HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Các dân tộc Việt Nam

Skills 2 - trang 33

Vocabulary 

1. sticky rice /ˈstɪki/ /raɪs/   gạo nếp

2. five-colored sticky rice /faɪv/ - /ˈkʌləd/ /ˈstɪki/ /raɪs/   xôi ngũ sắc

3. chemical /ˈkemɪkl/   hóa chất

4. represent /ˌreprɪˈzent/   tượng trưng

5. element /ˈelɪmənt/   yếu tố

6. harmony /ˈhɑːməni/   hòa hợp, hòa bình

7. symbolize /ˈsɪmbəlaɪz/   biểu tượng

8. ceremony /ˈserəməni/   nghi lễ, nghi thức

Task 1. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

1. Do you like sticky rice?

2. When do we traditionally have sticky rice?

Lời giải chi tiết:

1. Do you like sticky rice?

Yes. 

Tạm dịch: Bạn có thích xôi không?

Có.

2. When do we traditionally have sticky rice?

On the Tet holiday. 

Tạm dịch: Khi nào chúng ta dùng xôi theo truyền thống?

Vào kỳ nghỉ Tết.

Task 2. Listen to the passage and tick (✓) true (T) or false (F).

(Nghe đoạn văn và chọn đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

StatementsTF
1 .Five-coloured sticky rice is a traditional dish.  
2. Five-coloured sticky rice is made with chemicals.  
3. The colours represent the elements of life.  
4. These elements create harmony between people.  
5. This rice is only made when there are guests.  

Lời giải chi tiết:

1. T2. F3. T4. F5. F

1. Xôi 5 màu là một món ăn truyền thông.

2. Xôi 5 màu được làm với hóa chất.

Giải thích: Thông tin trong bài 'The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves.' (Những thứ tạo ra màu sắc không phải là hóa chất mà là rễ và lá cây tự nhiên.)

3. Những màu sắc tượng trưng cho nhưng yếu tố của cuộc sống.

4. Những yếu tố này tạo nên sự hài hòa giữa con người

Giải thích: Thông tin trong bài 'People believe that these five elements create harmony between heaven and earth.' (Mọi người tin rằng năm yếu tố này tạo ra sự hài hòa giữa trời và đất.)

5. Xôi này chỉ được làm khi có khách đến thăm.

Giải thích: Thông tin trong bài 'Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests.' (Xôi ngũ sắc thường được làm và thưởng thức vào dịp Tết, trong các lễ hội và các nghi lễ, vào những dịp đặc biệt, và bất cứ khi nào gia đình có khách.)

Task 3. Listen again and complete the sentences.

(Nghe lại và hoàn thành câu)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. mountainous2. purple/ black3. natural
4. plants5. ceremonies 

1. Five-coloured sticky rice is made by ethnic minorities in the northern mountainous region (Xôi ngũ sắc được làm bởi những dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía bắc.)

2. The dish has five colours: red, yellow, green, purple/black and white.

(Món ăn có 5 màu: đỏ, vàng, xanh lá, tím và trắng.)

3.It is made using natural roots and leaves.

(Nó được làm bằng cách sử dụng rễ và lá tự nhiên.)

4.The green colour symbolises plants.

(Màu sắc xanh lá tượng trưng cho cây.)

5.Five-coloured sticky rice is made on special occasions, for festivals and ceremonies.

(Xôi 5 màu được làm vào những dịp đặc biệt, cho lễ hội và nghỉ lễ.)

Audio script:

Five-coloured sticky rice is an important traditional dish of many ethnic minorities in the northern mountainous regions. People call the dish five- coloured sticky rice because it has five colours: red, yellow, green, purple and white. The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves. The five colours of the dish represent five elements of life according to Vietnamese beliefs: yellow is earth, red is fire, green is plants, white is metal, and purple or black is water. People believe that these five elements create harmony between heaven and earth. Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests.

Dịch Script:

Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống quan trọng của nhiều dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc. Mọi người gọi món gạo nếp ngũ sắc vì nó có năm màu: đỏ, vàng, xanh lục, tím và trắng. Những thứ tạo ra màu sắc không phải là hóa chất mà là rễ và lá cây tự nhiên. Năm màu sắc của món ăn đại diện cho năm yếu tố của cuộc sống theo niềm tin Việt Nam: màu vàng là đất, đỏ là lửa, màu xanh lá cây là cây cối, màu trắng là kim loại, và màu tím hoặc đen là nước. Mọi người tin rằng năm yếu tố này tạo ra sự hài hòa giữa trời và đất. Xôi ngũ sắc thường được làm và thưởng thức vào dịp Tết, trong các lễ hội và các nghi lễ, vào những dịp đặc biệt, và bất cứ khi nào gia đình có khách.

Task 4. Read the notes on how to make yellow sticky rice.

(Đọc những ghi chú về cách làm xôi màu vàng.)

Ingredients:
+ Stick rice: 500g
+ Turmeric: three tbsp extract
+ Shredded coconut: one cup
+ Salt: 1/4 tsp
Notes:
1. Soak sticky rice - water - five hours +
2. Rinse rice - drain
3. Mix well w/ turmeric extract, wait - 10 mins.
4. Add coconut + salt - mix well
5. Steam - 30 mins - check cooked
6. Serve

Tạm dịch:

Thành phần:

+ Gạo nếp: 500g

+ Nghệ: 3 thìa súp đầy

+ Dừa xay: một cốc

+Muối: 1/4 muỗng súp

Ghi chú:

1. Ngâm nếp với nước trong 5 giờ hơn

2. Vo gạo nếp - vắt khô

3. Trộn đều với tinh chất nghệ, chờ 10 phút.

4. Thêm dừa và muối, trộn đều

5. Đun 30 phút - kiểm tra độ chín

6. Dọn lên đĩa

Task 5. Change the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice.

(Thay đổi thành những bước nấu để trình bày cho khách nước ngoài cách làm xôi vàng.)

Organising your ideas

Introducing your dish

This is a very easy dish to make

Try this delicious recipe

Signposting the cooking steps

First, Then, Next, After that, Finally

Once the (rice is rinsed), (add) the (salt)

Giving advice

Remember to…

Don’t forget to…

Try to…

Concluding

Serve this dish with…

This dish is delicious with…

Lời giải chi tiết:

This delicious dish is very easy to make.

First, you need to soak sticky rice with water in more than 5 hours.

Then you rinse rice and drain it.

Once the rice is rinsed, remember to mix well with turmeric extract and wait for about ten minutes.

Don't forget to add coconut and salt, then mix well the mixture well.

Finally, steam for 30 minutes and remember to check and see if it's cooked.

Serve this with salted shredded meat. It's better to serve it hot.

Tạm dịch:

Món ngon này rất dễ làm.

Đầu tiên, bạn cần ngâm gạo nếp với nước trong hơn 5 giờ.

Sau đó bạn vo sạch gạo và để ráo nước.

Sau khi gạo được vo sạch, hãy nhớ trộn đều với chiết xuất bột nghệ và chờ khoảng mười phút.

Đừng quên thêm dừa và muối, sau đó trộn đều hỗn hợp.

Cuối cùng hấp trong 30 phút và nhớ kiểm tra xem nó đã chín chưa.

Phục vụ món này với thịt ruốc. Tốt hơn là phục vụ nóng.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com