HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 6: The First University in Viet Nam

Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam

Looking back - trang 66

Vocabulary 

1. name /neɪm/    đặt tên

2. erect /ɪˈrekt/    xây dựng

3. order /ˈɔːdə(r)/    ra lệnh

4. tomb /tuːm/    lăng mộ

5. souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/    quà lưu niệm


Task 1. Write the past participle of the following verbs.

(Viết hình thức quá khứ phân từ của những động từ sau đây)

Lời giải chi tiết:


Base formPast participle
considerconsidered
namenamed
visitvisited
locatelocated
recognizerecognized
startstarted
sellsold
growgrown
speakspoken
buybought
buildbuilt
seeseenTask 2. Complete the sentences with the past participles from 1.

(Hoàn thành câu với hình thức quá khứ phân từ ở mục 1)

Lời giải chi tiết:


1. considered, built2. named3. spoken
4. located5. recognized 


1. Oxford University is considered one of the best universities in the UK. It was started in 1167.

(Đại học Oxford được xem là một trong những trường đại học tốt nhất ở Anh. Nó được xây dựng năm 1167.)

2. Lan’s school is named Chu Van An Lower Secondary School.

(Trường của Lan được đặt tên là Trường Cấp hai Chu Văn An.)

3. English is spoken all over the world.

(Tiếng Anh được nói trên khắp thế giới.)

4. Thong Nhat Palace is located at 106 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City.

(Dinh Thống Nhất nằm ở số 106 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.)

5. Ha Long Bay was first recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

 (Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được công nhận là địa điểm Di sản Thế giới bởi UNESCO vào năm 1994.)


Task 3. Change the sentences from the present simple active into the present simple passive.

(Thay đổi câu từ thì hiện tại đơn thể chủ động sang thì hiện tại đơn ở thể bị động)

Lời giải chi tiết:

1. They sell tickets at the gate of the tourist site.

(Họ bán vé ở cổng khu du lịch.)

Tickets are sold at the gate of the tourist site.

(Vé được bán ở cổng khu du lịch.)

2. People grow a lot of flowers in Da Lat.

(Người ta trồng nhiều hoa ở Đà Lạt.)

A lot of flowers are grown in Da Lat.

(Nhiều hoa được trồng ở Đà Lạt.)

3. Thousands of people visit the Hung Kings’ Temple every day.

(Hàng ngàn người đến thăm đền Vua Hùng mỗi ngày.)

The Hung Kings’ Temple is visited by thousands of people every day.

(Đền Vua Hùng được viếng thăm bởi hàng ngàn người mỗi ngày.)

4. Tourists can see many beautiful Cham Towers in Binh Dinh Province.

(Khách du lịch có thể thấy nhiều tháp Chàm đẹp ở tỉnh Bình Định.)

Many beautiful Cham Towers can be seen by tourists in Binh Dinh Province 

(Nhiều tháp Chàm đẹp có thể được khách du lịch thấy ở tỉnh Bình Định.)

5. Tourists can buy many kinds of goods in Ben Thanh Market.

(Khách du lịch có thể mua nhiều loại hàng hóa ở chợ Bến Thành.)

Many kinds of goods can be bought in Ben Thanh Market.

 (Nhiều loại hàng hóa có thể được mua ở chợ Bến Thành.)


Task 4. Change the sentences from the past simple passive into the past simple active.

(Đổi câu từ thì quá khứ đơn ở thể bị động sang thì quá khứ đơn thể chủ động.)

Lời giải chi tiết:

1. One Pillar Pagoda was built under Emperor Ly Thai Tong in 1049.

(Chùa Một Cột được xây dựng dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049.)

=> They built One Pillar Pagoda under Emperor Ly Thai Tong in 1049.

(Họ xây dựng chùa Một Cột dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049)

2. The Imperial Academy was constructed under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.

(Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)

=> They constructed the Imperial Academy under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.

(Họ xây dựng Quốc Tử Giám dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)

3. The erection of the first Doctors’ stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.

(Việc cho xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiên do Vua Lê Thánh Tông ra lệnh.)

=> They ordered the erection of the first Doctors’ stone tablet under King Le Thanh Tong.

(Họ xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiền dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)

4. Tan Ky House in Hoi An was built two centuries ago.

(Nhà Tân Kỳ ở Hội An được xây dựng cách nay 2 thế kỷ)

=> They built Tan Ky House in Hoi An two centuries ago.

(Họ xây dựng nhà Tân Kỳ ở Hội An cách nay 2 thế kỷ.)

5. The construction of Tu Duc Tomb was completed in 1876.

(Việc xây dựng lăng Vua Tự Đức được hoàn thành năm 1876.)

=> They completed the construction of Tu Duc Tomb in 1876.

 (Họ xây dựng lăng vua Tự Đức hoàn thành vào năm 1876.)


Task 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature - the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you.

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về Văn Miếu- Quốc Tử Giám)

Lời giải chi tiết:


SuggestionsQuestions Answers 
Location Where is the Temple of Literature? It’s located in the centre of Ha Noi. 
TicketsWhere are tickets sold?They are sold at the gate of historic site. 
Things to see What can we see there?We can see The Doctor’s stone tablets. 
Things to buy?What can we buy there?We can buy souvenirs in front of the gate. 
Time of the day to visit What is the time of day to visit? 08:00a.m - 5:00p.m 


Tạm dịch:


Gợi ýCâu hỏiTrả lời
Địa điểmVăn Miếu ở đâu?Nó Ở trung tâm Hà Nội.
Vé được bán ở đâu?Vé được bán ở cổng khu di tích.
Xem những gìChúng ta có thể xem gì ở đó?Chúng ta có thể xem những bia Tiến sĩ ở đó.
Mua gì?Chúng ta có thể mua gì ở đó?Chúng ta có thể mua quà lưu niệm trước cổng.
Thời gian trong ngày để thămThời gian nào trong ngày để vào thăm?Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiềuTask 6. Work in groups. Report your discussions, using the information in 5.

(Làm theo nhóm. Báo cáo bài thảo luận của em, sử dụng phần thông tin trong phần 5)

Lời giải chi tiết:

There is a very famous place in Ha Noi. That is the Temple of Literature. It’s located in the centre of Ha Noi. The tickets are sold at the gate of this historic site. We can see The Doctor’s stone tablets and we can buy souvenirs in front of the gate. The time of day to visit is 08:00 a.m- 5:00 p.m.

Tạm dịch:

Có một nơi rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đó là Văn Miếu. Nó nằm ở trung tâm của Hà Nội. Vé được bán ở cổng khu di tích lịch sử này. Chúng ta có thể thấy bia Tiến sĩ và chúng ta còn có thể mua quà lưu niệm ở phía trước cổng. Thời gian vào tham quan trong ngày là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com