HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 4: Caring For Those In Need

Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

Project - trang 57

Task 1. Do a survey. Find out: 

(Hãy làm cuộc khảo sát và tìm ra:)

1. how many students in your class have taken part in voluntary work

(bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn đã tham gia vào công việc tự nguyện)

2. what their reasons to volunteer were

(lý do họ làm tình nguyện viên là gì)

3. what they did

(họ đã làm những gì)

4. what they would like to do in the future if they haven't taken part in voluntary work so far

(họ muốn làm gì trong tương lai nếu cho đến nay họ vẫn chưa tham gia vào công việc tự nguyện)

Task 2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class.

(Hãy chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi em ở rồi trình bày trước lớp.)

Tiếng Anh 11 mới

Gợi ý:

Bản kế hoạch nên bao gồm:

1. Mục đích của kế hoạch

2. Danh sách các việc cần làm: các sự kiện, hoạt động, chương trình

3. Lịch trình thực hiện/tiến hành kế hoạch

4. Số lượng và loại hình cộng tác viên cần đến

5. Các nguồn khác cần đến (tiền và các đồ quyên tặng khác)

Lời giải chi tiết:

Here is my plan to help Na, Lan, and Huong - three abandoned children in my neighborhood. They are seven years old but can't go to school because there is not enough money. They know how to write their name, how to count from 1 to 100 and they are very eager to go to school. I am going to start a project of helping teach Math on Mondays, Literature on Thursdays, and Art on Sundays for them. Therefore, I need 6 volunteers willingly to support these children. Besides, we raise a small fund and every donation is accepted including clothes, food, books,...

Tạm dịch:

Đây là kế hoạch của tôi để giúp Na, Lan và Hương - ba đứa trẻ bị bỏ rơi trong khu phố của tôi. Họ bảy tuổi nhưng không thể đến trường vì không có đủ tiền. Họ biết cách viết tên của họ, cách đếm từ 1 đến 100 và họ rất háo hức đến trường. Tôi sẽ bắt đầu một dự án giúp dạy Toán vào thứ Hai, Văn học vào thứ Năm và Nghệ thuật vào Chủ nhật cho họ. Do đó, tôi cần 6 tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ những đứa trẻ này. Bên cạnh đó, chúng tôi gây một quỹ nhỏ, mọi đóng góp đều được chấp nhận bao gồm quần áo, thức ăn, sách vở,...

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com