HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 7: Traffic

Giao thông

Project - trang 15

Task 1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas.

(Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

“Go” sign: Biển báo cho đi 

“One way” sign: Biển báo một chiều 

"Stop” sign: Biển báo dừng lại

Traffic light sign: Biển báo đèn giao thông

“Speed limit 50”: Biển báo giới hạn tốc độ 50

- should there be a speed limit in the playground? -  Yes.

 Nên có biển báo giới hạn tốc trong trong sân trường không? - Có.

- Should there be a "one way: sign in the corridors? - No

  Nên có biển báo một chiều ở hành lang không? - Không.

- Should there be a traffic light at the school gate? - No

Nên có biển báo đèn giao thông ở cổng trường không? - Không

Task 2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials.

(Làm vài biển báo giao thông của riêng em bằng giấy, bìa carton hoặc vật liệu khác)

Task 3. Show them to your group or class and say:

(Trình bày chúng đến nhóm của bạn/ lớp của bạn và nói:)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

What it is? 

What it tells people to do/ not to do, warns people about, or gives information about.

This is “Speed limit 50” sign. It tells people not to drive more than 50 km an hour. 

This is “School a head” sign. It warns people about children crossing the road.

Tạm dịch:

Cái gì đây?

Nó nói cho mọi người thực hiện/ không thực hiện, cảnh báo mọi người về, hoặc cung cấp thông tin về biển báo đó.

Đây là biển báo “Giới hạn tốc độ 50”. Nó báo cho mọi người không lái xe hơn 50km/giờ.

Đây là biển báo: “Trường học ở phía trước”. Nó cảnh báo mọi người về trẻ em đi qua đường.

Task 4. Display your signs in the appropriate places in or around school.

(Trưng bày các biển báo ở những nơi thích hợp trong hoặc xung quanh trường.)

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com