HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 10: Communication

Giao Tiếp

A Closer Look 2 - trang 41

Task 1. Listen again to part of the conversation in Getting Started. Underline the future continuous tense and answer the questions. 

(Nghe lại phần bắt đầu của bài đàm thoại trong phần Getting started. Gạch dưới thì tương lai tiếp diễn và trả lời câu hỏi.) 

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

Phuc: ...How about this Sunday afternoon at 2:30 pm? There's Superman 3.

Nick: Great..., but I'll be having my Vietnamese class then. Let's go for the 4:15 pm show. I'll need to take the bus to Nguyen Du Street and it's quite far.

Phuc: But it is not Galaxy Nguyen Du! We'll be seeing in at Galaxy Nguyen Trai.

1. What will Nick be doing at 2.30 p.m this Sunday?

(Nick sẽ làm gì lúc 2:30 chiều Chủ nhật?)

=> He will be having his Vietnamese class.

(Anh ấy sẽ có lớp tiếng Việt của mình.)

2. What will Phuc and Nick be doing at about 4.15 p.m this Sunday?

(Phúc và Nick sẽ làm gì lúc 4:15 chiều Chủ nhật?)

=> They will be watching a film at the cinema.

(Họ sẽ xem một bộ phim ở rạp.)

Tạm dịch đoạn hội thoại:

Phúc: ... Buổi chiều chủ nhật này vào lúc 2 giờ 30 chiều như thế nào? Có Siêu nhân 3.

Nick: Tuyệt… nhưng tôi sẽ có tiết tiếng Việt của tôi rồi. Hãy đi lúc 4h15 chiều chủ nhật này. Tôi sẽ cần đi xe buýt đến phố Nguyễn Du và khá xa.

Phúc: Nhưng đó không phải là Galaxy Nguyễn Du! Chúng ta sẽ xem ở Galaxy Nguyễn Trãi ...

Task 2. Complete the sentences with the future continuous.

(Hoàn thành các câu với thì tương lai tiếp diễn)

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn: S + will + be + V-ing

Lời giải chi tiết:

1. Will he still be sleeping; will be studying2. will be having
3. will be eating4. Will she be staying; will be writing
5. will be playing6. will be learning

1. Will he still be sleeping this time tomorrow? – No, he will be studying in the library.

(Anh ấy sẽ vẫn ngủ vào lúc này ngày mai à? Không anh ấy sẽ học ở thư viện.)

2. She’s now in Ho Chi Minh city but she will be having a holiday in Da Nang at the end of this month.

(Cô ấy bây giờ đang ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng cô ấy sẽ có một kỳ nghỉ ở Đà Nẵng vào cuối tháng này.)

3. They will be eating dinner at 8 p.m.

(Họ sẽ ăn tối lúc 8 giờ.)

4. Will she be staying in her classroom during the break today? – Yes, she will be writing an email to her friend.

(Cô ấy sẽ ở trong lớp cô ấy trong giờ giải lao hôm nay phải không? - Đúng vậy, cô ấy sẽ viết một thư điện tử cho bạn cô ấy.)

5. Mona says the children will be playing in the garden when you arrive.

(Mona nói rằng trẻ con sẽ chơi trong vườn khi bạn đến.)

6. This time next year Phuc will be learning a new language.

(Lần này vào năm sau Phúc sẽ học một ngôn ngữ mới.)

Task 3. Look at the years provided. Work in groups to predict when the following may happen in the future. Then compare your answers with other groups.

(Nhìn vào những năm được cho. Làm theo nhóm để dự đoán khi nào những điều sau đây xảy ra trong tương lai. Sau đó so sánh với nhóm khác.)

Tiếng Anh 8 mới

Lời giải chi tiết:

1- 20302- 20303- 21144- 21145- 21146- 2114

1. We won’t be using landline telephones in 2030.

(Chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại có dây vào năm 2030.)

2. We will still be sending snail mail in 2030.

(Chúng ta vẫn sẽ gửi thư chậm vào năm 2030)

3. We will be communicating with telepathy devices in 2114.

(Chúng ta sẽ giao tiếp với các thiết bị thần giao cách cảm vào năm 2114.)

4. We will still be using art to communicate in 2214.

(Chúng ta sẽ không làm việc mặt đối mặt nữa trong năm 2214.)

5. We won’t be working F2F any more in 2214.

(Chúng ta sẽ không cần sử dụng trò chuyện trực tiếp vào năm 2214.)

6. We will be using signs in 2114, but the signs will be more interactive.

(Chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu vào năm 2114, nhưng các dấu hiệu sẽ tương tác hơn.)

Task 4. Look at the conversation in Getting Started again and write down all the verbs that are followed by to-infinitive that you can find.

(Nhìn vào bài đàm thoại trong phần Getting started lần nữa và viết xuống tất cả những động từ mà theo sau bởi to-infìnitive mà em có thể tìm.) 

Lời giải chi tiết:

wanted to ask : muốn hỏi       

planned to meet : lên kế hoạch gặp gỡ

decided to go : quyết định đi 

want to miss : muốn bỏ lỡ          

tried to call : cố gắng để gọi            

need to take : cần lấy 

Task 5. Choose the best answer.

(Chọn câu trả lời đúng.)

Lời giải chi tiết:

1. C2. B3. A4. C5. A

1. decide to V: quyết định làm gì

We’ve decided to stay in Ho Chi Minh city for three more days.

(Chúng tôi đã quyết định ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày.)

2. want to V: muốn làm gì

Do you want to have a mobile phone battery that uses solar energy?

(Bạn có muốn có một cục pin điện thoại di động mà sử dụng năng lượng mặt trời không?)

3. choose to V: chọn làm gì

They chose to take the bus there.

(Họ chọn đi xe buýt đến đó.)

4. try to V: cố gắng làm gì

I tried to call you lots of times but couldn’t get through.

(Tôi đã cố gắng gọi bạn nhiều lần nhưng không thể gọi được.)

5. prefer to V: thích làm gì

 I think in the future many people will prefer to communicate by using social media.

(Tôi nghĩ trong tương lai nhiều người sẽ thích giao tiếp bằng phương tiện xã hội.)

Task 6. The dream list. Imagine we are in the year 2050. Work in pairs and select three ways of communication that you think will be most common. Then make the list longer by sharing your ideas with another pair using full sentences. 

(Danh sách giấc mơ. Tưởng tượng chúng ta đang ở năm 2050. Làm theo cặp và chọn 3 cách giao tiếp mà bạn nghĩ sẽ là phổ biến nhất. Sau đó lập danh sách dài hơn bằng cách chia sẻ với lớp.)

Lời giải chi tiết:

We will be using video conference in every meeting.

(Chúng ta sẽ sử dụng cuộc hội nghị video cho mỗi cuộc họp.)

We will be using telepathy devices regularly.

(Chúng ta sẽ sử dụng thiết bị thần giao cách cảm thường xuyên.)

We will be using the interactive signs.

(Chúng ta sẽ sử dụng những dấu hiệu tương tác. )

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com