HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: My Hobbies

Sở thích của tôi

Communication - trang 11

Vocabulary 

1. carve/kɑːv/   khắc, chạm

2. ice-skating /ˈaɪs skeɪtɪŋ/   trượt băng

3. making model / 'meɪkɪŋ, 'mɒdəl /   làm mô hình

4. making pottery / 'meɪkɪŋ 'pɒtəri /   nặn đồ gốm

5. creative /kriˈeɪtɪv/   sáng tạo

6. relaxed /rɪˈlækst/     thư giãn, giải trí

Task 1. Match the activities with the picture (Nối hoạt động với hình ảnh.)

A. carving wood.

B. making models.

C. ice-skating.

D. dancing.

E. making pottery.

Tiếng Anh lớp 6

Task 2. What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below and tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice. (Bạn nghĩ gì về các sở thích trong bài 1? Nhìn vào bảng dưới đây và đánh dấu vào đúng ô. Sau đó hoàn thành các câu dưới đây bằng cách viết một lý do cho sự lựa chọn của bạn.)

boringunusualinteresting
making potteryx
dancingx
ice-skatingx
making modelsx
carving woodx

1. I find making pottery interesting because it’s a creative activity.

Tôi thấy làm gốm thú vị bởi vì nó là một hoạt động sáng tạo.

2. I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed.

Tôi nghĩ nhảy thú vị bởi vì nó làm tôi cảm thấy thư giãn.

3. I find ice-skating unusual because it’s difficult.

Tôi thấy trượt băng thật không bình thường chút nào bởi vì nó khó.

4. I.think making models is boring because it’s difficult and takes much times.

Tôi nghĩ làm mô hình thật chán bởi vì nó khó và mất nhiều thời gian.

5. I find carving wood boring because it takes much time.

Tôi thấy khắc gỗ thật chán bởi vì nó mất nhiều thời gian.

Task 3. Now, interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and present your partner's answers to the class. (Bây giờ, phỏng vấn một người bạn cùng lớp về các sở thích trong bài 1. Ghi chép và trình bày câu trả lời của các bạn ấy trước lớp.)

You: What do you think about making pottery ?/ How do you find making pottery?

Mai: I think it is interesting./ I find it interesting.

You: Why?

Mai: Because it's takes skills to make a pottery product.

You: Will you take up making pottery in the future?

Mai: Yes, I will./ I'm not sure.

Hướng dẫn dịch

Bạn: Bạn nghĩ gì về việc làm đồ gốm?/ Bạn thấy việc làm đồ gốm như thế nào?

Mai: Tó nghĩ là nó rất thú vị./ Tó thấy nó thú vị.

Bạn: Tại sao?

Mai: Bởi vì cẩn phải thật khéo léo đế làm ra một sản phẩm đồ gốm.

Bạn: Bạn sẽ bắt đầu làm đồ gốm trong tương lai chứ?

Mai: Ừ, tớ sẽ làm./ Tớ không chắc lắm.

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com