HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 4: Music and Arts

Âm nhạc và nghệ thuật

Skills 2 - trang 45

Vocabulary 

1. artist /ˈɑːtɪst/   nghệ sĩ

2. portrait /ˈpɔːtreɪt/   tranh chân dung

3. enormous /ɪˈnɔːməs/   lớn, khổng lồ

4. rank /ræŋk/   xếp hạng

5. puppet /ˈpʌpɪt/   con rối

6. invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn/   lời mời

Task 1. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear.

(Nghe đoạn văn về Picasso và khoanh tròn từ em nghe được.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. artists (những nghệ sĩ)

2. training (đào tạo)

4. portrait (chân dung)

5. Music (âm nhạc)

6. paintings (những bức tranh)

Task 2. Listen to the passage again and choose the correct answers.

(Nghe đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời chính xác.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. A2. B3. A4. C

1. When was Picasso born?

(Picasso sinh năm nào?)

A. In 1881

B. In 1896

C. In 1973

2. Picasso received artistic training from his father at ______.

(Picasso được cha mình đào tạo nghệ thuật năm ______ tuổi.)

A. thirteen

B. seven

C. thirty

3. How many works of art did Picasso produce?

(Picasso đã sáng tác bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật?)

A. 50,000

B. 1,885

C. 1,973

4. Where did Picasso die?

(Picasso đã qua đời tại đâu?)

A. In Malaga

B. In Barcelona

C. In Mougins 

Audio script:

Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) is one of the greatest artists of the 20th century. He was born on 25th October 1881 in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age, and at the age of seven, Picasso received formal artistic training from his father. At 13, he was admitted to a School of Fine Arts in Barcelona. In 1896, he completed ‘Portrait of Aunt Pepa’, which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art: about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on 8 April, 1973 in Mougins, France.

Dịch Script:

Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông sinh ngày 25 tháng 10 năm 1881 tại Malaga, Tây Ban Nha. Ông đã cho thấy một tình yêu và kỹ năng tuyệt vời để vẽ từ khi còn nhỏ, và ở tuổi lên bảy, Picasso được đào tạo nghệ thuật chính thức từ cha mình. Ở tuổi 13, ông được nhận vào trường Mỹ thuật ở Barcelona. Năm 1896, ông hoàn thành 'Chân dung của dì Pepa', được coi là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của Tây Ban Nha. Trong suốt cuộc đời, ông đã sáng tác một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật: tổng cộng khoảng 50.000 tác phẩm, bao gồm 1.885 bức tranh. Một số bức tranh của Picasso được xếp hạng trong số những bức tranh đắt nhất trên thế giới. Picasso qua đời vào ngày 8 tháng 4 năm 1973 tại Mougins, Pháp.

Task 3. Listen to the passage one more time. 2 class, discuss how the listening is -se-c (according to a timeline, the order of 1 mportarK events, or another way). 

(Nghe lại đoạn văn một lần nữa. Làm theo lớp, thảo luận xem bài nghe được tổ chức như thế nào. (Theo dòng thời gian, theo trình tự những sự kiện quan trọng, theo cách khác).)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

The passage is organized according to timeline.

Tạm dịch:

Bài văn được tổ chức theo dòng thời gian.

Task 4. Read the following letter and choose the correct answer.

(Đọc thư sau và chọn câu trả lời đúng)

82 Tran Quoc Hoan Rd. Ha Noi

Nov 12, 20…

Dear David,

I‛m happy to hear you are in Ha Noi again. This time, how about watching a water puppet show? I‛m sure you‛ll like it. Is Saturday evening OK for you? It‛s at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. The show begins at 8 p.m, so let‛s meet at 7.45 outside the theatre. I hope we‛ll have a happy time together.

Looking forward to seeing you there.

Have a nice day!

Cheers,

Duong

Tạm dịch:

82 Trần Quốc Hoàn, Hà Nội Ngày 12 tháng 11, 20...

Chào David,

Mình thật vui khi nghe rằng bạn đến Hà Nội lần nữa. Lần này, chúng ta hãy đi xem trình diễn múa rối nước nhé? Mình chắc bạn sẽ thích nó. Tối thứ Bảy bạn đi được không? Nó nằm ở địa chỉ 578 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm. Buổi trình diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối, vậy chúng ta hãy gặp nhau ở bên ngoài nhà hát lúc 7:45. Mình hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau.

Mong gặp bạn ở đó.

Chúc một ngày tốt lành!

Thân chào,

Dương 

Lời giải chi tiết:

1. A2. B

1. This letter is from Duong to ______.

(Bức thư này từ Dương gửi đến cho....)

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (một giáo viên)

C. an old man (một cụ già)

2. Duong writes this letter to ______.

(Dương viết bức thư này để....)

A. give an order (đưa ra một yêu cầu)

B. make an invitation (đưa ra một lời mời)

C. complain about something (phàn nàn về một điều gì đó)

Task 5. Now write a letter to invite a friend to an art exhibition, using the following cues:

(Bây giờ viết một lá thư mời một người bạn đến một buổi triển lãm nghệ thuật, sử dụng những gợi ý sau:)

- Event: Exhibition of Modern Art

- Time: 9 o’clock, Saturday morning

- Place: Arts Centre

- Time to meet: 8.15

Tạm dịch:

-   Sự kiện: Cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại

-   Thời gian: 9 giờ sáng thứ Bảy

-   Địa điểm: Trung tâm nghệ thuật

-   Thời gian gặp: 8:15

Lời giải chi tiết:

84, Xa Dan Street, Ha Noi

December 2nd, 2015

Hi Nam,

How are you? Are you busy this Saturday?

Well, there is an Exhibition of Modem Art in Arts Centre now. It is the great exhibition of this year. How about going there this Saturday morning? The exhibition often opens at 9:00, so let’s meet at the gate at 8:15 and we will go to the KFC store nearby to have breakfast and then we come back the centre.

Write to me soon. I’m sure that it will be fun

Cheers,

Lan

Tạm dịch:

84 Xã Đàn, Hà Nội

Ngày 2 tháng 12 năm 2015

Chào Nam,

Cậu khỏe không? Thứ Bảy này cậu bận không?

À, có một cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại ở Trung tâm triển lãm. Nó là một cuộc triển lãm lớn của năm nay. Chúng ta cùng đi đến đó sáng thứ Bảy này nhé? Cuộc triển lãm thường mở cửa lúc 9 giờ sáng, vậy chúng ta hãy gặp nhau ở cổng lúc 8 giờ 15 phút và chúng ta sẽ đi đến quán KFC gần đó ăn sáng, và sau đó quay lại trung tâm.

Viết thư cho mình sớm nhé. Mình chắc chắn nó sẽ vui đấy.

Thân chào,

Lan

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com