HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: My Hobbies

Sở thích của tôi

A closer look 1 - trang 8

Vocabulary 

1. mountain climbing/ 'maʊntɪn, 'klaɪmɪŋ /   leo núi

2. horse-riding /ˈhɔːs raɪdɪŋ/   cưỡi ngựa

3. gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/   làm vườn

4. bird-watching / bɜːd wɒtʃɪŋ /   quan sát chim chóc

5. collect /kəˈlekt/     sưu tầm

Task 1. Match the correct verbs with the hobbies

(Nối những động từ đúng với sở thích. Vài sở thích có lẽ được sử dụng với hơn 1 động từ.)

Lời giải chi tiết:

1- d, e, i2- g3- b, c, j
4- f, h5- c6- a

1 - d: go mountain-climbing (đi leo núi)

1 - e: go horse-riding (cưỡi ngựa)

1 - i: go camping (đi cắm trại)

2  - g: do gymnastics (tập thể dục dụng cụ)

3 - b: collect bottles (sưu tầm chai)

3 - c: collect photos (sưu tầm tranh ảnh)

3  - j: collect dolls (sưu tầm búp bê)

4   - f: play the piano (chơi dương cầm)

4   - h: play badminton (chơi cầu lông)

5   - c: take photos (chụp hình)

6   - a: watch TV (xem ti vi)

Task 2. Fill in each blank in the sentences with one hobby or one action verb from the box below

(Điền vào mỗi chỗ trống trong câu với một sở thích hoặc 1 động từ chỉ hành động từ khung bên dưới)

Lời giải chi tiết:

1. swimming, swim.2. listen, listening to music.
3. plant, gardening4. catch, fishing.
5. painting, paints. 

1. I like swimming. There is a pool near my house, so I go there four times a week and swim. It is fun because you can play in the water and keep fit at the same time.

(Tôi thích bơi lội. Có một hồ bơi gần nhà tôi, vì thế tôi đi đến đó bơi 4 lần 1 tuần. Nó thật vui, bởi vì bạn vừa có thể chơi trong nước vừa giữ cơ thể cân đối.)

2. I always listen to Ngoc’s songs. I love the sweet melodies. At home I have to use my headphones because my parents don’t like loud noise. Listening to music is my favourite hobby.

(Tôi luôn nghe những bài hát của Ngọc. Tôi thích những âm điệu ngọt ngào. Ở nhà tôi phải sử dụng tai nghe vì ba mẹ tôi không thích tiếng ồn quá lớn. Nghe nhạc là sở thích của tôi.)

3. I love being outdoors with the trees and flowers. There is a small garden behind my house. I plant flowers and vegetables there. I like gardening a lot.

(Tôi thích ở ngoài trời cùng với cây và hoa. Có một khu vườn nhỏ ở phía sau nhà tôi. Tôi trồng hoa và rau ở đó. Tôi rất thích làm vườn.)

4. My father and I share the same hobby. At weekends, we usually go to a small lake in Ha Tay. It’s exciting when you can catch some fish for dinner. We love fishing!

(Ba tôi và tôi có cùng sở thích. Cuối tuần, chúng tôi thường đi đến một hồ nhỏ ở Hà Tây. Thật thú vị khi bạn có thể bắt cá nấu ăn. Chúng tôi thích câu cá.)

5. My sister’s favourite hobby is painting. She is very creative and she paints very well. I like the colours in her pictures.

(Sở thích của chị tôi là vẽ. Chị rất sáng tạo và vẽ rất đẹp. Tôi thích màu sắc trong những bức tranh của chị.)

Task 3. Do you know what a keyword is ? Work in pairs and write down keywords to describe the hobbies in the table below. You can use the words in the sentences from 2 to help you.

(Em có biết keyword (từ khóa) là gì không? Làm việc theo nhóm và viết xuống keyword để miêu tả sở thích trong bảng bên dưới. Bạn có thể sử dụng những từ trong câu 2 để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

Hobbles Keyword 
 listening to music melody, song, headphones, noise, rhythm, lyrics...
 gardening trees, flowers, gardening, plant, vegetables, grow, fruit..
 fishing lake, exciting, catch fish, water, boat...
 painting creative, colours, pictures, artists, painting...
 swimming pool, water, fun, keep fit, swim..

Task 4. Game:THE KEYS TO MY HOBBY (Trò chơi: Chìa khóa đến với sở thích của tôi!)

1. Work in groups.

2. Each student thinks of a hobby and says the keywords out loud.

3. The rest of the group tries to guess what the hobby is. One point is given for each correct guess.

4. The student with the most points is the winner.

Example:

A: water, grow, flowers, vegetables

B: Is it gardening?

A: Yes, it is.

Tạm dịch:

1. Làm theo nhóm.

2. Mỗi học sinh nghĩ về một sở thích và nói từ khóa thật to.

3. Những người còn lại trong nhóm sẽ cố gắng đoán sở thích đó là gì. Một điểm dành cho lời đoán đúng.

4. Học sinh có nhiều điểm nhất sẽ thắng.

Task 5. Listen and tick (√) the words you hear.

(Nghe và đánh dấu chọn vào  từ mà em nghe được.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

YesNo
1. bird-watching 
2. away 
3. burn 
4. hurt 
5. birth 
6. answer 
7. neighbour 
8. singer 
9. heard 
10. common 

Task 6. Listen again and put the words in the correct column

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

/ə//3:/
away, answer, neighbor, commonbum, birth, hurt, heard

Task 7. Listen to the sentences and tick (Nghe các câu và chọn /ə/ hay /ɜː/. Thực hành các câu.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

 /ә//з:/
1. His hobby is collecting toy cars. 
2. My sister has a lot of photos. 
3. When I have free time, I usually go surfing. 
4. I love the colours in their paintings. 
5. My friend has an unusual hobby: learning foreign languages. 


Tạm dịch:

1. Sở thích của anh ấy là sưu tầm đồ chơi xe hơi.

2. Chị tôi có nhiều ảnh chụp.

3. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường đi lướt sóng.

4. Tôi yêu những màu sắc trong những bức tranh của chị tôi.

5.  Bạn tôi có một sở thích không bình thường: học ngoại ngữ.

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com