HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: Family Life

Cuộc sống gia đình

Communication and Culture - trang 13

Vocabulary 

1. chore /tʃɔː(r)/   công việc

2. burden /ˈbɜːdn/   gánh nặng, trở ngại

3. homemaker /ˈhəʊmmeɪkə(r)/   người nội trợ

4. provider /prəˈvaɪdə(r)/   người cung cấp, chu cấp

5. responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/   trách nhiệm

6. stressed /strest/   căng thẳng

7. consist /kənˈsɪst/   bao gồm

8. nursery school /ˈnɜːsəri/ /skuːl/   trường mẫu giáo, mầm non

9. nursing home /ˈnɜːsɪŋ/ /həʊm/   viện dưỡng lao

10. ungrateful /ʌnˈɡreɪtfl/   không hiếu thảo

Communication

Task 1. Look at the pictures. What is the person in each picture doing? Do you think they are happy? Why? or Why not?

(Nhìn các bức tranh. Người ở mỗi bức tranh đang làm gì? Bạn nghĩ họ có đang hạnh phúc? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

- The man is cleaning the house, doing the laundry and cooking.

(Người đàn ông đang lau nhà, giặt đồ và nấu nướng.)

- The woman is taking care the baby, cooking, cleaning the house ... at the same time.

(Người phụ nữ đang trông con, nấu nướng, lau dọn nhà cửa.. cùng lúc.)

- They are too busy with their household chores and certainly unhappy.

(Họ quá bận rộn với công việc nhà của mình và chắc chắn là không vui.)

Task 2. Listen to the TV talk show. Who said what? 

(Lắng nghe một buổi nói chuyện trên truyền hình. Ai đã nói cái gì?)

Bài nghe:

a. Women also work to share the household financial burden with their husbands.
(Phụ nữ cũng làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính gia đình với chồng.)

b. Homemaking can’t only be the job of the wife.
(Làm việc nhà có thể không chỉ là công việc của người vợ.)

c. A woman’s job is to look after everybody in the family and take care of the house.
(Công việc của người phụ nữ là chăm sóc mọi người trong gia đình và chăm sóc ngôi nhà.)

d. Both husband and wife should join hands to provide for the family and to make it happy.
(Cả hai vợ chồng nên cùng nhau làm việc gia đình và làm cho nó hạnh phúc.)

e. In the family, the husband is the provider.
(Trong gia đình, người chồng là người chu cấp tài chính.)

f. Women’s roles have changed.

(Vai trò của phụ nữ đã thay đổi.)

Lời giải chi tiết:

1. Mr Pham Hoang: c, e

2. Ms Mai Lan: a, f

3. Mr Nguyen Nam: b,d 

Audio script

TV Host: Good evening, welcome to our Happy Family Programme. Our topic today is Roles in the Family', and our guests are Mr Pham Hoang, an artist, Mr Nguyen Nam, a teacher, and Ms Mai Lan, a doctor. Now, we'll hear what they think the roles of the wife and husband are in the family nowadays. What do you think about this, Mr Pham Hoang?

Mr Pham Hoang: Well, in my opinion, in the family, the husband is the provider while the wife is the homemaker. Her job is to look after everybody in the family and take care of the house to make sure that it's clean and neat, and that the family has good meals every day.

TV Host: So you mean the wife has to do most of the housework? What do you think, Ms Mai Lan?

Ms Mai Lan: Well, I don't think so. Women's roles have changed. They also work to share the financial burden with their husbands, so their husbands should share household duties with them.

TV Host: I see. What do you think, Mr Nguyen Nam?

Mr Nguyen Nam: I agree with Ms Mai Lan. Homemaking can't only be the job of the wife or the husband. Both should join hands to provide for the family and to make it happy.

