HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 7: Pollution

Ô nhiễm

Skills 2 - trang 13

Vocabulary

- thermal pollution: ô nhiễm nhiệt

- power station: trạm năng lượng 

- cool down: làm mát >< heat up: làm nóng

- fumes (n): khói 

- industrial watse: rác thải công nghiệp

- living organisms: sinh vật sống

- discharge (n): xả 

- temperature (n): nhiệt độ

- survive (v): sống sót

- seriously (adv): một cách nghiêm trọng 

Task 1. Describe what you see in the pictures and talk about the relationship between them.

(Miêu tả những gì em xem trong hình và nói về mối quan hệ giữa chúng.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 mới

Lời giải chi tiết:

- The first picture shows an algal bloom in coastal seawater.

(Hình ảnh đầu tiên cho thấy sự nở hoa của tảo trong nước biển ven bờ.)

- The second picture shows the cooling towers from a power station.

(Hình ảnh thứ hai cho thấy các tháp làm mát từ một trạm điện.)

- They are both related to thermal pollution.

(Cả hai đều liên quan đến ô nhiễm nhiệt.)

Task 2. Listen to part of a conversation on TV between a reporter and an environmentalist about thermal pollution. Complete the diagram. Use no more than three words for each blank. 

(Nghe phần bài thoại trên ti vi giữa một phát thành viên và nhà môi trường học về ô nhiễm nhiệt. Hoàn thành bảng biểu. Sử dụng không hơn 3 từ cho mỗi chỗ trống.) 

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 mới

Lời giải chi tiết:

1. hotter2. cooler3. cool
4. warm rivers5. warm water6. fish populations
7. harmful8. colour9. poison
10. cool down  

Thermal pollution:

- Defination: Water getting (1) hotter or (2) cooler

Causes:

- Power plants using water to (3) cool equipment.

- Discharge of cold water into (4) warm rivers.

Effects:

- (5)Warm water decreasing oxygen.

- Less oxygen harming (6) fish populations.

- (7) Harmful alga blooms being other effect.

- Can change (8) colour of the water and (9) poison fish.

Solutions:

- Building cooling towers to (10) cool down the water.

Tạm dịch:

Ô nhiễm nhiệt

Định nghĩa:

- Nước nóng hơn hoặc mát hơn

Nguyên nhân:

-   Nhà máy nhiệt điện sử dụng nước để làm mát thiết bị.

-   Thải nước lạnh vào những dòng sông ấm. 

Hậu quả:

-  Nước nóng hơn làm giảm lượng ôxi.

-   ít ôxi làm hại đàn cá.

-   Sự phát triển của những tảo gây hại cũng là hậu quả khác.

-   Có thể thay đổi màu sắc của nước và gây ngộ độc cá.

Giải pháp:

-   Xây dựng những tháp làm mát để làm nguội nước.

Audio script:

Reporter: Does thermal pollution mean that bodies of water get hotter, Mr Nam?

Mr Nam: Not always. Sometimes the water becomes colder, and that’s also thermal pollution means a change in the water temperature.

Reporter: That’s interesting! What cause is it?

Mr Nam: Power stations are one factor. They use water in the nearby lakes or rivers to cool their equipment, which heats up the water. Then they dump the hot water back into its source.

Reporter: Are there any other causes?

Mr Nam: Yes. Thermal pollution may also happen due to the discharge of cold water from reservoirs into warm rivers.

Reporter: Thermal pollution can have dramatic effects. Right?

Mr Nam: Certainly. Most aquatic creatures need a certain temperature to survive. Warmer water has less oxygen in it, and this can harm fish populations. Besides, warmer water can cause harmful algal blooms. This can change the colour of the water like in the first picture and, more seriously, the algea poisons the fish.

Reporter: What can we do, Mr Nam?

Mr Nam: In many places, they build cooling towers like in the second picture to cool down the water from power stations.

Reporter: Anything else we can do?... 

Dịch Script:

Phóng viên: Ô nhiễm nhiệt có phải làm các nguồn nước nóng lên không, ông Nam?

Ông Nam: Không hoàn toàn đúng. Đôi khi nước trở nên lạnh hơn, và điều đó cũng làm ô nhiễm nhiệt nghĩa là thay đổi nhiệt độ nước.

