HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 7: Pollution

Ô nhiễm

Communication - trang 11

Vocabulary

- questionaire (n): bảng câu hỏi

- relaxed (adj): thư giãn

- constant (adj): không dứt

- permanent (adj): vĩnh viễn

- symptom(n): triệu chứng

- earplug (n): bịt tai

- headaches : đau đầu

- high blood pressure: huyết áp 

Task 1. Noise pollution is more common and more damaging than many people realise. The Green Organisation is doing a survey on how much teanagers know about this type of pollution. Help answer the questions.

(Ô nhiễm tiếng ồn phổ biến hơn và gây hại hơn nhiều người nhận thấy. Tổ chức Xanh đang làm một khảo sát về bao nhiêu thanh niên hiểu biết về loại ô nhiễm này. Giúp họ trả lời câu hỏi.)

QUESTIONNAIRE (BẢNG CÂU HỎI)  

Please help us complete the questionnaire by circling the correct answer A, B, or C. 

(Vui lòng giúp chúng tôi hoàn thành bảng câu hỏi bằng việc khoanh tròn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Lời giải chi tiết:

1.B2.C3.A4.B
5.C6.A7.A8.C

1. Noise is… (Ô nhiễm tiếng ồn là...)

A. any sound that makes you relaxed and peaceful (bất bỳ âm thanh nào làm bạn thư giãn và bình yên.)

B. any sound that is loud and constant (bất kỳ âm thanh nào mà lớn và không dứt.)

C. any sound that you hear in the street. (bất kỳ âm thanh nào mà bạn nghe trên đường.)

2. A unit is used to measure the loudness of sounds is decibel (dB). Noise pollution happens when a sound’s loudness is

(Một đơn vị đo độ ồn của âm thanh là deciben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi độ lớn của âm thanh là...)

A. more than 30 dBs (hơn 30 dBs)

B. more than 50 dBs. (hơn 50 dBs)

C. more than 70 dBs. (hơn 70 dBs)

3. Which of the following noises can cause permanent hearing loss after eight hours?

(Tiếng ồn nào có thể gây mất chức năng nghe vĩnh viễn sau 8 giờ?)

A. motorcycle (xe máy)

B. Ocean wave (tiếng sóng biển)

C. Whistling (tiếng sáo)

4. Which of the following noises can cause immediate and permanent hearing loss.

(Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất chức năng nghe vĩnh Viễn và ngay lập tức?)

A. Motorcycle (xe máy)

B. Concert (buổi hòa nhạc)

C. Vacuum cleaner (máy hút bụi)

5. If you experience noise pollution for a long time, you can have …. and hearing loss.

(Nếu bạn trải qua ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị ... và mất khả năng nghe)

A. headaches (đau đầu)

B. high blood pressure (huyết áp cao)

C. both A and B (cả A và B)

6. If you are listening to music and other people can hear the sounds from your headphones, what does it mean?

(Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác nghe được âm thanh từ tai nghe của bạn, điều đó có nghĩa gì?)

A. The sounds are too loud. (Âm thanh quá lớn.)

B. You like music a lot (Bạn thích âm nhạc rất nhiều)

C. Other people don’t like the music (Những người khác không thích âm nhạc.)

7. What is a symption showing that noise is affecting you?

(Cái gì là triệu chứng cho thấy tiếng ồn ảnh hưởng đến bạn?)

A. There seems to be a ringing or buzzing in your ears

(Dường như có tiếng chuông hoặc tiếng rù rì trong tai bạn.)

B. You jump up and down (Bạn nhảy lên xuống)

C. You fall asleep as soon as you lie down in bed. (Bạn ngủ ngay khi nằm xuống giường)

8. Which of the following ways can reduce the effects of noise pollution?

(Những cách nào sau đây có thể giảm ảnh hưởng của sự ô nhiễm tiếng ồn?)

A. wearing earplugs when you go to concerts or other loud events

(Mang bịt tai khi bạn đi nghe hòa nhạc hoặc những sự kiện ồn ào khác.)

B. Listening to music through headphones or headsets at safe levels.

(Nghe âm nhạc thông qua tai nghe hoặc bịt tai ở mức độ an toàn,)

C. Both A and B (Cả A và B)

Task 2. Compare your anwers with those of a classmate. How many different answers have you got?

(So sánh câu trả lời của em với những bạn học. Em có bao nhiêu câu trả lời khác.)

Task 3. Now listen to a short presentation about noise pollution. How many correct answers have you got?

(Nghe một bài thuyết trình về ô nhiễm tiếng ồn. Em có bao nhiêu câu trả lời đúng?)

Bài nghe:

Audio script:

Noise is constant and loud sound. To measure the loudness, or volume of sounds, people use a unit called a decibel. When a sound is louder than 70 decibels, it can cause noise pollution. Do you know that the noise from a vacuum cleaner or a motorcycle can result in permanent hearing loss after eight hours? The sounds of a concert are even more serious. They can reach as high as 130 decibels and may cause immediate and permanent hearing loss. Noise pollution can also lead to headaches and high blood pressure. If you are listening to music through headphones, and other people can hear it. it means the music is too loud and unsafe. If there seems to be a ringing or buzzing in your ears, it means the noise is affecting you and damaging your hearing. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events, and listening to music through headphones or headsets at safe levels can help you reduce the effects of noise pollution. 

Dịch Script:

Tiếng ồn là âm thanh không đổi và lớn. Để đo độ to, hoặc âm lượng của âm thanh, mọi người sử dụng một đơn vị gọi là đề xi ben. Khi âm thanh to hơn 70 đề xi ben, âm thanh có thể gây ô nhiễm tiếng ồn. Bạn có biết rằng tiếng ồn từ máy hút bụi hoặc xe máy có thể dẫn đến mất thính lực vĩnh viễn sau tám giờ không? Âm thanh của một buổi hòa nhạc thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chúng có thể đạt tới 130 đề xi ben và có thể gây mất thính giác ngay lập tức và vĩnh viễn. Ô nhiễm tiếng ồn cũng có thể dẫn đến nhức đầu và huyết áp cao. Nếu bạn đang nghe nhạc qua tai nghe và những người khác có thể nghe thấy, nó có nghĩa là âm nhạc quá to và không an toàn. Nếu có tiếng chuông hoặc ù tai, có nghĩa là tiếng ồn đang ảnh hưởng đến bạn và làm hỏng thính giác của bạn. Đeo nút tai khi bạn đi đến các buổi hòa nhạc hoặc các sự kiện lớn khác và nghe nhạc qua tai nghe hoặc tai nghe ở mức an toàn có thể giúp bạn giảm thiểu tác động của ô nhiễm tiếng ồn.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. A

4. B

5. C

6. A

7. A

8. C

Task 4. Work in groups. Discuss other ways to prevent noise pollution.

Vote for the best ways.

(Làm theo nhóm. Thảo luận những cách khác đê ngăn ô nhiễm tiếng ồn.

Bầu cho cách hay nhất)

Lời giải chi tiết:

You should wear earplug when you go the concert or other loud events.

(Bạn nên mang bịt tai khi bạn đi nghe hòa nhạc hoặc những sự kiện ồn ào khác.)

And you should listen to music through headphones or headsets at safe levels.

(Và bạn nên nghe âm nhạc thông qua tai nghe hoặc bịt tai ở mức độ an toàn.)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com