HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 6: Our Tet holiday

Ngày Tết của chúng tôi

Vocabulary

1. flower /ˈflaʊə(r)/   hoa

2. firework /ˈfaɪəwɜːk/   Pháo hoa

3. lucky money /ˈlʌk i ˈmʌn i/    (n): tiền lì xì

4. apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/    (n): hoa mai

5. peach blossom /pitʃ ˈblɑs·əm/    (n) hoa đào

6. make a wish /meɪk ə wɪʃ/   ước một điều ước

7. cook special food /kʊk/ /ˈspɛʃəl/ /fuːd/   nấu một món ăn đặc biệt

8. go to a pagoda /gəʊ/ /tuː/ /ə/ /pəˈgəʊdə/    đi chùa

9. decorate /ˈdekəreɪt/   Trang trí, trang hoàng

10. decorate our house /ˈdɛkəreɪt/ /ˈaʊə/ /haʊs/   trang trí nhà của chúng ta

11. plant trees /plɑːnt/ /triːz/   trồng cây

12. watch fireworks /wɒʧ/ /ˈfaɪəwɜːks/   xem pháo hoa

13. hang a calendar /hæŋ/ /ə/ /ˈkælɪndə/   treo một cuốn lịch

14. give lucky money /gɪv/ /ˈlʌki/ /ˈmʌni/   cho tiền lì xì

15. do the shopping /duː/ /ðə/ /ˈʃɒpɪŋ/   mua sắm

16. visit relative /ˈvɪzɪt/ /ˈrɛlətɪv/   thăm người thân

17. buy peach blossom /baɪ/ /piːʧ/ /ˈblɒsəm/   mua hoa đào

18. clean furniture /kliːn/ /ˈfɜːnɪʧə/   lau chùi đồ đạc

19. calendar /ˈkælɪndə(r)/   (n): lịch

20. celebrate /ˈselɪbreɪt/   (v): kỉ niệm

21. cool down /kul daʊn/   (v): làm mát

22. dutch /dʌtʃ/   (n, adj): người /tiếng Hà Lan

23. empty out /ˈɛmpti/ /aʊt/   (v): đổ (rác)

24. family gathering /ˈfæmɪli/ /ˈgæðərɪŋ/   (n): sum họp gia đình

25. feather /ˈfeðə(r)/   (n): lông (gia cầm)

26. first-footer /ˈfɜrstˈfʊt/   (n): người xông nhà (đầu năm mới)

27. get wet /gɛt/ /wɛt/   (v): bị ướt

28. Korean /kəˈriːən/   (n, adj): người/tiếng Hàn Quốc

29. remove /rɪˈmuːv/   (v): rủ bỏ

30. rooster /ˈruːstə(r)/   (n): gà trống

31. rubbish /ˈrʌbɪʃ/   (n): rác

32. thai /taɪ/   (n, adj): người /tiếng Thái Lan

33. wish /wɪʃ/   (n, v): lời ước

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com