HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 2: Life in the countryside

Cuộc sống ở miền quê

Skills 1 - trang 22

Vocabulary 

1. normal /ˈnɔːml/   bình thường

2. pasture /ˈpɑːstʃə(r)/   thảo nguyên, đồng cỏ

3. vast /vɑːst/   rộng lớn

4. ride /raɪd/   cưỡi

5. herd /hɜːd/   chăn, nuôi

6. brave /breɪv/   dũng cảm

Task 1. Quickly read the passage and choose the most suitable heading A, B, or C for each paragraph.

(Đọc nhanh đoạn văn và chọn tựa đề thích hợp A, B hoặc C cho mỗi đoạn văn.)

1. We don’t live a normal life like many other people. We live a nomadic life. This means we move two or three times a year to look for new pastures - grasslands - for our cattle. The cattle provide most of our needs: dairy products, meat, and clothing.

2. We live in a ger, our traditional circular tent. It keeps us cool in summer and warm in winter, even when the temperature drops to -50°C. It can be put up then taken down and transported.

3. For most of the year, we are surrounded by vast pastures, rivers and mountains. We see few people from the outside world. When we are small, we play on our land and with the animals. The horse is our best friend. Any nomadic child can ride a horse. We learn from an early age to help in the family, from household chores to heavier work like herding the cattle. We also learn to be brave.

Lời giải chi tiết:

1.B. The importance of cattle to nomads. 

2.C. The nomads’ home.

3.A. Nomadic children’s lives .

Tạm dịch:

CUỘC SỐNG DU MỤC TRÊN CAO NGUYÊN GOBI

1. Sự quan trọng của gia súc đối với người du mục.

Chúng tôi không sống một cuộc sống bình thường như nhiều người khác. Chúng tôi sống một cuộc sống du mục. Điều này có nghĩa là chúng tôi di chuyển 2 hay 3 lần một năm để tìm đồng cỏ mới - cho gia súc chúng tôi. Gia súc mang đến cho chúng tôi hầu hết các nhu cầu: sản phẩm sữa, thịt và quần áo.

2. Nhà của người du mục

Chúng tôi sống trong một cái lều của người du mục, một loại lều hình trụ truyền thống. Nó giữ chúng tôi mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, thậm chí khi nhiệt độ giảm còn -50 độ c. Nó có thể được dựng sau đó dỡ xuống và vận chuyển đi.

3. Cuộc sống của những đứa trẻ du mục

Hầu hết các năm, chúng tôi bị bao quanh bởi đồng cỏ bao la, những dòng sông và núi. Chúng tôi gặp vài người từ thế giới bên ngoài. Khi chúng tôi nhỏ, chúng tôi chơi trên cánh đồng với những con vật. Ngựa là bạn thân nhất của chúng tôi. Bất kỳ đứa trẻ du mục nào cũng có thể cưỡi ngựa. Chúng tôi học từ nhỏ để giúp đỡ trong gia đình, từ việc nhà cho đến công việc nặng hơn như chăn gia súc. Chúng tôi cũng học phải trở nên dũng cảm.

Task 2. Match the descriptions with the words/phrases from the passage.

(Nối những miêu tả với những từ/ cụm từ từ đoạn văn.)

Tiếng Anh lớp 8 mới

Lời giải chi tiết:

1 - b2 - d3 - e4 - a5 - c

1. a ger - a circular tent in which Mongolian nomads live

(một căn lều hình trụ mà người du mục Mông Cổ sống trong đó)

2. dairy products - milk, butter, cheese

(sản phẩm từ sữa - sữa, bơ, pho mai)

3. cattle - cows, goats, buffaloes…

(cưỡi - bò, dê, trâu)

4. nomadic life - a life on the move

(cuộc sống du mục - cuộc sống di chuyển)

5. pastures – grasslands

(đồng cỏ - cánh đồng cỏ)

Task 3. Read the passage again and choose the best answer A, B, C, or D.

