HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 11: Changing Roles In Society

Thay đổi vai trò trong xã hội

Skills 1 - trang 65

Vocabulary

witness (v): chứng kiến

enormous (adj): khổng lồ, to lớn

no doubt: không còn nghi ngờ

involvement (n): bao gồm, tham gia

higher education degree: bằng đại học

sole role: vai trò đơn độc

socio-economic picture: bức tranh kinh tế xã hội

financial burden: gắng nặng tài chính

advantageous (adj): có lợi

living standards: tiêu chuẩn sống 

consequently (adv): do đó, vì vậy

Reading

Task 1. Discuss in groups.

(Thảo luận theo nhóm)

Tiếng Anh 9 mới

Lời giải chi tiết:

1. What changes in society will we see in ten years time? 

(Thay đổi gì trong xã hội chúng ta sẽ nhìn thấy trong 10 năm nữa? )

⇒ Maybe the quality of education will be improved more and more. 

 (Có thể chất lượng giáo dục sẽ ngày càng được cải thiện.)

2. What will be the changes in the roles of men and women in society?

(Những thay đổi về vai trò của đàn ông và phụ nữ trong xã hội sẽ là gì? )

⇒ The roles of men and women in society will be equal; women can do jobs that are once considered as only for men.

 (Vai trò của nam và nữ trong xã hội sẽ được cân bằng; phụ nữ có thể làm những công việc từng được coi là chỉ dành cho đàn ông.)

3. How will the increasing involvement of women in public life affect society?

(Việc ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào đời sống cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến xã hội như thế nào? )

⇒ It will increase the gender equality in the society. 

 (Điều đó sẽ làm tăng sự bình đẳng giới trong xã hội.)

Task 2.a. Read the passage and match the undered words/phrases in the passage with their definitions.  

( Đọc bài đọc và nối những từ/ cụm từ được gạch chân trong bài đọc với định nghĩa của chúng)

Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and the most fascinating one, no doubt, is the ever increasing involvement of women in education and employment. More and more women in these countries are entering university, getting higher education degrees, and going out to work. They are no longer content with staying at home, in the sole role of a housewife. This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of these countries.

With more women going out to work, the financial burden of the male ‘breadwinners’ in the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision-makers, and will learn to share the housework. This change will certainly be advantageous for children. They will get more affection and care from their fathers. They will also learn to be more independent since both parents will work.

The service sector will therefore be the first to be challenged. There will be greater demand for child-care provision, convenience foods, housework services, and after-school activities and tutoring services. With higher education and more money to spend, people will be expecting better quality services and higher living standards. This, consequently, will help develop the countries’ economy.

1.d2.e3.b4.f5.a6.c

1. Have witnessed = have seen something happen (chứng kiến = đã nhìn thấy cái gì đó xảy ra)

2. No doubt = clearly (không nghi ngờ gì nữa = rõ ràng)

3. Content = satisfied (hài  lòng)

4. Sole = only (duy nhất)

5. Financial burden = pressure to earn enough money (gánh nặng tài chính = áp lực kiếm tiền)

6. Consequently = therefore/ as a result (do đó = vì vậy)

Tạm dịch:

Những nước đang phát triển đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong xã hội của họ, và không nghi ngờ gì nữa, sự thay đổi thú vị nhất là ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào giáo dục và tuyển dụng. Ngày càng nhiều phụ nữ ở những nước này học đại học, có học vị cao hơn và ra ngoài đi làm. Họ không còn hài lòng với việc chỉ ở nhà và làm nội trợ. Sự thay đổi đáng kể này sẽ ảnh hưởng lớn đến bức tranh kinh tế- xã hội ở những nước này.  

Với ngày càng nhiều phụ nữ ra ngoài làm việc gánh nặng trụ cột tài chính trong gia đình của đàn ông sẽ được giảm đi. Tuy nhiên, cùng với điều này họ sẽ không còn giữ uy quyền tuyệt đối, người duy nhất đưa ra quyết định và sẽ học cách chia sẻ việc nhà. Những thay đổi này chắc chắn sẽ có lợi cho những đứa trẻ.  Chúng sẽ được quan tâm chăm sóc nhiều hơn từ các bố. Chúng sẽ học được tính tự lập vì cả bố và mẹ đều cùng làm việc.

Ngành dịch vụ vì vậy sẽ là lĩnh vực đầu tiên bị thách thức. Sẽ có nhu cầu lớn hơn cho dịch vụ chăm sóc trẻ, thức ăn tiện lợi, làm việc nhà và các hoạt động sau giờ học và gia sư. Giáo dục cao hơn và tiền chi tiêu nhiều hơn người ta yêu cầu chất lượng dịch vụ tốt hơn và tiêu chuẩn cuộc sống cao hơn. Vì vậy, sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước.

Task 2.b. Read the passage again and answer the questions.

( Đọc lại bài và trả lời câu hỏi)

1. What is seen as a fascinating change in developing countries?

(Điều gì được xem như là sự thay đổi thú vị ở những nước đang phát triển?)