Phóng viên: Thật thú vị! Nguyên nhân là gì vậy?

Mr Nam: Nhà máy điện là một yếu tố. Họ sử dụng nước ở các hồ hoặc sông gần đó để làm mát thiết bị của họ, làm nóng nước. Sau đó, họ đổ nước nóng trở lại nguồn của nó.

Phóng viên: Có nguyên nhân nào khác không? 

Ông Nam: Có. Ô nhiễm nhiệt cũng có thể xảy ra do việc xả nước lạnh từ các hồ chứa vào các con sông ấm.

Phóng viên: Ô nhiễm nhiệt có thể có tác động mạnh mẽ. Có đúng không?

Ông Nam: Chắc chắn rồi. Hầu hết các sinh vật thủy sinh cần một nhiệt độ nhất định để tồn tại. Nước ấm hơn có ít ôxy hơn, và điều này có thể gây hại cho quần thể cá. Bên cạnh đó, nước ấm hơn có thể gây ra tảo nở hoa có hại. Điều này có thể thay đổi màu sắc của nước như trong bức hình đầu tiên và, nghiêm trọng hơn, tảo đầu độc cá.

Phóng viên: Chúng ta có thể làm gì, ông Nam?

Ông Nam: Ở nhiều nơi, họ xây dựng các tháp làm mát như trong bức hình thứ hai để làm mát nước từ các nhà máy điện.

Phóng viên: Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì khác không? ...

Task 3. Work in pairs. Discuss the causes and effect of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. 

(Làm theo cặp. Thảo luận những nguyên nhân và hậu quả của một trong những loại ô nhiễm trong khu vực em. Ghi chú vào biểu đồ.)

Lời giải chi tiết:

Air pollution: 

Definition: Air pollution occurs when the air contains gases, dust, fumes or odour in harmful amounts

Cause: industrial watse, exhaust from car and plane...

Effect: causing diseases, death to humans, damage to other living organisms such as animals and food crops, or the natural or built environment.  

Tạm dịch:

Ô nhiễm không khí

Định nghĩa: Ô nhiễm không khí xảy ra khi không khí chứa khí độc, bụi, khói hoặc mùi hôi với số lượng nguy hiểm.

Nguyên nhân: chất thải công nghiệp, khí thải từ xe hơi và máy bay...  

Hậu quả: gây ra những căn bệnh, cái chết cho con người, gây hại đến quần thể sống như động vật và vụ mùa thực phẩm, hoặc môi trường thiên nhiên hoặc kiến trúc môi trường.

Task 4. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area. One of you writes about the causes and the other writes about the effects of the pollution type you have just discussed in 3.

(Tưởng tượng rằng em đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm trong khu vực em. Một trong các bạn viết về nguyên nhân và những người khác viết về hậu quả, sau đó thảo luận.)  

Tiếng Anh 8 mới

Lời giải chi tiết:

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface.

Cause: pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation...

Effect: soil pollution, the upper layer of soil is damaged, effect on wild-life... 

Solutions: Fine heavily people who cut the forest and those who realease chemicals waste into the ground.

Tạm dịch:  

Ô nhiễm đất xảy ra khi những hoạt động của con người phá hủy bề mặt trái đất.

Nguyên nhân: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất thải công nghiệp hóa chất, nạn phá rừng...

Tác động: ô nhiễm đất, lớp đất mặt bị hư, tác động lên động vật hoang dã...

Giải pháp: Phạt nặng người chặt phá rừng và người thải rác hóa học vào đất

Task 5. Read each other's work an put them together to make a complete article.

(Đọc bài của mỗi người và đặt chúng cùng nhau để làm bài hoàn chỉnh.)

Lời giải chi tiết:

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface. There are many causes leading to soil pollution. Pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation,... all are causes that make the soil polluted. The consequences are that: the soil is erosed,  the upper layer of soil is damaged, and the homes for wild ainmals may disappear forever. So what we can do to resolve the problems? The goverment should fine heavily people who cut the forest and those who realease chemicals waste into the ground. Besides, we should educate people about the importance of soil and how to protect land when farming.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com