Tạm dịch:

MC: Chào buổi tối, chào mừng đến Chương trình Happy Family của chúng tôi. Chủ đề của chúng tôi là Vai trò trong gia đình, và khách của chúng tôi là họa sĩ Phạm Hoàng, thầy giáo Nguyễn Nam, và bác sĩ Mai Lan. Bây giờ, chúng ta sẽ được nghe những gì họ nghĩ về vai trò của vợ chồng là trong gia đình hiện nay. Ông nghĩ gì về điều này, ông Phạm Hoàng?

Ông Phạm Hoàng: Vâng, theo tôi, trong gia đình, chồng là người chu cấp tài chính trong khi người vợ là người nội trợ. Công việc của người vợ là chăm sóc mọi người trong gia đình và chăm sóc ngôi nhà để đảm bảo rằng nó sạch sẽ và gọn gàng, và gia đình có bữa ăn hàng ngày.

MC: Vậy ý anh là người vợ phải làm hầu hết việc nhà? Cô nghĩ gì, cô Mai Lan?

Cô Mai Lan: Vâng, tôi không nghĩ thế. Vai trò của phụ nữ đã thay đổi. Họ cũng làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính với chồng mình, do đó, chồng của họ nên chia sẻ công việc gia đình với họ.

MC: Tôi hiểu. Anh nghĩ gì, anh Nguyễn Nam?

Nguyễn Nam: Tôi đồng ý với cô Mai Lan. Làm việc nhà có thể không chỉ là công việc riêng của vợ hoặc chồng. Cả hai nên tham gia cùng nhau để cho gia đình và làm cho gia đình hạnh phúc.

Task 3. Work in groups. Discuss the questions. Then, report your group's opinions to the class.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi. Rồi trình bày với cả lớp ý tưởng của nhóm bạn.)

Lời giải chi tiết:

1. Whose opinion do you agree with?

(Bạn đồng ý với ý kiến của ai?)

=> I agree with Ms Mai Lan’s opinion.

(Tôi đồng ý với ý kiến của cô Lan.)

2. What do you think the roles of the wife and the husband should be? Give reason(s) for your opinion.

(Bạn nghĩ vai trò của vợ và chồng trong gia đình nên là gì? Nêu lý do cho ý kiến của bạn.)

=> We think in modern society women and men are equal. They both can take the responsibilities of the financial burden and share household duties with each one.

(Chúng tôi nghĩ trong xã hội hiện đại thì đàn ông hay phụ nữ đều như nhau. Họ đều chịu trách nhiệm về tài chính và chia sẻ công việc nhà với nhau.)

3. What roles do your mother and father perform in your family?

(Vai trò của ba và mẹ bạn được thể hiện trong gia đình bạn là gì?)

=> My parents both work to share the financial burden and do the household duties together.

(Ba mẹ tôi cùng làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính và cùng làm việc nhà với nhau.)

4. Are your mother and father happy about their roles? Why? or Why not?

(Mẹ và ba bạn có hạnh phúc với vai trò của họ không? Tại sao có? Tại sao không?)

=> Yes, they are. Because they are not stressed with only one duty.

(Có. Vì không phải cảm thấy áp lực, căng thẳng khi chỉ làm nguyên 1 công việc.)

Culture

Read the two texts about family life in Singapore and in Viet Nam then answer the questions.

(Đọc 2 bài văn về đời sống gia đình ở Singapore và Việt Nam rồi trả lời các câu hỏi.) 

SINGAPORE

In Singapore today, people tend to live in nuclear families which consist of parents and children. Families in Singapore are getting smaller. Many children even grow up in single-parent homes. In most Singaporean families, both parents work. Very young children go to nursery schools or stay home with a child-minder when their parents are at work. Old people usually live in their own homes or a nursing home if they cannot look after themselves. Singaporean parents try to spend their free time collaborating with the school in educating their children through the activities of the Parent Support Group or Parent Teacher Association.