(Đọc đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D)

Tiếng Anh lớp 8 mới Tiếng Anh lớp 8 mới

Lời giải chi tiết:

1. A2. C3. A4. B5. B6. D

1. We live a different life to other people.

(Chúng tôi sống một cuộc sống khác với những người khác.)

2.We have to move in order to look for food for our cattle.

(Chúng tôi phải di chuyển để tìm thức ăn cho gia súc.)

3.Our cattle can provide us with most of our needs.

(Gia súc chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi hầu hết các nhu cầu.)

4.When we move to a new place, we put up the ger.

(Khi chúng tôi chuyển đến một nơi mới, chúng tôi dựng một cái lều dành cho người du mục.)

5.Nomadic children use nature and their animals as playthings.

(Trẻ em du mục sử dụng thiên nhiền và động vật của chúng như là đồ chơi.)

6.Mongolian children in the Gobi learn to help with household chores.

(Trẻ em Mông Cổ ở Gobi học cách giúp đỡ làm công việc nhà.)

Task 4. Work in pairs. Interview your partner to find out what he/ she likes/ doesn't like about the life of the nomads.

(Làm theo cặp. Phỏng vấn bạn học để tìm ra cái mà cậu ấy/ cô ấy thích hoặc không thích về cuộc sống du mục.)

Example:

A : What do you like about their nomadic life?

B: Well, the children can learn to ride a horse.

A: And what don’t you like about it?

B: They cant live permanently in one place.

Tạm dịch:

A: Bạn thích gì về cuộc sống du mục của họ?

B: À, trẻ em có thể học cưỡi ngựa.

A: Họ không thể sống vĩnh viễn ở một nơi.

B: Và bạn không thích gì về nó?

Lời giải chi tiết:

A: What do you like about the life of the nomads?

(Bạn thích điều gì ở cuộc sống của những người du mục?)

B: I like that they produce their own food for themselves. They must have no worries about food safety and sanitation.

(Tôi thích bởi họ tự sản xuất thức ăn cho mình. Họ hẳn không phải lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.)

A: And what don’t you like about it?

(Và bạn không thích điều gì?)

B: They can’t get a stable job and their own accommodation, because they constantly change locations, switching from one place to another.

(Họ không thể có được một công việc ổn định và chỗ ở của riêng họ, bởi vì họ liên tục thay đổi địa điểm, chuyển từ nơi này sang nơi khác.)

Task 5.

5.a. Work in pairs. Discuss and find:

(Làm theo cặp. Thảo luận và tìm ra:)

- two things you like about life in the countryside

- two things you don't like about life in the countryside

Hướng dẫn giải:

- two things you like about life in the countryside 

A: What do you like about life in the countryside?

B: People can live in the fresh atmosphere in the countryside. They can go fishing in the river for food. 

- two things you don't like about life in the countryside

A: What don’t you like about life in the countryside?

B: It is inconvenient without shopping centers, supermarket. There is also no running water and electricity.

Tạm dịch:

- 2 điều mà bạn thích về cuộc sống ở miền quê.

A: Bạn thích gì về cuộc sống miền quê?

B: Người dân ở miền quê có thể sống trong không khí trong lành. Họ có thể đi câu cá ở sông để tìm thức ăn.

- 2 điều mà bạn không thích về cuộc sống ở miền quê

A: Bạn không thích gì về cuộc sống ở miền quê?

B: Thật bất tiện khi không có trung tâm mua sắm, siêu thị. Cũng không có nước máy và điện.

5. b. Report your findings to the class

(thông báo những phát hiện của bạn trước lớp.)

Example:

Both of us love picking fruits in the summer. It can be hard work but verv satisfying.

Tạm dịch:

Cả hai chúng tôi đều thích hái trái cây vào mùa hè. Nó là công việc khó khăn nhưng rất thỏa mãn.

Hướng dẫn giải:

Both of us love the air and the traffic in the countryside. The air is fresher and the traffic isn't so heavy.

(Cả hai chúng tôi đều yêu thích không khí và giao thông ở nông thôn. Không khí trong lành hơn và giao thông không quá nghiêm trọng.)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com