HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: Leisure activities

Hoạt động giải trí

Getting started - trang 6

Vocabulary 

1. pet /pet/   thú cưng

2. train /treɪn/   huấn luyện

3. text /tekst/   nhắn tin

5. satisfied /ˈsætɪsfaɪd/   hài lòng

6. relaxing /rɪˈlæksɪŋ/   giải trí

7. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/   hào hứng, thích thú

Task 1. Listen and read

(Nghe và đọc)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 8 mới

Tạm dịch:

Mai: Xem quyển sách này nè Phúc “Hướng dẫn nhỏ của tôi về huấn luyện chó”.

Phúc: Nghe tuyệt đấy. Max cũng sẽ thích nó. Cuối tuần rồi chúng mình đã học vài mẹo. Mình thích xem nó lắm. Thật là vui. Cậu có tìm được bộ đồ nghề thủ công chưa?

Mai: Rồi, mình đã tìm được một bộ. Nó có mọi thứ: hạt, hình dán, len, nút... Mình không biết nó sẽ ngốn (tiêu) hết tiền tiết kiệm của mình.

Phúc: Nhưng nó là lĩnh vực của cậu mà. Nick, cái gì vậy?

Nick: Nó là một CD về những bài hát dân ca Việt Nam. Mình sẽ nghe nó tối nay.

Mai: Và cậu sẽ có thể cải thiện tiếng Việt của mình.

Nick: Ha ha, không chắc lắm. Nhưng mình nghĩ mình sẽ thích nghe những giai điệu dân ca.

Phúc: Xem trang web ngôn ngữ mình đã gửi cậu đấy. Nó sẽ giúp cậu học tiếng Việt dễ dàng hơn.

Nick: Đúng vậy, mình thích đọc truyện tranh Doraemon trong khi học tiếng Nhật.

Phúc: Ngừng đọc truyện tranh đi. Mình sẽ mang cho cậu những cuốn truyện ngắn mình thích vào Chủ nhật này khi chúng ta chơi đá bóng.

Mai: Xin lỗi nhưng chúng ta nhanh lên. Ba mẹ mình đang chờ. Nhà mình cần mua vài vật dụng để xây nhà mới cho Max cuối tuần này.

a. Circle the correct answer. 

(Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

1. Phuc, Mai, and Nick are in a library/bookstore/sports club.

Tạm dịch:Phúc, Mai và Nick đang ở trong một nhà sách.

2. Phuc is looking for a book/dog/craft kit.

Tạm dịch: Phúc đang tìm một quyển sách.

3. Max is Phuc’s cat/goldfish/dog.

Tạm dịch:Max là con chó của Phúc.

4. Mai has found a book/CD/craft kit for herself.

Tạm dịch: Mai đã tìm thấy một bộ đồ thủ công cho cô ấy.

5. Nick’s CD is of folk music/pop music/rock music.

Tạm dịch: CD của Nick là về nhạc dân ca.

6. Nick is trying to learn Vietnamese/Japanese/English.

Tạm dịch: Nick đang cố gắng học tiếng Việt.

b. Which leisure activities do you think Phuc, Mai, and Nickhave? Tick (✓) the boxes.Then find the information from the conversation to explain your choice.

(Những hoạt động giải trí nào mà bạn nghĩ Phúc, Mai, Nick có? Đánh dấu (✓) trong khung. Sau đó tìm thông tin từ bài đàm thoại để giải thích lựa chọn của em.)

 PhucMaiNick
1. pet training  
2. making crafts  ✓ 
3. reading 
4. listening to music  
5. learning languages  
6. playing sports 
7. helping parents with DIY projects 

Tạm dịch:

 PhúcMaiNick
1. huấn luyện thú nuôi  
2. làm đồ thủ công  ✓ 
3. đọc 
4. nghe nhạc  
5. học ngôn ngữ (học ngoại ngữ)  
6. chơi thể thao 
7. giúp ba mẹ những dự án tự làm 

c. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. What does Mai mean when she says ‘Check out this book’?

=> Mai means Phuc should examine this book. 

Tạm dịch: 

Mai muốn gì khi nói rằng "Xem cuốn sách này"?

=> Mai muốn Phúc nên kiểm tra quyển sách này.

2. What does Phuc mean when he says ‘It’s right up your street!’?

=> He means that it is the thing that Mai enjoys. 

Tạm dịch: 

Phúc muốn nói gì khi bạn ấy nói "Đó là sở thích của bạn mà"?

=> Cậu ấy muốn nói rằng đó là thứ mà Mai thích.

Task 2. Find words/phrases in the box to describe the photos. The listen to check your answers. 

(Tìm những từ/cụm từ trong khung để mô tả các bức hình. Sau đó lắng nghe để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 8 mới

Lời giải chi tiết:

1. playing computer games : chơi trò chơi trên máy vi tính

2. playing beach games: chơi trò chơi ở bãi biển

3. doing DIY : làm đồ chơi tự làm

4. texting: nhắn tin

5. visiting museums: thăm viện bảo tàng

6. making crafts : làm đồ thủ công

Task 3. Complete the following sentences with the words in the box. In some cases, more than one answer can be relevant.

(Hoàn thành những câu sau với những từ trong khung. Trong vài trường hợp, có hơn một câu trả lời có liên quan)

Lời giải chi tiết:

1. You do leisure activities in your free time and they make you feel satisfied.

Tạm dịch: Bạn có làm những hoạt động giải trí trong thời gian rảnh và chúng  làm bạn cảm thấy thỏa mãn.

2. You can do relaxing activities such as yoga, or exciting ones such as mountain biking or skateboarding.

Tạm dịch: Bạn có thể làm những hoạt động thư giãn như yoga, hay những hoạt động năng động như đạp xe đạp leo núi hoặc trượt ván.

3. Hobbies such as making crafts or collecting things are fun.

Tạm dịch: Những sở thích như làm thủ công hoặc thu thập đồ vật là hoạt động tự làm.

4. You can surf the Internet but some people say this is boring.

Tạm dịch: Bạn có thể lướt Internet nhưng vài người nói rằng điều này thì chán.

5. You can spend time with family and friends, or become a volunteer for the community. This will make you feel good.

Tạm dịch: Bạn có thể dành thời gian với gia đình và bạn bè, hoặc trở thành một tình nguyện viên cho cộng đồng. Điều này sẽ làm bạn cảm thấy tốt.

Task 4. GAME: CHANGING PARTNERS

Choose one leisure activity from 2 or 3. In pairs, talk about it. Try to keep going for one minute each. When the time is up, find a new partner and talk about another activity.

You may:

- describe the leisure activity

- say if you have done this activity or not

- share your feelings about the activity

Tạm dịch:

Trò chơi: Thay đổi bạn

Chọn một trong những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi trong phần 2 và 3. Làm theo cặp, nói về nó. Cố gắng nói trong một phút. Khi thời gian hết, tìm một bạn mới và nói về một hoạt động khác.

Bạn có thể:

- mô tả hoạt động thư giãn

- nói nếu bạn đã thực hiện hoạt động này hoặc không

- chia sẻ những cảm nghĩ của bạn về hoạt động

Lời giải chi tiết:

Playing computer games is one of my leisure activities. It’s so exciting to play many kinds of games in computer. I like Mario, Angry Bird,... they are very interesting. I feel so happy to play them.

Tạm dịch:

Chơi trò chơi trên máy vi tính là một trong những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi của tôi. Thật hào hứng khi chơi nhiều loại trò chơi trên vi tính. Tôi thích trò Mario, Angry Bird,.,. Chúng rất thú vị. Tôi cảm thấy thật vui khi chơi chúng.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com