HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 4: Music and Arts

Âm nhạc và nghệ thuật

Project - trang 47

Task 1. Work in groups. Look at the following pictures and read the information below.

(Làm theo nhóm. Nhìn vào những bức hình sau và đọc thông tin bên dưới.)

Tiếng Anh lớp 7 mới

Tiếng Anh lớp 7 mới

Tiếng Anh lớp 7 mới

Dong Ho paintings are made in Dong Ho Village, Bac Ninh Province. They are made by hand and they show animals, legends and everyday life. The paintings are made on traditional paper with beautiful natural colours. They are bought and enjoyed at Tet.

Tạm dịch:

Tranh Đông Hồ được làm ở làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Chúng được làm bằng tay, thể hiện những con vật, truyền thuyết và cuộc sống hàng ngày. Những bức tranh được làm bằng giấy truyền thông với những màu sắc tự nhiên đẹp. Chúng được mua và được thưởng lãm vào ngày Tết.

Task 2. Based on the information about Dong Ho paintings and your own ideas, draw a picture of animals or the things around you. Write a few sentences to describe your picture. Think of the following before you start painting.

(Dựa vào thông tin về tranh Đông Hồ và những ý kiến riêng của bạn, vẽ một bức tranh về động vật hoặc những đồ vật xung quanh bạn. Viết vài câu miêu tả bức tranh của bạn. Nghĩ về những điều sau đây trước khi bạn vẽ.)

- Content: (an animal, a tree, a flower, a person …)

- Materials: (pencil, crayon, paper, canvas …)

- Colours: (red, yellow, blue …)

Organise a painting exhibition among the class members. Write a few sentences comparing different paintings.

Tạm dịch:

-   Nội dung: (một con vật, một cái cây, một bông hoa, một người...)

-   Vật liệu: (bút chì, bút chì màu, giấy, vải dầu)

-   Màu sắc: (đỏ, vàng, xanh dương...)

Tổ chức một cuộc triển lãm tranh giữa các thành viên trong lớp. Viết một số câu so sánh những bức vẽ khác nhau. 

Lời giải chi tiết:

I draw a painting of a cat. I draw it by pencil and crayon (grey) on the white paper. The cat has two colours: white and grey. It has the long tail and the tail is up to the air. The cat’s a little fat.

Nam draws a pig. The pig is pink and is drawn on the white paper.

Lan draws her sister. Her sister is old and very tall. She wears a white skirt and stands in front of her house.

The painting of Nam is not very different from my painting. It’s about an animal. His pig is not as small as my cat. He draws it on the white paper, too.

Lan’s painting is as beautiful as Nam’s painting, but it’s about a person, her sister. She draws it on the white paper, too.

Tạm dịch:

Tôi vẽ một bức tranh về một con mèo. Tôi vẽ nó bằng bút chì và bút chì màu xám trên giấy trắng. Con mèo có hai màu: trắng và xám. Nó có cái đuôi dài và cái đuôi hướng lên trời. Con mèo hơi mập.

Nam vẽ con lợn. Con lợn màu hồng và vẽ trên giấy trắng.

Lan vẽ em gái của cô ấy. Em gái của cô ấy thì già và rất cao. Cô ấy mắc một cái váy trắng và đứng trước nhà.

Tranh của Nam không khác tranh của tôi lắm. Bạn vẽ con vật. Con lợn của Nam không bé như con mèo của tôi. Bạn ấy vẽ nó trên giấy trắng.

Bức tranh của Lan đẹp như của Nam, nhưng vẽ về con người, em cô ấy. Cô ấy cũng vẽ nó trên giấy trắng.

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com