HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 4: Caring For Those In Need

Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

Language trang 48

Vocabulary 

1. disrespectful/ˌdɪsrɪˈspektfl/   không tôn trọng

2. impairment /ɪmˈpeəmənt/   sự suy giảm

3. integrate /ˈɪntɪɡreɪt/   hòa nhập, hội nhập

4. donate /dəʊˈneɪt/   quyên góp

5. campaign /kæmˈpeɪn/   chiến dịch

6. disability /ˌdɪsəˈbɪləti/   khiếm khuyết, khuyết tật

7. deafen /ˈdefn/   không nghe được

Vocabulary

Task 1. Match each word with its meaning.

(Hãy ghép mỗi từ phù hợp với nghĩa của nó.)

Lời giải chi tiết:

1.b2.e3.d4.c5.a

1. disrespectful (adj)showing a lack of respect for someone or something

(không tôn trọng - cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với ai đó hoặc cái gì đó)

2. impairment (n)a condition in which a part of a person’s body or mind does not work well because of physical or mental damage         

(khiếm khuyết - một tình trạng mà trong đó một phần cơ thể hoặc tâm trí của một người không hoạt động tốt vì thiệt hại thể chất hoặc tinh thần.)

3. integrate (v)join a group of people or community and be accepted by them

(hòa nhập - tham gia một nhóm người hoặc cộng đồng và được họ chấp nhận)

4. donate (v)give money, books, etc. to help a person or an organisation

(tặng - cho tiền, sách, vv để giúp một người hoặc một tổ chức)

5. campaign (n)a series of actions intended to achieve a goal

(chiến dịch - một loạt các hoạt động nhằm đạt được một mục tiêu)

Task 2. Complete the following sentences with the appropriate words from the box. 

(Hoàn thành câu bằng từ thích hợp cho trong khung.)

Lời giải chi tiết:

1. blind2. cognitive3. donation
4. physical5. hearing 

1. The Braille alphabet was created by Louis Braille, who went blind after an accident. It has been one of the greatest inventions in human history. 

(Bảng chữ cái chữ nổi Braille được tạo ra bởi Louis Braille, người đã bị mù sau một vụ tai nạn. Nó đã là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.)

- go blind: bị mù

2. People with cognitive impairments often have difficulty understanding new things and, therefore, cannot learn quickly. That is why we should break down the information for them. 

(Những người có khiếm khuyết về nhận thức thường gặp khó khăn trong việc hiểu những điều mới mẻ và do đó không thể học nhanh. Đó là lý do tại sao chúng ta nên chia nhỏ thông tin cho họ.)

- cognitive (adj): nhận thức

3. We can help people in need by making a donation to a charity.

(Chúng ta có thể giúp đỡ những người có nhu cầu bằng cách hiến tặng một tổ chức từ thiện.)

- donation (n): quyên góp

4. People with a physical disability may find it difficult to get out of bed or get around without help.

(Những người có khuyết tật về thể chất có thể cảm thấy khó khăn khi bước ra khỏi giường hoặc đi vòng vòng mà không có sự giúp đỡ.)

- physical (adj): thuộc về thể chất

5. Many experts believe that noise is the cause of approximately half of all cases of hearing loss.

(Nhiều chuyên gia tin rằng tiếng ồn là nguyên nhân gây ra khoảng một nửa số trường hợp mất thính giác.)

- hearing loss: mất thính giác

Pronunciation

Task 1. Listen and repeat. Pay attention to the vowels in bold.

(Nghe và lặp lại, chú ý đến những nguyên âm in đậm.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 11 mới

- Các nguyên âm yếu (ə, ɪ, ʊ), đặc biệt là âm /ə/ có thể bị nuốt đi (không đọc lên, hoặc đọc lướt qua rất nhanh) giúp cho câu nói nhanh hơn
- Các nguyên âm này thường bị nuốt âm khi đứng trước các âm /l/, /n/ và /r/.

trung họcđiếc taithích hợp hơntừ điển
khủng khiếpnăng lượnglịch sửnhà hàng
cảnh sátthư việngia đình 

Task 2. Listen and repeat the following sentences. Pay attention to the vowels in bold.

(Nghe và lặp lại câu, chú ý đến những nguyên âm in đậm.)

Bài nghe:

1. Last week, we discussed a visit to a secondary school for children with disabilities.

(Tuần trước, chúng tôi đã thảo luận về chuyến thăm một trường trung học cơ sở dành cho trẻ khuyết tật.)

2. They really like studying English and history.

(Họ thực sự thích học tiếng Anh và lịch sử.)

3. I couldn't hear anything but the deafening noise of the drums.

(Tôi không thể nghe thấy gì ngoài tiếng trống chói tai.)

