HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: The Generation Gap

Khoảng cách thế hệ

Communication and Culture - trang 15

Communication

Task 1. Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.

(Em hãy làm việc với các bạn theo nhóm, hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây rồi ghi lại câu trả lời của các bạn.)

Lời giải chi tiết:

1. What kind of family do you live in?

(Bạn sống trong loại hình gia đình nào?)

=> Ours is a tradditional extended family with three generations living under the same roof.

(Gia đình chúng tôi là một gia đình đa thế hệ kiểu mẫu với 3 thế hệ sống chung một mái nhà.)

2. What do you think the advantages and disadvantages of living in an extended or a nuclear family are?

(Theo bạn, những thuận lợi và bất lợi khi sống trong một gia đình đa thế hệ hoặc một gia đình nhỏ là gì?)

=>

- Advantages: have more support from other family members, be happier, children develop strong relationships with adults other than parents, the elderly become more active 

(Thuận lợi: có được sự giúp đỡ/ hỗ trợ nhiều hơn từ các thành viên khác trong gia đình, vui vẻ hơn, con trẻ phát triển các mối quan hệ vững chắc với người lớn ngoài cha mẹ chúng, người già trở nên năng động hơn)

- Disadvantages: a lot of conflicts between different generations, lack of privacy, independence and space 

(Bất lợi: nhiều xung đột xảy ra giữa các thế hệ khác nhau, thiếu sự riêng tư, thiếu sự độc lập và không gian riêng tư)

Task 2. Report your group's opinions to the class.

(Thuật lại ý kiến của nhóm em cho cả lớp cùng nghe)

Lời giải chi tiết:

I am living in a nuclear family with my parents and my older brother. I like living in a nuclear family because this type of family has many noble values. First of all, a nuclear family plays an important role in the development of the personality of individuals. Moreover, in nuclear families, the condition of the woman is better than extended families. She gets enough time to look after her children. Besides, peace and harmony are very much essential for pleasant family life.

However, in a nuclear family, both husband and wife adopt profession outside the family, then children are neglected and looked after by the servants. In addition, the feeling of loneliness is one of the important drawbacks in a nuclear family.

Tạm dịch:

Tôi đang sống trong một gia đình hạt nhân với bố mẹ và anh trai tôi. Tôi thích sống trong một gia đình hạt nhân vì loại gia đình này có nhiều giá trị cao quý. Trước hết, một gia đình hạt nhân đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển tính cách của các cá nhân. Hơn nữa, trong các gia đình hạt nhân, điều kiện sống của người phụ nữ tốt hơn so với các gia đình nhiều thế hệ. Phụ nữ có đủ thời gian để chăm sóc con. Bên cạnh đó, hòa bình và hòa thuận là rất cần thiết cho cuộc sống gia đình dễ chịu.

Tuy nhiên, trong một gia đình hạt nhân, cả hai vợ chồng đều đi làm bên ngoài gia đình, do đó con cái bị bỏ rơi và chăm sóc bởi những người giúp việc. Ngoài ra, cảm giác cô đơn là một trong những nhược điểm quan trọng trong một gia đình hạt nhân.

Culture

The return of the extended families in the UK and the USA (Sự trở lại của các gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ)

Task 1. Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions.

(Đọc đoạn văn dưới đây về sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ rồi trả lời câu hỏi.)

Tiếng Anh 11 mới

Over the past few years, in both the USA and the UK, the number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof has increased. This trend has been the result of several economic factors.
High unemployment rates, part-time work and low-paid jobs have forced young adults to move back with their parents. In addition, families now face higher costs of housing and heavier pressures of both childcare and elderly care.
Living under the same roof with three or four generations can be frustrating because of the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts brought about by differences in values and attitudes.
However, its advantages outweigh the disadvantages. When living with members of their extended family, young children can develop relationships with adults other than their parents, and old people can become more active when interacting with the younger generations.
Whether we accept it or not, the trend keeps growing as more and more people are choosing traditional extended families.

Lời giải chi tiết:

1. What family trend has increased in the USA and the UK?

(Xu hướng về loại hình gia đình nào đã gia tăng ở Mỹ và Anh?)

=> The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof.

(Số lượng các gia đình đa thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung 1 mái nhà.)

2. What are the reasons for this family trend?

(Những lý do cho xu hướng gia đình này là gì?)

=> Unemployment, part-time work and low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier.

