HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: English In The World

Tiếng Anh trên thế giới

Looking back - trang 40

VOCABULARY 

Task 1. Underline the correct word in each sentence.

(Gạch dưới mỗi từ đúng trong mỗi câu)

Lời giải chi tiết:

1. first2. accent3. dialect
4. second5. official 

1. I'm from Viet Nam. My first  language  is Vietnamese.

(Tôi đến từ Việt Nam. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt)

2. She spoke English with a strong accent  that I couldn't understand.

(Cô ấy nói tiếng Anh với chất giọng tôi không thể hiểu)

3. The Yorkshire dialect  is one of many in England.

(Từ địa phương Yorkshire là một trong nhiều dạng ngôn ngữ ở Anh)

4. Most students learned English as their  second language.

(Hầu hết học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai)

5. Canada has two official languages: English and French.

(Canada có ngôn ngữ chính thức: Anh và Pháp)

Task 2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. 

( Đọc cái mà ba người nói về việc nói ngôn ngữ. Điền vào chỗ trống với một cụm từ trong khung)

Lời giải chi tiết:

1. am reasonably good2. can also get by
3. picked up4. am bilingual
5. also fluent in6. can have a conversation
7. it's a bit rusty8. am quite bad at
9. know a few words10. can't speak a word

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, so I (1) am reasonably good at English. I (2) can also get by in French. We went to Paris last summer and I (3) picked up the basics.

I (4) am bilingual because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) also fluent in English because I work in a multinational company. I (6) can have a conversation in Italian, but (7) it's a bit rusty.

To be honest, I (8) am quite bad at languages. I (9) know a few words of English that I learned from my grandfather, but I (10) can't speak a word of anything else.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Việt nhưng ở khu xóm tôi sống có nhiều gia đình người Anh, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Anh, tôi cũng biết một chút tiếng Pháp. Tôi đến Paris mùa hè năm ngoái và tôi đã học được những từ cơ bản.

Tôi thành thạo hai thứ tiếng bởi vì bố của tôi là người Pháp mẹ của tôi là người Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh bởi vì tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Ý nhưng còn vụng về.Thành thật mà nói tôi kém về ngôn ngữ, tôi chỉ biết một vài từ tiếng Anh mà tôi đã học từ ông nhưng tôi không thể nói một từ nào cả.

Task 3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. 

( Viết lại những câu sau đây sử dụng những cụm từ trong ngoặc)

Lời giải chi tiết:

1. I don't know any French. (speak a word)

=> I can't speak a word of French.

(Tôi không thể nói một từ tiếng Pháp nào)

2. I learned a few words of English on holiday. (picked)

=> I picked up a few words of English on holiday.

(Tôi học lỏm được một vài từ tiếng Anh lúc đi nghỉ mát)

3. My brother can speak Italian very well, (fluently)

=> My brother is fluent in English.

(Anh trai tôi thông thạo tiếng Anh)

4. I can speak both English and French perfectly. (bilingual)

=> I am bilingual in English and French.

(Tôi thành thạo cả hai thứ tiếng Anh và Pháp)

5. I speak enough German for holidays, (get by)

=> I can get by in German on holiday.

(Tôi có thể học một ít tiếng Đức trong kỳ nghỉ)

6. I haven't practised my Russian for a long time. (rusty)

=> My Russian is a bit rusty.

(Tiếng Nga của tôi hơi vụng một chút)

Task 4. Use the words from the box to complete sentences.

(Sử dụng từ trong khung để hoàn thành câu) 

Lời giải chi tiết:

1. accent2. imitate3. guess
4. look up5. translate6. mistakes
7. corrects8. communicate 

 It's normal to have a(n) (1) accent when we speak English. It's OK - other people can usually understand us. It's a good idea to listen to CDs or watch DVDs and try to (2) imitate other to make your pronunciation better. If you see a new word don't know what it means, you can sometimes (3) guess meaning from words you know, or you can (4) look up the in a dictionary. A lot of good English learners try not to (5) translate things from their first language. Translation is sometimes a idea, but try to think in the foreign language if you can! It's normal to make (6) mistakes. When your teacher (7) corrects a mistake in your writing or speaking, think about it and try to see wrong. But it's more important to (8) communicate, so don't be afraid to speak!

Tạm dịch:

Bình thường có chất giọng khi chúng ta nói tiếng Anh. Điều đó cũng tốt - những người khác thường có thể hiểu chúng ta. Thật là ý tưởng tốt khi nghe những CD hoặc xem DVD và cố gắng bắt chước người khác để phát âm tốt hơn. Nếu bạn gặp một từ mà bạn không biết nghĩa bạn có thể thỉnh thoảng đoán nghĩa từ những từ mà bạn biết hoặc bạn có thể tra từ điển. Nhiều người học giỏi tiếng Anh không cố dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ. Dịch thỉnh thoảng  là một ý tưởng nhưng  hãy cố gắng nghĩ về một ngoại ngữ khác nếu bạn có thể. Rất bình thường khi mắc lỗi. Khi giáo viên của bạn chữa 1 lỗi sai trong văn nói và viết, hãy nghĩ về nó và nhận ra cái sai. Nhưng cũng rất quan trọng khi giao tiếp vì vậy đừng ngại nói.  

GRAMMAR

Task 5. Put the correct relative pronoun in each sentence.

( Đặt đại từ quan hệ đúng vào mỗi câu) 

Lời giải chi tiết:

2. Those are the stairs where I broke my arm.

(Đây là những bậc thang mà tôi đã gãy tay)

3. There's a shop where you can buy English books and CDs.

(Có một cửa hàng bạn có thể mua sách CD tiếng Anh)

4. The English couple who/that live next to us can get by in Vietnamese.

(Cặp vợ chồng người Anh sống cạnh nhà chúng tôi có thể giao tiếp chút tiếng Việt)

5. There's a shop near my house which/that sells cheap DVDs.

(Có một cửa hàng gần nhà của tôi bán DVD rất rẻ)

6. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

(Tra từ mới trong từ điển này đã được xuất bản bởi Oxford University Press.)

COMMUNICATION 

Task 6. Choose A-E to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.

(Chọn A-E để hoàn thành bài đối thoại bài đối thoại sau đây. Thực hành bài đối thoại với bạn cùng học)

Lời giải chi tiết:

1.D2.C3.A4.E5.B

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

Minh: (1) D. That’s right!

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

Minh: (2) C. Not at all.

Long: How do you feel about your level of English now?

Minh: (3) A. I can speak English comfortably in almost any situation.

Long: Really? What things did you do to improve your English outside class?

Minh: (4) E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

Long: And how did you improve your pronunciation?

Minh: (5) B. I often listened to CDs and imitated the pronunciation.

Tạm dịch:

Long: Mình nghe rằng bạn thi IELTS được 8.0 hả?

Minh: Đúng vậy!

Long: Chúc mừng nha! Bạn có thể chia sẻ với mình kinh nghiệm học tiếng Anh được không?

Minh: Không có chi.

Long: Bạn cảm thấy thế nào về trình độ tiếng Anh của bạn bây giờ?

Minh: Mình có thể nói tiếng Anh thoải mái trong hầu hết bất cứ tình huống nào.

Long: Thật sao? Bạn đã làm gì để trau dồi tiếng Anh ngoài lớp học?

Minh: Mình nghe và đọc nhiều. Mình kết bạn và thực hành nói tiếng Anh với người bản xứ.

Long: Và bạn đã trau dồi phát âm như thế nào? 

Minh: Mình thường nghe CD và bắt chước phát âm của họ.  

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com