4. Before you use this talking pen, remember to check the batteries first.

(Trước khi sử dụng bút nói này, hãy nhớ kiểm tra pin trước.)

5. It would be preferable to donate Braille books, not large-print books.

(Tốt hơn hết nên tặng sách chữ nổi Braille, không phải sách in khổ lớn.)

Grammar

Task 1. Choose the correct form of the verbs in brackets to complete the sentences.  

(Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu)

Lời giải chi tiết:

1. launched2. decided3. invited
4. have completely changed5. have collected

1. Last month we (launched/have launched) a campaign to help students with disabilities.

- dấu hiệu last month => thì quá khứ đơn

=> Last month we launched a campaign to help students with disabilities.

(Tháng trước, chúng tôi đã khởi động một chiến dịch để giúp đỡ học sinh khuyết tật.)

2. At our last meeting, we (decided/have decided) to organise a football match to raise money for charity.

- last meeting: gặp mặt lần trước => sự kiện đã diễn ra và kết thúc => quá khứ đơn

=> At our last meeting, we decided to organise a football match to raise money for charity.

(Tại cuộc họp gần đây nhất của chúng tôi, chúng tôi quyết định đã tổ chức một trận đấu bóng đá để quyên góp tiền từ thiện.)

3. At the end of the meeting, we (invited/have invited) all students to come to a football match.

- at the end of => quá khứ đơn (sự kiện đã diễn ra)

=> At the end of the meeting, we invited all students to come to a football match.

(Vào cuối buổi họp, chúng tôi đã mời tất cả học sinh tham dự một trận đấu bóng đá.)

4. Since our last meeting, students’ attitudes towards people with disabilities (completely changed/ have completely changed).

- since + mốc thời gian => dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành

=>  Since our last meeting, students’ attitudes towards people with disabilities have completely changed.

(Kể từ cuộc họp lần trước của chúng tôi, thái độ của học sinh đối với người khuyết tật đã thay đổi hoàn toàn.)

5. So far we (collected/have collected) more than 150 gifts of all kinds.

- so far => hiện tại hoàn thành

=>  So far we have collected more than 150 gifts of all kinds.

(Cho đến nay chúng tôi đã thu thập được hơn 150 món quà các loại.)

Task 2. Complete each sentence, using the past simple or present perfect form of the verb in brackets. 

(Hoàn thành từng câu một, sử dụng thì quá khứ đơn hay hiện tại hoàn thành của động từ cho trong ngoặc đơn) 

Lời giải chi tiết:

1. decided2. have joined3. have volunteered
4. presented5. have donated6. talked
7. have sent8. visited 

1. In October, we decided (decide) to start a ‘Special Christmas Gifts’ campaign.

(Vào tháng 10, chúng tôi đã quyết định bắt đầu một chiến dịch 'Giáng sinh đặc biệt'.)

- In October => mốc thời gian trong quá khứ => quá khứ đơn

2. About 30 students from other schools have joined (join) us since last month.

(Khoảng 30 sinh viên từ các trường khác đã tham gia chúng tôi kể từ tháng trước.)

since last moth => hiện tại hoàn thành

3. I have volunteered (volunteer) at a special school twice since I finished Grade 10.

( Tôi đã là tình nguyện viên tại một trường học đặc biệt hai lần kể từ khi tôi học lớp 10.)

- since + S + V-ed thì vế trước sẽ là hiện tại hoàn thành

4. I presented (present) an action plan to the school principal when I was at the meeting.

(Tôi trình bày một kế hoạch hành động cho hiệu trưởng trường khi tôi có mặt tại cuộc họp.)

- Vế sau when là một sự kiện trong quá khứ => vế trước cũng dùng quá khứ đơn

5. So far, people have donated (donate) more than 100 gifts.

(Cho đến nay, mọi người đã hiến tặng hơn 100 món quà.)

- so far => hiện tại hoàn thành

6. Last month, I talked (talk) to some students about how to learn English effectively.

(Tháng trước, tôi đã nói chuyện với một số sinh viên về cách học tiếng Anh hiệu quả.)

- last month: quá khú đơn

7. They have sent (send) some textbooks and dictionaries recently.

(Họ đã gửi một số sách giáo khoa và từ điển gần đây.)

- recently (adv): gần đây => hiện tại hoàn thành

8. I'm preparing some Christmas gifts for the students with disabilities in the school we visited (visit) two months ago.

(Tôi đang chuẩn bị một số món quà Giáng sinh cho học sinh khuyết tật tại trường mà chúng tôi đến thăm cách đây hai tháng.)

- two months ago => quá khứ đơn 

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com