HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 7: Recipes And Eating Habits

Công thức và thói quen ăn uống

Vocabulary

1. avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/   (n): bơ

2. bake /beɪk/   (v): nướng

3. beef noodle soup /biːf/ /ˈnuːdl/ /suːp/   : bún bò

4. broccoli /ˈbrɒkəli/   (n): súp lơ

5. chop /tʃɒp/   (v) : chặt

6. cube /kjuːb/   (n) : miếng hình lập phương

7. celery /ˈseləri/   (n): cần tây

8. curry /ˈkʌri/   món cà ri

9. deep-fry /ˌdiːp ˈfraɪ/   (v): rán ngập mỡ

10. dip /dɪp/   (v): nhúng

11. drain /dreɪn/   (v): làm ráo nước

12. flatbread /ˈflætbred/   (n): bánh mì dẹt

13. garnish /ˈɡɑːnɪʃ/   (v): trang trí (món ăn)

14. grate /ɡreɪt/   (v) : nạo

15. grill /ɡrɪl/   (v): nướng

16. gravy /ˈɡreɪvi/   (n): nước thịt

17. ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/   (n): nguyên liệu

18. kohlrabi /ˌkəʊlˈrɑːbi/   (n): cải xoăn

19. lasagne /ləˈzænjə/   (n): mì ống xoắn

20. lettuce /ˈletɪs/   (n): rau diếp

21. marinate /ˈmærɪneɪt/   (v) : ướp

22. oven /ˈʌvn/   (n): lò nướng

23. peel /piːl/   (v) : gọt vỏ, bóc vỏ

24. puree /ˈpjʊəreɪ/   (v) : xay nhuyễn

25. prawn /prɔːn/   (n): tôm

26. pepper /ˈpepə(r)/   (n): tiêu, ớt

27. roast /rəʊst/   (v) : quay

28. sauce /sɔːs/   (n): nước sốt

29. shallot /ʃəˈlɒt/   (n) : hành khô

30. simmer /ˈsɪmə(r)/   (v) : om

31. spread /spred/   (v): phết

32. sprinkle /ˈsprɪŋkl/   (v) : rắc

33. slice /slaɪs/   (v): cắt lát

34. staple /ˈsteɪpl/   (n): lương thực chính

35. starter /ˈstɑːtə(r)/   (n) : món khai vị

36. steam /stiːm/   (v) : hấp

37. stew /stjuː/   (v): hầm

38. strip /strɪp/   (n): sợi, dải

39. stir-fry /ˈstɜː fraɪ/   (v) : xào

40. tender /ˈtendə(r)/   (adj) : mềm

41. versatile /ˈvɜːsətaɪl/   (adj) : đa dụng

42. whisk /wɪsk/   (v) : đánh (trứng…)

43. wrap /ræp/   (v): gói

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com