(Thất nghiệp, việc làm bán thời gian và công việc trả lương thấp trở nên phổ biến hơn. Chi phí nhà ở tăng cao. Những áp lực về việc chăm sóc con cái và người già trở nên nặng nề hơn.)

3. List some disadvantages of living in an extended family?

(Liệt kê một số nhược điểm của việc sống trong một gia đình lớn?)

=> The disadvantages are the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts.

(Các bất lợi đó là thiếu không gian, thiếu sự độc lập và thiếu sự riêng tư, và các xung đột xảy ra hàng ngày.)

4. How do young children benefit from living in an extended family?

(Trẻ nhỏ hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình nhiều thế hệ như thế nào?)

=> They can develop relationships with adults other than their parents.

(Chúng có thể phát triển các mối quan hệ với người lớn, ngoài bố mẹ ra.)

5. How can old people benefit from living in an extended family?

(Người già có thể được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình lớn ra sao?)

=> Old people can become more active when interacting with the younger generations.

(Người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ hơn.)

Tạm dịch:

Trong vài năm trở lại đây, cả ở nước Anh và Mỹ. con số hộ gia đình nhiều thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung một mái nhà đang gia tăng. Xu hướng này là kết quả của một số yếu tố kinh tế.

Tỉ lệ thất nghiệp cao, công việc bán thòi gian và công việc trả lương thấp đã buộc giới trẻ đã trưởng thành phải quay về sống cùng bố mẹ. Bên cạnh đó các gia đình hiện nay đang phải đối đầu với chi phí gia đình cao hơn, nhiều áp lực nặng nề hơn trong việc nuôi con và chăm sóc người già.

Việc sống chung một mái nhà với ba hoặc bốn thế hệ có thể làm bực mình vì thiếu không gian, thiếu sự độc lập và sự riêng tư, và những xung đột hàng ngày diễn ra do sự khác nhau về giá trị và thái độ.

Tuy nhiên thuận lợi vẫn chiếm ưu thế hơn bất lợi. Khi sống cùng với các thành viên của một gia đình nhiều thể hệ, con cái có thể xây dựng mối quan hệ với người lớn ngoài cha mẹ mình và người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ.

Dù chúng ta có chấp nhận hay không, xu hướng này vẫn cứ gia tăng vì càng ngày càng có nhiều người lựa chọn mô hình gia đình nhiều thế hệ.

Task 2. Discuss with a partner.

(Hãy thảo luận với bạn bên cạnh)

Lời giải chi tiết:

1. What is the current family trend in Viet Nam?

(Xu hướng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?)

=> Nuclear families with parents and one or two kids.

(Gia đình hạt nhân với bố mẹ và 1 hoặc 2 con.)

2. What are the reasons for the current trend?

(Nguyên nhân dẫn tới xu hướng hiện tại?)

=> People prefer nuclear family trend because:

- It’s easier to communicate and share things, divide housework more equally

- In nuclear families, the condition of women is better than joint families. They get enough time to look after her children.

- There is no misunderstanding and they enjoy a harmonious atmosphere by living together.

There is no shifting of responsibility like in a joint family. The parents are bound to take responsibility for their children by themselves.

(Mọi người thích xu hướng gia đình hạt nhân vì:

- Nó dễ dàng hơn để giao tiếp và chia sẻ mọi thứ. Chia sẻ việc nhà tốt hơn

- Trong gia đình hạt nhân, tình trạng của người phụ nữ tốt hơn gia đình chung. Cô có đủ thời gian để chăm sóc con cái.

- Không có sự hiểu lầm và họ tận hưởng một bầu không khí hài hòa bằng cách sống cùng nhau.

- Không có sự thay đổi trách nhiệm như trong gia đình chung. Cha mẹ buộc phải tự chịu trách nhiệm về con cái của họ.)

3. Do you think children are happier growing up in extended families?

(Bạn có nghĩ những đứa trẻ hạnh phúc hơn khi lớn lên trong một gia đình đa thế hệ không?)

=> For me, children are not happier to grow up in an extended family, because an extended family with many generations and family members is more complicated and has more problems than a nuclear family.

 (Đối với tôi, trẻ em không hạnh phúc hơn khi lớn lên trong một đại gia đình, bởi vì một đại gia đình có nhiều thế hệ và các thành viên trong gia đình phức tạp hơn và có nhiều vấn đề hơn một gia đình hạt nhân.)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com