HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 10: Communication

Giao Tiếp

A Closer Look 1 - trang 40

Vocabulary

- signs (n): kí hiệu  

- non-verbally: không lời nói

- body language: ngôn ngữ cơ thể

- multimedia: đa truyền thông

- landline phone: điện thoại để bàn

- smart phone: điện thoại thông minh

- message board: bảng tin

- post (v): đăng tải

- discussion (n): sự thảo luận

- transmission (n): truyền tải

- touchscreen (n): màn hình cảm ứng

- function (n): chức năng

- visible (adj): có thể thấy được 

Task 1. Choose words/ phrases from the box to describe the photos about other ways of communication. 

(Chọn từ/ cụm từ trong khung để miêu tả những hình ảnh về những cách giao tiếp khác nhau.)  

Lời giải chi tiết:

1. using music:  sử dụng âm nhạc

2. using signs: sử dụng dấu hiệu

3. leaving a note: để lại lời nhắn

4. painting a picture: vẽ một bức tranh

5. communicating non-verbally with animals: giao tiếp không lời nói với động vật

6. using codes: sử dụng mã

7. sending flower: gửi hoa

8. using body language: sử dụng cơ thể

Task 2. Communication technology. Match the words with the definitions. 

(Công nghệ giao tiếp. Nối những từ với những định nghĩa.)

Lời giải chi tiết:

1-d2-e3-b4-c5-a

1. chat room - People join this Internet area to communicate online. The conversations are sent immediately and are visible to everyone there.

(phòng chát - Người ta tham gia vào khu vực Internet này để giao tiếp trực tuyến. Đàm thoại được gửi ngay lập tức và hiển thị cho mọi người ở đó.)

2. multimedia - Multiple forms of communication on a computer including sounds, videos, video-conferencing, graphics, and texts.

(đa phương tiện - Những hình thức đa phương tiện trong giao tiếp trên máy vi tính bao gồm những âm thanh, video, hội nghị video, đồ họa và văn bản.)

3. landline phone - A phone that uses a telephone line for transmission.

(điện thoại có dây - Một điện thoại sử dụng một dây điện thoại để truyền tải.)

4. smart phone - A device with a touchscreen with functions similar to a computer, a digital camera, and a GPS device, in addition to a phone.

(điện thoại thông minh -  Một thiết bị với một màn hình cảm ứng với chức năng tương tự như một máy tính, một máy chụp hình kỹ thuật số và một thiết bị GPS (hệ thống định vị toàn cầu - Global Positioning System), ngoài một chiếc điện thoại.)

5. message board - An online discussion group in which you can leave messages or post questions.

(Bảng tin nhắn - Một nhóm thảo luận trực tuyến mà trong đó bạc có thể để lại tin nhắn hoặc đăng câu hỏi.)

Task 3. Complete the diagram with the communication examples you have learnt so far. Some can be put in more than one category. Can you add more ideas?

(Hoàn thành biểu đồ với những ví dụ giao tiếp mà em từng học. Vài cái có thể được đặt trong hơn 1 loại. Em có thể thêm không?)

Tiếng Anh 8 mới

Lời giải chi tiết:

Forms of communication: (Những hình thức giao tiếp)

Verbal (lời nói): meeting face-to-face (gặp mặt trực tiếp), video chatting (gọi qua video), discussion group (nhóm thảo luận)

Non-verbal (phi ngôn ngữ): telepathy (thần giao cách cảm), painting a picture (vẽ tranh), music (âm nhạc)

Multimedia (đa phương tiện): texting (nhắn tin), emailing (thư điện tử), social media (mạng xã hội), a video conference (họp qua video)

Task 4. Debate. Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why?

(Tranh luận. Chọn ra một hoặc nhiều cặp hơn về cách giao tiếp. Cái nào tốt hơn? Tại sao?)

Tiếng Anh 8 mới

Lời giải chi tiết:

 - Email vs Snail mail

  I think email is better because it is so convenient and fast. (tôi nghĩ thư điện tử tốt hơn vì nó thuận tiện và nhanh)

- Video conference vs f2f meeting 

   They are so convenient. People can contact directly and get the direct result. (Chúng rất thuận tiện. Người ta có thể liên hệ trực tiếp và lấy kết quả trực tiếp.)

- Mobile phone vs Landline phone

  I think mobile phone is better because it is so convenient and people can bring them to everywhere.  (Tôi nghĩ điện thoại di động tốt hơn vì nó thuận tiện và mọi người có thể mang nó đi.)

Task 5. Mark the stress for the following words, then listen and repeat.

(Đánh dấu nhấn cho những từ sau, sau đó nghe và lặp lại.) 

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. com'petitive2. in'finitive
3. re'petitive4. 'positive
5. a'bility6. possi'bility
7. curi'osity8. natio'nality

Task 6. Fill the gaps with the words in 5 and practise saying the sentences. Then listen and check.

(Điền vào từng từ trong phần 5 và thực hành đọc các câu. Sau đó nghe và kiểm tra.) 

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. nationality2. repetitive3. competitive
4. possibility5. ability 

1. nationality (n): quốc tịch

What’s his nationality? – He’s Japanese.

(Quốc tịch anh ấy là gì? — Anh ấy là người Nhật.)

2. repetitive (adj): lặp lại

Try not to use this word too often, otherwise, your text will become repetitive.

(Đừng cố gắng sử dụng từ này quá thường xuyên nếu không thì bài văn của bạn sẽ mang tính lặp lại đấy.)

3. competitive (adj): tính cạnh tranh

Sport can be either competitive or non-competitive.

(Thể thao có thể mang tính cạnh tranh hoặc không mang tính cạnh tranh.)

4. possibility (n): khả năng xảy ra

There’s a good possibility that they will win.

(Có một khả năng tốt rằng họ sẽ chiến thắng.)

5. ability (n): khả năng (năng lực)

Her dancing ability is impressive!

(Khả năng nhảy của cô ấy thật ấn tượng!)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com