HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 12: An Overcrowded World

Một thế giới quá đông đúc

Communication - trang 63

Vocabulary 

- density (n): mật độ dân số

-  economy (n): kinh tế

- obese (adj): béo

- industry (n): công nghiệp

- tourism (n): du lịch

- skyscraper (n): tòa nhà trọc trời 

Task 1. Look at the pictures and discuss.

(Nhìn vào những bức tranh và thảo luận)

Tiếng Anh 7 mới

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

 Picture 1Picture 2
What places are they? (Những nơi này là những nơi nào)modern city, big cityvillage in the desert (làng trong sa mạc) 
How are they are different? (Chúng khác nhau như thế nào?)Modern city is beautiful with many cars and buildings. There are also some bridges. The population is so dense. (Thành phố hiện đại rất đẹp với nhiều xe và tòa nhà. Có cả những chiếc cầu. Dân số đông đúc.)Desert is poor. There are few people and vehicles.  (Sa mạc ngèo. Có ít người và phương tiện)

Task 2. Match the words below with the places in 1

(Nối những từ bên dưới với những nơi trong phần 1)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

Big city: high living Standard, clean water, densely-populated, good education, crime.

(Thành phố lớn: tiêu chuẩn sống cao, nước sạch, mật độ dân cư đông, giáo dục tốt, tội phạm.)

Desert: poor healthcare, crime, malnutrition, hunger.

(Sa mạc: chăm sóc y tế nghèo nàn, tội phạm, suy dinh dưỡng, đói.) 

Task 3. Read the information about the two places.  

(Đọc thông tin bên dưới về hai nơi)

Tiếng Anh 7 mới

Tạm dịch:

Mauritania, quốc gia hoang mạc ở châu Phi.

Diện tích: 1,030,700km2 (quốc gia lớn thứ 29 thế giới)

Dân số: hơn 3 triệu người Mật độ dân: 3 người/km2 Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp

Chăm sóc y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao

Những vấn đề: 3/4 diện tích là hoang mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói.

Sự việc không bình thường: phụ nữ béo được xem là xinh đẹp.

Hồng Kông

Diện tích: 1,104 km2

Dân số: hơn 7 triệu dân

Mật độ: hơn 6.000 người/km2

Kinh tế: công nghiệp dịch vụ và du lịch

Chăm sóc y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới

Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm 

Sự việc không bình thường: Có nhiều tòa nhà trọc trời nhất thế giới

Task 4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places.

(Làm theo cặp. Sử dụng thông tin được cho trong phần 3 để nói về những cách mà hai nơi khác nhau)

Hướng dẫn giải:

The population of Mauritania is very small, with only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than 7 million people. 

The area of Mauritania is very large, 1.030.700km2. Hong Kong is smaller, it is only 1.104km2

The main economy is agriculture in Mauritania. Hong Kong has a service industry and tourism for the economy. 

The healthcare of Mauritania is very poor while Hong Kong’s healthcare is very good. Hong Kong has to face overpopulation and crime while Mauritania has to face slavery, child labour and hunger.

Tạm dịch:

 Dân số ở Mairitania rất nhỏ, chỉ hơn 3 triệu người. Hồng Kông lớn hơn. Nó có hơn 6 triệu người.

 Diện tích Mauritania rất lớn, 1.030.700km2. Hồng Kông nhỏ hơn, nó chỉ 1.104km2.

 Nền kinh tế chính ở Mauritania là nông nghiệp. Hồng Kông có ngành công nghiệp dịch vụ và du lịch cho nền kinh tế.

Dịch vụ y tế của Mauritania thì rất nghèo nàn trong khi của Hồng Kông lại rất tốt. Hồng Kông phải đối mặt với sự quá tải về dân số và tội phạm trong khi Mauritania phải đối mặt với chế độ nô lệ, lao động trẻ em và nạn đói.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com