VIET NAM

The extended family, which consists of three or even four generations - great grandparents, grandparents, parents and children - is still very popular in Viet Nam. In most Vietnamese families, when both parents work, young children stay home and are looked after by their grandparents or great-grandparents. On the other hand, it is the duty of the young people to take care of their elderly parents. A person will be considered ungrateful if he / she does not take good care of his / her parents or grandparents. Vietnamese parents often spend their free time helping their children with their homework or giving them advice on behaviour.

Lời giải chi tiết:

 SingaporeViet Nam
1.Nuclear familyExtended family
2.Nursery school or child- minderGrandparents or great grandparents
3.Nursing homesTheir children
4.They take part in the activities of the Parent Support Group or Parent Teacher Association.They help their children with their homework or give them advice on behaviour.

1. What type of family is popular in the country?

(Loại gia đình nào phổ biến ở quốc gia?)

=> In Singapore: nuclear family, In Viet Nam: extended family

(Ở Singapore: gia đình nhỏ chỉ gồm có bố mẹ và con cái chung sống, Ở Việt Nam: Gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống)

2. Who takes care of young children when their parents are at work?

(Ai chăm sóc trẻ nhỏ khi bố mẹ chúng đi làm?)

=> In Singapore: Nursery school or child- minder, In Viet Nam: Grandparents or great grandparents

(Ở Singapore: Nhà trẻ hoặc người giữ trẻ, Ở Việt Nam: Ông bà nội/ngoại hoặc ông bà cố)

3. Who looks after elderly parents?

(Ai chăm sóc bố mẹ già?)

=> In Singapore: Nursing homes, In Viet Nam: Their children

(Ở Singapore: Viện dưỡng lão, Ở Việt Nam: Con cái họ)

4. How do the parents contribute to educating their children?

(Ba mẹ đã góp phần giáo dục con cái như thế nào?)

=> In Singapore: They take part in the activities of the Parent Support Group or Parent Teacher Association.

In Viet Nam: They help their children with their homework or give them advice on behaviour.

(Ở Singapore: Họ tham gia các hoạt động của Hội hỗ trợ phụ huynh hoặc Hiệp hội giáo viên phụ huynh. 
Ở Việt Nam: Họ giúp con cái làm bài tập về nhà, hoặc cho chúng lời khuyên về cách ứng xử.)

Tạm dịch:

SINGAPORE

Ở Singapore ngày nay, người ta có xu hướng sống trong những gia đình hạt nhân bao gồm bố mẹ và con cái. Những gia đình ở Singapore đang trở nên nhỏ hơn. 

Nhiều trẻ em thậm chí lớn lên trong những gia đình bố - mẹ đơn thân. Ở hầu hết các gia đình Singapore, cả bố lẫn mẹ đều làm việc. Những đứa trẻ còn rất nhỏ đi học trường mẫu giáo hoặc ở nhà với người giữ trẻ khi bố mẹ chúng đi làm. Người già thường sống trong nhà của chính mình hoặc viện dưỡng lão nếu họ không thể tự chăm sóc được bản thân mình. Bố mẹ người Singapore cố gắng để dành thời gian hỗ trợ trường học trong việc giáo dục con em mình thông qua các hoạt động của Đội Hỗ Trợ Phụ Huynh hoặc Hiệp hội Giáo viên Phụ huynh.

VIỆT NAM

Những gia đình lớn, bao gồm 3 hay thậm chí 4 thế hệ - cụ ông cụ bà, ông bà, bố mẹ và con cái - vẫn rất phổ biến ở Việt Nam. Ở hầu hết các gia đình Việt Nam, khi cả bố lẫn mẹ đều làm việc, trẻ nhỏ ở nhà và được chăm sóc bởi ông bà hoặc các cụ. Mặt khác, nghĩa vụ của người trẻ là chăm sóc cha mẹ họ. Một người sẽ được coi là vô ơn nếu họ không thể chăm sóc tốt cha mẹ, ông bà, hoặc cụ của mình. Phụ huynh Việt Nam thường dành thời gian rảnh rỗi giúp đỡ con cái họ làm bài tập hoặc dạy con cách cư xử. 

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com