HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 4: Caring For Those In Need

Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

Getting started trang 46

Vocabulary 

1. disability /ˌdɪsəˈbɪləti/   khiếm khuyết, khuyết tật

2. cognitive /ˈkɒɡnətɪv/   nhận thức

3. impairment /ɪmˈpeəmənt/   sự suy giảm

4. difficulty /ˈdɪfɪkəlti/   khó khăn

5. blind /blaɪnd/   mù

6. dumb /dʌm/   câm

7. deaf /def/   điếc

8. integrate /ˈɪntɪɡreɪt/   hội nhập

9. donate /dəʊˈneɪt/   quyên góp

10. perceive /pəˈsiːv/   nhìn nhận

Task 1. Listen and read 

(Nghe và đọc)

Bài nghe:

Tiếng Anh 11 mới

Mai: Hi, what's up? Why are there so many boxes in the library?

Maria: I'm preparing some Christmas gifts for secondary students with disabilities in the school we visited two months ago. These are students with various visual, hearing, physical and cognitive impairments.

Mai: Cognitive impairments? 

Maria: That's learning difficulties.

Kevin: I have a neighbour who is blind, deaf and dumb, and needs a lot of help to get around.

Maria: Well, you shouldn't use words like ‘dumb’ or ‘deaf’. It's disrespectful.

Mai: I agree. There are so many students with a disability who have talents and skills.

Maria: That's right. And we need to help them to become independent, integrate in the community and achieve success at school.

Mai: So what are these Christmas gifts?

Maria: Last month, the Youth Union in our school had a meeting, and decided to start a ‘Special Christmas Gifts' campaign to collect gifts for local charities. So far, the students in our school have donated more than 100 gifts.

Mai: That's great! Can students from other schools join your campaign?

Maria: Sure! A few other schools have already joined us. They have sent us textbooks, dictionaries, CD players, batteries...

Kevin:I have an idea for a gift! A talking pen for learning foreign languages. 

Maria: Great idea! What a meaningful gift!

Mai: Thanks, Maria. I'll talk to my classmates and see what we can do.

Dịch hội thoại:

Mai: Chào bạn. Chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều thùng trong thư viện thế này?

Maria: Mình đang chuẩn bị một số quà Giáng sinh cho các em học sinh cấp hai bị khuyết tật trong trường mà tụi mình đến thăm cách đây hai tháng. Những học sinh này bị khiếm thị, khiếm thính và suy giảm nhận thức.

Mai: Suy giảm nhận thức à?

Maria: Đó chính là những trở ngại trong học tập đấy.

Kevin: Mình có người hàng xóm bị mù, điếc và câm hiện đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Maria: Ồ. bạn không nên dùng những từ như "câm" và "điếc". Như thế nghe thiếu tôn trọng

Mai: Mình đồng ý. Có nhiều học sinh khuyết tật nhưng có tài và rất khéo léo.

Maria: Đúng vậy. Chúng ta cần giúp họ trở thành những người độc lập, hội nhập với cộng đồng và gặt hái thành công trong học tập.

Mai: Vậy những món quà Giáng sinh này là gì vậy?

Maria: Tháng trước, Đoàn Thanh niên trường chúng mình họp và đã quyết định phán động một cuộc vận động "Những món quà Giáng sinh đặc biệt" nhằm quyên góp quà cho những hội từ thiện địa phương. Từ đó đến nay các bạn học sinh trường chúng mình đã quyên góp được hơn 100 món quà rồi.

Mai: Thật tuyệt! Thế học sinh các trường khác có thể tham gia cuộc vận động này được không?

Maria: Chắc chắn rồi. Có một số trường khác cũng đã tham gia cùng chúng mình đấv. Họ đã gửi sách giáo khoa, từ điển, máy nghe đĩa và pin...

Kevin: Mình có ý tưởng về một món quà. Một cây bút biết nói dành cho việc học ngoại ngữ.

Maria: Ý tưởng thật hay! Thật là một món quà có ý nghĩa.

Mai: Cám ơn Maria. Mình sẽ nói chuyện với các bạn cùng lớp đế xem có thể làm được gì.

Task 2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct box.

(Hãy đọc lại đoạn hội thoại. Chọn xem những câu dưới đây đúng, sai, hay không có thông tin. Chọn ô đúng.)

Lời giải chi tiết:

1.T2.F3.NG4.T5.NG

1 – T. Maria is preparing some gifts for students with disabilities.

(Maria đang chuẩn bị một số món quà cho học sinh khuyết tật.)

Thông tin: Ở ngay đầu hội thoại, Maria đã nói: I'm preparing some Christmas gifts for secondary students with disabilities in the school we visited two months ago.

2 – F. Only students at Maria's school can join the campaign.

(Chỉ có học sinh tại trường của Maria mới có thể tham gia chiến dịch.)

Thông tin: Ở gần cuối hội thoại, khi Mai hỏi liệu học sinh trường khác có tham gia chiến dịch được không, Maria đã trả lời: Sure! A few other schools have already joined us. They have sent us textbooks, dictionaries, CD players, batteries....

3 – NG. Local charities will send the gifts to different schools.

(Các tổ chức từ thiện địa phương sẽ gửi quà cho các trường khác nhau.)

Thông tin: Thông tin này không được đề cập đến trong đoạn hội thoại.

4 – T. Kevin will donate an educational toy for learning languages.

(Kevin sẽ quyên tặng một món đồ chơi giáo dục để học ngôn ngữ.)

Thông tin: Ở cuối đoạn hội thoại, Kevin có nói: I have an idea for a gift! A talking pen for learning foreign language.

5 – NG. Maria will plan a visit to a school for children with disabilities.

(Maria sẽ lên kế hoạch thăm trường học cho trẻ khuyết tật.)

Thông tin: Thông tin này không được đề cập đến trong đoạn hội thoại.

Task 3. How do you think non-disabled people perceive and treat people with disabilities.

(Theo em người không khuyết tật nhận thức và đối xử với người khuyết tật như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

In my opinion, non-disabled people used to think that people with disabilities always need to be looked after. However, attitudes have changed. People with disabilities are now perceived as valued members of society. 

(Tôi nghĩ những người không bị khuyết tật thường nghĩ rằng người khuyết tật luôn cần được chăm sóc. Tuy nhiên, thái độ đã thay đổi. Người khuyết tật hiện nay được coi là những thành viên có giá trị trong xã hội.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com