HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 4: Music and Arts

Âm nhạc và nghệ thuật

Communication - trang 43

Vocabulary 

1. composer /kəmˈpəʊzə(r)/   tác giả, nhạc sĩ

2. curriculum /kəˈrɪkjələm/   chương trình học

3. regard /rɪˈɡɑːd/   đánh giá

4. stressful /ˈstresfl/   căng thẳng

5. compulsory /kəmˈpʌlsəri/   bắt buộc

6. appreciate /əˈpriːʃieɪt/   đánh giá cao

7. optional /ˈɒpʃənl/     được lựa chọn, tự chọn

Task 1. Music Quiz: What do you know? Work in groups and answer the questions.

(Câu đố âm nhạc: Bạn biết gì? Làm theo nhóm và trả lời những câu hỏi sau.)

Lời giải chi tiết:

1. B2. C3. A4. C5. B6. B

1. Who is the composer of Viet Nam’s national anthem Tien Quan Ca?

(Ai là tác giả bài quốc ca Tiến Quân Ca của Việt Nam?)

A. Pham Tuyen

B. Van Cao

C. Huy Thuc

2. Which of the following is Korean?

(Đâu là loại hình nghệ thuật của Hàn Quốc?)

A. Mua Sap

B. Ballet

C. Gangnam Style

3. Who is famous for the song Top of the World?

(Ai nổi tiếng với ca khúc Top of the World?)

A. Karen Carpenter

B. Celine Dion

C. Susan Boyle

4. Which of the following became a World Heritage in 2009?

(Loại hình nghệ thuật nào sau đây đã trở thành Di sản Thế giới năm 2009?)

A. Hat cheo

B. Cai luong

C. Quan ho Bac Ninh

5. Which of the following is sung in the film Titanic?

(Ca khúc nào sau đây được hát trong bộ phim Titanic?)

A. Que Sera

B. My Heart Will Go On

C. Yesterday Once More

6. Which of these bands originated in Liverpool, England?

(Ban nhạc nào dưới đây thành lập ở Liverpool, Anh?)

A. The Carpenters

B. The Beatles

C. ABBA

Task 2. Read the following passage. In groups, discuss the questions below

(Đọc đoạn văn sau. Thảo luận những câu hỏi bên dưới)

Today, schools in several countries are considering the question of whether subjects like music and arts should be among those in the curriculum. For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a necessity for anyone who wants to be truly educated. Some say that students who are good at music and arts actually do better in more academic subjects like maths and science. However, some people see music and arts as an unimportant part of education since they don’t prepare students for a life of work.

Do you think music and arts should be compulsory subjects at schools in Viet Nam? Why or why not?

Tạm dịch:

Hôm nay, trường học ở một số nước đang xem xét những câu hỏi về âm nhạc và nghệ thuật nên nằm trong số chương trình học. Đối với nhiều người, một kiến thức âm nhạc và nghệ thuật được xem như một điều cần thiết cho bất kỳ ai muốn được giáo dục thật sự. Vài người nói rằng những học sinh mà giỏi nghệ thuật sẽ học những môn học thuật như Toán và Khoa học tốt hơn. Tuy nhiên, vài người thấy rằng âm nhạc và nghệ thuật không phải là một phần quan trọng của giáo dục bởi vì chúng không chuẩn bị cho sinh viên một cuộc sống làm việc.

Bạn có nghĩ rằng âm nhạc và nghệ thuật nên là những môn bắt buộc ở trường học Việt Nam? Tại sao có, tại sao không?

Lời giải chi tiết:

I don't think music and arts should be compulsory subjects at school.

Firstly, students have to learn so many subjects at school now. They must study both at school and at home. This makes student life so stressful.

Secondly, some students like music and arts while some don't like them. Maybe they like sports or outdoor activities or something else, so music and arts shouldn't be compulsory subjects.

However, they should be optional subjects and students should be encouraged to study these subjects if they can. We should also appreciate these students. The students who are good at music and arts are as great as the students who are excellent at maths or science.

(Tôi không nghĩ âm nhạc và mỹ thuật nên là những môn học bắt buộc ở trường.

Thứ nhất, hiện nay học sinh phải học quá nhiều môn học ở trường. Chúng vừa phải học ở trường, vừa phải học ở nhà. Điều này khiến cho cuộc sống học đường quá căng thẳng.

Thứ hai, một số học sinh thích âm nhạc và mỹ thuật trong khi một số khác thì không thích. Có thể chúng thích thể thao hay các hoạt động ngoài trời hoặc một thứ gì đó khác, do vậy âm nhạc và mỹ thuật không nên là những môn học bắt buộc.

Tuy vậy, đó nên là những môn học tự chọn và học sinh nên được khuyến khích học những môn này nếu chúng có khả năng. Chúng ta cũng nên đánh giá cao những học sinh này. Những học sinh giỏi âm nhạc hay mỹ thuật cũng tuyệt vời như những học sinh giỏi toán hay khoa học.)

Task 3. Look at the different subjects below. In groups, make a list from the most useful to the least useful in the space below. How can the top three subjects on your list help you in other areas of school and life?

(Nhìn vào những môn học khác nhau bên dưới. Trong nhóm, lập một danh sách từ môn quan trọng nhất cho đến môn ít quan trọng nhất trong khoảng trống bên dưới. 3 môn đầu trong danh sách giúp bạn trong những lĩnh vực học tập và cuộc sống.)

1. painting                           2. music 

3. dancing                           4. singing 

5. photography 

Tạm dịch:

1. vẽ

2. âm nhạc

3. nhảy, khiêu vũ         

4. ca hát

5. nhiếp ảnh

Lời giải chi tiết:

1. Music: It helps me relax after work.

(Âm nhạc: Nó giúp tôi thư giãn sau giờ làm việc.)

2. Dancing: It makes me feel free and relaxed after a hard day.

(Khiêu vũ: Nó làm cho tôi cảm thấy tự do và thoải mái sau một ngày vất vả.)

3. Singing: It helps me to release stress after working or studying for a long time.

(Ca hát: Nó giúp tôi giải toả căng thẳng sau khi làm việc hoặc học tập trong thời gian dài.)

4. Painting: It doesn't help me so much in life. I seldom have to use this ability.

(Hội họa: Nó không giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi ít khi phải sử dụng khả năng này.)

5. Photography: It's a joyful entertainment but it doesn't have important roles in my life.

(Nhiếp ảnh: Đó là một thú giải trí vui vẻ nhưng nó không có vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi.)

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com