HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 10: Communication

Giao Tiếp

Looking Back - trang 46

Task 1. Complete the sentences using the cues provided.

(Hoàn thành câu và sử dụng từ gợi ý.)

Tiếng Anh 8 mới

Lời giải chi tiết:

1. body language2. multimedia3. face-to-face
4. cultural differences5. telepathy6. netiquette

1. Using body language is an effective way for communication as long as you understand it!

(Sử dụng ngôn ngữ cơ thể là một cách có hiệu quả cho giao tiếp miễn là bạn hiểu nó!)

2. Multimedia technology makes today’s communication so exciting with not only text but also sound, video, and graphics.

(Công nghệ đa phương tiện làm cho giao tiếp ngày nay thật thú vị với không chỉ văn bản cũng như âm thanh, video và đồ họa.)

3. A lot of people prefer working face-to-face than online.

(Nhiều người thích làm việc trực tiếp (trực diện) hơn là trực tuyến.)

4. Communication breakdown may happen due to cultural differences.

(Phá hỏng giao tiếp có thể xảy ra do sự khác nhau về văn hóa.)

5. In the future we won’t need to learn different languages to communicate if we use telepathy.

(Trong tương lai chúng ta sẽ không cần học những ngôn ngữ khác nhau 35 giao tiếp nếu chúng ta sử dụng thần giao cách cảm.)

6. Everyone needs to learn netiquitte when we communicate online.

(Mọi người cần học phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng khi chúng ta giao tiếp trực tuyến.)

Task 2. Write the following text messages/ chat lines in shorthand form.

(Viết những tin nhắn sau theo hình thức viết tắt.)

Lời giải chi tiết:

1. Thx 4 ur gift: Cảm ơn về món quà của bạn.

2. Pls call me rite now: Vui lòng gọi cho tôi ngay nhé.

3. BTW, wot r u doin this wkd? : Nhân tiện, cuối tuần này cậu làm gì?

4. LOL!Cười lớn.

5. C U 2niteGặp bạn tối nay.

Task 3. Have you ever used music, art, codes, signs or any non-verbal ways to communicate? Tell a partner what you did. Was the communication successful?

(Em đã từng sử dụng âm nhạc, nghệ thuật, mã, dấu hiệu hoặc bất kỳ cách giao tiếp không lời nào chưa? Kể cho bạn điều em đã làm- Giao tiếp đó thành công không?)

Lời giải chi tiết:

I used music to express my love to my girlfriend. The song is about the love of a boy for a girl. She accepts to be my girlfriend.

(Tôi đã dùng âm nhạc để thể hiện tình yêu của tôi với bạn gái. Bài hát nói về tình yêu của chàng trai dành cho cô gái. Cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi.)

Task 4. Underline the correct answer.

(Gạch dưới câu trả lời đúng.)

Lời giải chi tiết:

1. will not be sleeping2. will be playing
3. will he be doing4. will be waiting
5. will not be using; will be using6. will be raining

 1. Giải thích: Câu điều kiện loại I 

She will not be sleeping if you call at 9 p.m.

(Cô ấy sẽ không ngủ nếu bạn gọi lúc 9 giờ.)

2. Giải thích: 'at 10am tomorrow morning' là 1 mốc thời gian cụ thể trong tương lai => tương lai tiếp diễn

They will be playing football at 10 a.m. tomorrow morning.

(Họ sẽ chơi bóng đá lúc 10 giờ sáng ngày mai.)

3. Giải thích: 'this time next Monday' - là 1 mốc thời gian cụ thể trong tương lai => tương lai tiếp diễn

What will he be doing this time next Monday?

(Vào thứ Hai tới anh ấy sẽ làm gì vào lúc này?)

4. Giải thích: Hành động đã lên kế hoạch sẵn => tương lai tiếp diễn

will be waiting at the bus stop when you arrive.

(Tôi sẽ chờ ở trạm xe buýt khi bạn đến.)

5. Giải thích: 'In 200 years' - hình thức dự đoán trong tương lai

In 200 years we will not be using mobile phones any more. We will be using telepathy.

(Trong 200 năm nữa chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại di động nữa. Chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm.)

6. Giải thích: 'later today' - dấu hiệu của thì tương lai tiếp diễn

Take the umbrella with you. It will be raining later today.

(Mang theo dù bên bạn. Hôm nay trời sẽ mưa đấy.)

Task 5. Gerund or to-infinitive

(Danh động từ hoặc to-infinitive?)

Lời giải chi tiết:

1. talking2. to use3. to show
4. communicating5. chatting6. to have

1. Giải thích: don't mind + V-ing : không ngại làm việc gì đấy

I don’t mind talking to her about this.

(Tôi không phiền khi nói chuyện với cậu ấy về điều này.)

2. Giải thích: plan + to V : lên kế hoạch làm gì đó

We plan to use video chatting to keep in touch with our family.

(Chúng tôi lên kế hoạch sử dụng trò chuyện video để giữ liên lạc với gia đình.)

3. Giải thích: try + to V : cố gắng để làm gì đó

He’s tried very hard to show his love to her by sending lots of flowers and presents.

(Anh ấy đã cố gắng rất nhiều thể thể hiện tình yêu của anh ấy cho cô ấy bằng việc gửi nhiều hoa và quà.)

4. Giải thích: like/dislike + V-ing : thích/không thích làm gì đó

She dislike communicating through message boards or online meetings.

(Cô ấy không thích giao tiếp qua tin nhắn hoặc gặp gỡ trực tuyến.)

5. Giải thích: enjoy + V-ing : hứng thứ làm việc gì đó

Lena enjoyed chatting on the phone with her friends.

(Lena thích trò chuyện trên điện thoại với bạn bè.)

6. Giải thích: decide + to V : quyết định làm gì đó

They’ve decided to have a video conference with her colleagues right away.

(Họ đã quyết định có một cuộc hội nghị video với đồng nghiệp ngay tức thì.)

Task 6. Choose any three forms of communication in this unit and work with a partner to decide if people with be using them in the year 2100 or not. Give at least two reasons for each decision.

(Chọn bất kỳ trong 3 dạng giao tiếp trong bài này và làm việc với bạn quyết định thử là người ta sẽ sử dụng chúng trong năm 2100 hay không? Đưa ra ít nhất 2 lý do.)  

Example:

- Will we be using music to communicate in the year 2100?

- I think so. People will always express themselves through music.

(Chúng ta có sử dụng âm nhạc để giao tiếp trong năm 2100?

Tôi nghĩ thế, người ta sẽ luôn thể hiện chính họ qua âm nhạc.)

Lời giải chi tiết:

- Will people be using telepathy in 2100?

- Yes, they will. It will be so convenient to communicate with people in far areas.

(Chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm trong năm 2100 không?

Có. Sẽ thật tiện để trò chuyện với người ở xa.)

- Will we be using body language in 2100?

- I  don’t think so. There are many technological devices of communication to use.

(Chúng ta có sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong năm 2100?

Tôi không nghĩ thế. Có rất nhiều công nghệ thông tin liên lạc để chúng ta sử dụng.)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com