=> The ever increasing involvement of women in education and employment.

(Sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ trong giáo dục và việc làm.)

2. What will be affected by this change?

(Điều gì sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này?)

=> The socio-economic picture of these countries.

(Tình trạng kinh tế xã hội của các quốc gia này.)

3. How will the roles of the males in families change?

(Vai trò của đàn ông trong gia đình sẽ thay đổi như thế nào?)

=> Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn to share decision-making and housework.

(Gánh nặng tài chính của họ sẽ giảm. Tuy nhiên, họ sẽ không còn là những người thống trị và sẽ học cách chia sẻ việc ra quyết định và công việc gia đình.)

4. What will the children learn when their mothers go out to work?

(Những đứa trẻ sẽ học gì khi mẹ chúng ra ngoài làm việc?)

=> They will learn to be more independent.

(Họ sẽ học cách độc lập hơn.)

5. Which economic sector will be challenged first by the change?

(Ngành kinh tế nào sẽ bị thách thức trước tiên bởi sự thay đổi này?)

=> The service sector. (Ngành dịch vụ.)

6. How will the countries' economies benefit from this change?

(Nền kinh tế của những nước này có được lợi ích từ sự thay đổi này như thế nào?)

=> It will develop. (Nó sẽ phát triển.)

Speaking

Task 3.a. Here are some predictions about the changing roles of males and females in the future. Tick (√) the one(s) you agree with.

(Đây là những dự đoán về sự thay đổi vai trò của đàn ông và phụ nữ trong tương lai. Đánh dấu () với ý kiến bạn đồng ý.) 

1. More men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

(Nhiều đàn ông sẽ ở nhà làm nội trợ: chăm sóc con và làm việc nhà)

2. It will be normal for women to ask men to marry them.

(Sẽ rất bình thường khi phụ nữ cầu hôn đàn ông)

3. The husband will also get paid leave when his wife gives birth.

(Chống sẽ được nghỉ phép có lương khi vợ sinh con)

4. Half of primary school teaching staff will be male.

(Phân nửa giáo viên tiểu học là đàn ông)

5. There will be more female politicians.

(Sẽ có nhiều nữ chính trị gia hơn)

6. Careers such as the police, the army, security guards and private detectives will no longer be male-dominated.

(Những nghề như cảnh sát, quận đội, bảo vệ và thám tử tư sẽ khong chỉ dành cho nam)

Task 3.b. Work in groups. Share the predictions you agree with in 3a in the group. Discuss if you agree with groupmates' choices. Give reasons and examples to support your opinion.

(Làm việc theo nhóm. Chia sẻ dự đoán mà bạn đồng ý ở  bài 3a trong nhóm. Thảo luận nếu bạn đồng ý với lựa chọn của thành viên trong nhóm. Đưa ra lý do ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn)

Example:

A: I  agree that half of the primary teachers will be male.

B: No way! There will be more men than but I don't think the ratio will be 50/50.

C: Maybe. But it would be best if half were male. Perhaps it should be made a law.

D: I agree with A. Children need both male and female role models to develop into productive members of society.

Tạm dịch:

A: Tôi đồng ý rằng nửa giáo viên tiểu học là nam.

B: Không đời nào. Sẽ có nhiều giáo viên nam hơn nhưng tôi không nghĩ tỉ lệ là 50/50.

C: Có thể. Nhưng tốt nhất nửa số đó là nam. Có lẽ nên có luật cụ thể.

D: Tôi đồng ý với A. Trẻ con cần cả những người gương mẫu nam và nữ để phát triển thành thành viên có ích cho xã hội.

Task 4. With more women having well- jobs, what changes will we see in service sector? Make a list, and present  it to the class.  

(Với ngày càng nhiều phụ nữ có việc làm tốt, những thay đổi nào về dịch vụ chúng ta sẽ nhìn thấy? Liệt kê danh sách và trình bày trước lớp)

Example:
1. Supermarkets will sell more convenience foods.
2. There will be more beauty salons.
3. Tutoring centres will grow.
4....

Tạm dịch:

- Siêu thị sẽ bán nhiều thức ăn tiện lợi hơn.

- Sẽ có nhiều cửa hàng chăm sóc sắc đẹp hơn.

- Các trung tâm gia sư sẽ phát triển.

Lời giải chi tiết:

- Fashion and cosmetics will develop more. (Thời trang và đồ trang điểm sẽ phát triển hơn)

- There will be more jewelry stores. (Có nhiều cửa hàng trang sức hơn)

- The clothes store for women will be opened more. (Các cửa hàng quần áo cho phụ nữ sẽ được mở ra nhiều hơn)

- The books that helps women more financialy independent will be sold out. (Sách giúp phụ nữ tự chủ tài chính sẽ được bán ra.)

- Car will be decorated following women’s hobbies. (Ô tô sẽ được trang trí theo sở thích của phụ nữ)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com