Work in groups. Go to other classes and ask different students about their eating habits. Write the students' answers in the table. 

(Làm việc theo nhóm. Đến những lớp khác và hỏi những học sinh khác về thói quen ăn uống của họ. Viết câu trả lời của học sinh vào bảng)

Tiếng Anh 9 mới

Tạm dịch:

Khảo sát thói quen ăn uống 

Câu hỏi 

1. Bạn thường ăn thức ăn nhanh không?

2. Bạn có thường ăn đồ ăn làm ở nhà không?

3. Bạn ăn bao nhiêu bữa mỗi ngày?

4.  Bữa ăn nào quan trọng nhất đối với bạn?

5. Bạn thích cái nào nhất: ăn ở nhà hay ăn ở ngoài?

6. Món ăn yêu thích của bạn là gì? 

Lời giải chi tiết:

Tiếng Anh 9 mới

Task 2. Now work together again. Analyse the answers you have got and organise them in the form of an answer to each question. This could be done using a visual organiser such as a chart.

( Bây giờ làm việc cùng nhau. Phân tích những câu trả lời mà bạn có và tổ chức ở dạng mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi. Việc này có thể hoàn thành bằng cách sử dụng thiết bị trực quan chẳng hạn như biểu đồ)

Task 3. In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group's findings to the class. 

( Nhìn chung, những học sinh ở trường bạn có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không? Trình bày những phát hiện của nhóm bạn trước lớp)

Lời giải chi tiết:

Good morning teacher and friends,

Today I want to present about eating habits of students in our school. According to our group’s findings, almost students in our school do not have healthy eating habits. Firstly, they like fast food so much, which are not good for health, and eat this kind of food quite regularly. Secondly, although eating out may bring many risks of bad food sanitation, they tend to prefer eating out to eating at home. The food cooked at home, which is cleaner and more nutritious, is not their cup of tea. Lastly, they tend to eat much for dinner and do not give enough care to the breakfast. Contrary to popular belief, it’s not the dinner but the breakfast that is the most important meal of the day so you should eat a big breakfast and just a little in the evening. In conclusion, I suggest that students in our school should improve a healthier eating habits. 

Tạm dịch: 

Chào buổi sáng cô giáo và các bạn,

Hôm nay mình muốn trình bày về thói quen ăn uống của học sinh trong trường chúng mình. Theo kết quả nghiên cứu của nhóm chúng mình, hầu hết học sinh trong trường không có thói quen ăn uống lành mạnh. Thứ nhất, họ thích đồ ăn nhanh rất nhiều, không tốt cho sức khỏe và ăn loại thực phẩm này khá thường xuyên. Thứ hai, mặc dù ăn ngoài có thể mang lại nhiều rủi ro về vệ sinh thực phẩm, họ có xu hướng thích ăn ngoài hơn ăn ở nhà. Thực phẩm nấu tại nhà, sạch hơn và bổ dưỡng hơn, không phải sở thích của họ. Cuối cùng, họ có xu hướng ăn nhiều cho bữa tối và không chăm sóc đầy đủ cho bữa sáng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, bữa tối không phải bữa quan trọng nhát trong ngày mà là bữa sáng vì vậy bạn nên ăn một bữa sáng đầy đủ và chỉ một chút vào buổi tối. Tóm lại, mình đề nghị học sinh trong trường chúng ta nên cải thiện thói quen ăn uống lành mạnh hơn. 

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com