HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: Leisure activities

Hoạt động giải trí

Looking Back - trang 14

Vocabulary 

1. comedy /ˈkɒmədi/   phim hài

2. DIY /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/   đồ thủ công

3. thriller /ˈθrɪlə(r)/   phim kinh dị

4. detest /dɪˈtest/   ghét

5. craft /krɑːft/   đồ thủ công

6. adore /əˈdɔː(r)/   yêu thích

7. prefer /prɪˈfɜː(r)/   thích ...hơn

8. stranger /ˈstreɪndʒə(r)/   người lạ

9. lie /laɪ/   nói dối

10. update /ˌʌpˈdeɪt/   cập nhật

Task 1. Which one is the odd one out?

(Từ nào là từ khác biệt?)

Lời giải chi tiết:

1. a comedy/a movie/DIY/a thriller

(một bộ phim hài / một bộ phim / DIY / một phim kinh dị)

2. emailing/hanging out/blogging/surfing the net

( gửi email / treo / viết blog / lướt net)

3. cinema/museum/hospital/community centre

(rạp chiếu phim / bảo tàng / bệnh viện / trung tâm cộng đồng)

4. love/fancy/like/enjoy/detest

( yêu thích / ưa thích / thích / thưởng thức / ghét )

5. good/boring/exciting/relaxing

(tốt / nhàm chán / thú vị / thư giãn)

6. ☺/<3/computer/how r u?

Task 2. Rearrange the letters to find the name of the activities.

(Sắp xếp lại những chữ cái để tìm tên những hoạt động.)

Tiếng Anh lớp 8 mới

Lời giải chi tiết:

1. socialising with friends: giao lưu với bạn bè

2. relaxing:  thư giãn

3. communicating with friends: giao tiếp với bạn bè

4. doing DIY:  làm đồ tự làm 

5. using computer:  sử dụng máy vi tính

6. making crafts : làm thủ công

Task 3.  Fill the gaps with the correct form of the verbs.

(Điền vào chỗ trông với hình thức đúng của động từ.)

Lời giải chi tiết:

1. She adores working with young children. (work)

Giải thích: adore + Ving (yêu thích làm gì) 

Tạm dịch: Cô ấy đam mê làm việc với trẻ em.

2. She likes learning/to learn English with the new teacher. (learn)

Giải thích: like + Ving / to V (yêu thích làm gì) 

Tạm dịch:  Cô ấy thích học tiếng Anh với giáo viên mới.

3. They hate seeing their son texting his friends all day. (see)

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì) 

Tạm dịch: Họ ghét thấy con trai họ nhắn tin với bạn bè suốt ngày.

4. He doesn’t mind doing homework. (do)

Giải thích: mind + Ving (phiền khi làm gì) 

Tạm dịch:   Anh ấy không phiền khi làm bài tập về nhà.

5. I enjoyed meeting him last week in the library. (meet)

Giải thích: enjoy + Ving (yêu thích làm gì)

Tạm dịch:  Tôi thích gặp anh ấy vào cuối tuần rồi trong thư viện.

6. We prefer playing/ to play outdoor games. (play)

Giải thích: prefer + Ving (yêu thích làm gì)

Tạm dịch: Chúng tôi thích chơi những trò chơi ngoài trời hơn.

Task 4. Complete the following sentences with your own ideas. 

(Hoàn thành những câu sau với những ý kiến riêng của bạn.)

Lời giải chi tiết:

1. My best friend doesn’t mind helping me with homework.

Giải thích: mind + Ving (phiền khi làm gì) 

Tạm dịch: Bạn thân của tôi không phiền khi giúp tôi làm bài tập về nhà.

2. Do you fancy play football?

Giải thích: fancy + Ving (yêu thích làm gì)

Tạm dịch: Bạn có thích chơi bóng đá không?

3. My father used to hate cooking , but now he likes doing it.

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì) 

Tạm dịch: Ba tôi từng ghét nấu ăn, nhưng bây giờ ông lại thích nó.

