HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: My Hobbies

Sở thích của tôi

Skills 1 - trang 12

Vocabulary 

1. eggshell/ˈeɡʃel/   vỏ trứng

2. fragile /ˈfrædʒaɪl/   dễ vỡ

3. unique /juˈniːk/   độc đáo

4. carve/kɑːv/   chạm khắc

5. souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/     đồ lưu niệm

Task 1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the questions below.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi bên dưới.)

Lời giải chi tiết:

1. What can you see in the pictures?

( Bạn thấy gì trong bức hình?)

=> A teddy bear, a flower, a bird and flowers.

(Một chú gấu bông, một bông hoa, một con chim và nhiều hoa.)

2. What do you think the objects are made of?

(Bạn nghĩ những cái này làm bằng gì?)

=> They are made of eggshells.

(Chúng được làm từ vỏ trứng)

3. Can you guess what hobby it is?

(Bạn có thể đoán sở thích đó là gì không?)

=> The hobby is carving eggshells.

(Đó là sở thích khắc vỏ trứng.)

Now, read about Nick's father's unusual hobby and check your answers.

(Bây giờ, đọc về sở thích không bình thường của ba Nick và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Tạm dịch: 

Ba tôi có một sở thích không bình thường: khắc vỏ trứng. Như mọi người biết, vỏ trứng rất dễ vỡ. Ba tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật liât đẹp từ những vỏ trứng. Nó thật tuyệt.

Ông ấy đã bắt đầu sở thích cách đây 5 năm sau một chuyên đi đến Mỹ nơi mà ông ấy đã thấy vài vỏ trứng khắc trong phòng triển lãm nghệ thuật. Ba tôi đã không đi đến lớp học khắc. Ông đã học mọi thứ từ Internet.

Vài người nói rằng sở thích đó thật khó và chán, nhưng không phải vậy. Tất cả những gì bạn cần là thời gian. Có lẽ mất khoảng 2 tuần để làm xong 1 vỏ trứng. Tôi thấy thói quen này thú vị vì những vỏ trứng khắc là món quà độc đáo dành cho gia đình và bạn bè. Tôi hy vọng trong tương lai ông sẽ dạy tôi cách khắc vỏ trứng.

Task 2. Read the text and answer the questions

(Đọc bài viết và trả lời câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

1. Why does Nick think his father's hobby is unusual?

=> He thinks his father’s hobby is unusual because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from empty ones.

Tạm dịch: Tại sao Nick nghĩ sở thích của ba là không bình thường?

- Anh ấy nghĩ sở thích của ba ấy không bình thường bởi vì vỏ trứng dễ vỡ và ba anh ấy có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp từ những vỏ trứng rỗng.

2. Where did his father see the carved eggshells for the first time?

=> He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US. 

Tạm dịch: Ba anh thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở đâu?

- Ông ấy đã thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở trong một bảo tàng ở Mỹ.

3. How do some people find this hobby?

=> They find it difficult and boring. 

Tạm dịch: Vài người cảm thấy sở thích này như thế nào?

- Họ thấy nó khó và chán.

4. Does Nick like his father's hobby? 

=>  Yes, he does. 

Tạm dịch: Nick có thích sở thích của ba không?

-  Vâng, bạn ấy thích.

Task 3.  Read the sentences below and use no more than three words from the text to complete them.

(Đọc các câu bên dưới và sử dụng không quá 3 từ trong bài viết để hoàn thành chúng.)

Lời giải chi tiết:

1. carving eggshells2. the US3. Internet
4. time5. gifts 

1. Nick’s father enjoys carving eggshells.

(Ba của Nick thích khắc vỏ trứng.)

2. He took up this hobby when he came back home from the US / the USA.

(Ông ấy thực hiện sở thích này khi ông ấy trở về nhà từ Mỹ.)

3. He learned to carve from the Internet.

(Ông ấy học khắc từ Internet.)

4. Nick thinks you can learn to carve if you have time.

(Nick nghĩ rằng bạn có thể học khắc nếu bạn có thời gian.)

5. Carved eggshells can be used as gifts for your family and friends.

 (Vỏ trứng khắc có thể được dùng như những món quà cho gia đình và bạn bè.)

Task 4.  Nick says that carved eggshells can be used as gifts for your family and friends. In pairs, discuss other uses of these pieces of art. Share your ideas with the class. 

(Nick nói rằng vỏ trứng khắc có thể được dùng như món quà cho gia đình và bạn bè bạn. Làm theo nhóm, thảo luận cách sử dụng khác của tác phẩm nghệ thuật này. Chia sẻ những ý kiến với lớp.)

Lời giải chi tiết:

- We can use eggshell for decoration at home, souvenirs, light (bigger eggs)... 

Tạm dịch:

Chúng ta có thể sử dụng vỏ trứng để trang trí trong nhà, làm quà lưu niệm, làm đèn (trứng lớn hơn)...

Task 5. Work in groups. Take turns talking about your hobbies. Use the questions below, and your own to help.

(Làm theo nhóm. Lần lượt nói về sở thích của em. Sử dụng những câu hỏi bên dưới, và câu hỏi riêng của em để giúp)

Lời giải chi tiết:

1. What’s the name of your hobby?
=> Playing badminton. 

Tạm dịch:Tên sở thích của bạn là gì?

- Chơi cầu lông.

2. When did you start your hobby?
=> 02 years ago.

Tạm dịch: Bạn đã bắt đầu sở thích của bạn khi nào?

- Cách đây 2 năm.

3. Is your hobby easy or difficult? Why?
=> It’s difficult. Because you must be quick.

Tạm dịch: Sở thích của bạn khó hay dễ? Tại sao?

- Nó khó. Bởi vì bạn phải nhanh nhẹn.

4. Is your hobby useful? Why/Why not?
=> Yes, it is. Because it makes me healthy.

Tạm dịch:  Sở thích của bạn hữu ích không? Tại sao?

- Có. Bởi vì nó làm tôi khỏe mạnh.

5. Do you intend to continue your hobby in the future?

=> Yes, I do. 

Tạm dịch: Bạn có dự định tiếp tục sở thích của mình trong tương lai không?

- Vâng, tôi có.

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com