HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 3: Community Service

Dịch vụ cộng đồng

Project - trang 35

Think about your local area. What needs to be done to make things better. What can you do to help?(Hãy suy nghĩ ve địa phương bạn. Đỉêu gì cần làm để giúp địa phương của bạn? Bạn có thể làm gì đểgiúp ích cho địa phương?)I think that my local area needs to have more trees because the air is polluted. It needs to be fresher. I will ask my classmates to plant trees with me. If 11 be very useful.(Tôi nghĩ rằng khu phố của tôi cần thêm cây bởi vì không khí bị ô nhiễm. Không khí cần phải trong lành hơn. Tôi sẽ kêu gọi bạn cùng lớp của tôi trồng cây với tôi. Nó sẽ rất hữu ích.)
Think about your classroom. Is there anything that needs to be done? What can you do to help?(Nghĩ về lớp học của bạn. Có điêu gì cân phải làm không? Bạn có thể làm gì để giúp lớp học của bạn?)I think my classroom should be cleaned more often. We need to put a waste basket at the comer of the class too. I will ask our teacher and the student president to popularize it.(Tôi nghĩ rằng lóp tôi cần được dọn dẹp nhiều hơn. Chúng tôi cũng cần 1 thùng rác để ở góc lóp nữa. Tôi sẽ đề nghị cô giáo và lớp trưởng để phổ biến nó.)
Think about your school. What needs to be done to make it a better place? What can you do to help?(Nghĩ ve trường của bạn. Điêu gì cần làm để nó trở thành một nơi tốt hơn? Bạn có thể làm gì đểgiúp đỡ?)We need to plant more trees ỉn the school to make the air fresher and provide shade. I will ask my head teacher, my friends and the student president to help.(Chúng tôi cần trồng thêm cây trong trường để làm không khí trong lành và thêm bóng mát. lồi sẽ đề nghị cô giáo chủ nhiệm, bạn bè và lớp trưởng giúp đỡ.)
Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you do to help your friends?(Nghĩ vê các bạn cùng lớp của bạn. Có người bạn nào cân được giúp đỡ không? Bạn có thể làm gì đểgiúp đỡ?)I think there is one classmate in my class who is in need. She is Minh Thu and she comes from a poor family but she studies very well. Her mother is sick and we need to help her to take care of her mother.(Tôi nghĩ rằng có một người bạn trong lóp tôi cân sự giúp đõ. Bạn ấy là Minh Thư, cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng bạn ấy học rất giỏi. Mẹ bạn ấy bị Ốm và chúng tôi cần giúp bạn ấy chăm sóc mẹ.)
Think about the people in your local community. What do they need? What can you do to help?(Nghĩ về người dân ở địa phương của bạn. Họ cần gì? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ?)I think the people in my community need a park. We need a park to go for a walk and enjoy fresh air. We also need a playground for children because our playground is too small. We will ask our mayor to help US.(Tôi nghĩ rằng người dân ở địa phương tôi cần một công viên. Chúng tôi cần một công viên để đi dạo và tận hưởng không khí trong lành. Thêm vào đó, chúng tôi cũng cần một sân chơi dành cho trẻ em vì sân hiện tại chật quá. Chúng tôi sẽ đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ.)

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com