4. I love playing piano .

Giải thích: love + Ving (yêu thích làm gì)

Tạm dịch: Tôi thích chơi piano.

5. My cousin detests making crafts.

Giải thích: detest + Ving (ghét làm gì) 

Tạm dịch: Em họ tôi ghét làm đồ thủ công.

Task 5. Read this paragraph from www.thinkuknow.co.uk by CEOP, the UK government agency that helps protect children from harm online and offline in the UK and internationally. Choose the most suitable words/ phrases to fill the gaps.

(Đọc đoạn văn từ trang www.thinkuknow.co.uk bởi CEOP, tổ chức chính phủ Anh mà giúp đỡ bảo vệ trẻ em khỏi sự nguy hại trực tuyến và ngoài đời thực ở Anh và quốc tế. Chọn những từ / cụm từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.)

Tiếng Anh lớp 8 mới

When you game online, be careful when you ‘make friends’ with strangers. What should you do? (1) ______, remember that it’s easy to lie online and some of these ‘online friends’ may be adults who want to harm you. (2) ______ , never give your personal information such as your full name or your hometown. (3) ______, only play online games when you have updated antivirus software. (4) ______, tell your parents what games you’re playing and what you love about them. (5) ______, just like in the real world, you need to be careful when playing with strangers.

Lời giải chi tiết:

(1) Firstly (đầu tiên)      

(2) Secondly (thứ hai) 

(3) Thirdly (Thứ ba) 

(4) In addition ( Ngoài ra) 

(5) In short (Tóm lại) 

Tạm dịch:

Khi bạn chơi trò chơi trực tuyến, hãy cẩn thận khi bạn kết bạn với người lạ. Bạn nên làm gì? Đầu tiên, hãy nhớ rằng thật dễ để nói dối trên mạng và vài người bạn trên mạng này có thể là nhừng người lớn muốn hãm hại bạn. Thứ hai, đừng bao giờ cho thông tin cá nhân như tên họ đầy đủ hoặc quê quán của bạn. Thứ ba, chỉ chơi những trò chơi trực tuyến khi bạn đã cập nhật phần mềm diệt vi-rút. Ngoài ra, hãy nói cho ba mẹ bạn những trò chơi mà bạn đang chơi và bạn thích gì về chúng. Nói tóm lại, cũng giống như trong thế giới thực, bạn cần phải cẩn thận khi chơi với người lạ.

Task 6. Choose from the leisure activities in this unit:

(Chọn từ những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi trong bài này:)

• one activity you think is fun

• one activity you think is boring

• one activity you think is exciting

• one activity you think is good for physical health

• one activity you think is good for mental health

Explain why you think so. Then exchange your ideas with a partner.

Tạm dịch:

- một hoạt động bạn nghĩ là vui

- một hoạt động bạn nghĩ là buồn chán

- một hoạt động bạn nghĩ là thú vị

- một hoạt động bạn nghĩ là tốt cho cơ thể về mặt vật lý

- một hoạt động bạn nghĩ là tốt cho cơ thể về mặt tinh thần

Giải thích tại sao bạn nghĩ vậy. Sau đó trao đổi ý kiến với bạn của bạn.

Lời giải chi tiết:

One activity you think is fun 

Watching movies is really fun. I can watch any movie I want. I really like humourous movie, the content is funny and real. I like Vietnamese film more. The actors and actresses play very well. It is really great to watch movie with friends and eat popcorn. We usually stay at home to watch movies or go to the cinema.

Tạm dịch:

Một hoạt động mà bạn nghĩ là vui

Xem phim thật là vui. Tôi có thể xem bất kỳ phim gì mà tôi muốn. Tôi thực sự thích phim hài, nội dung thật vui và thực. Tôi thích phim Việt Nam hơn. Diễn viên nam và nữ đóng rất hay. Thật tuyệt khi xem phim cùng bạn bè và ăn bắp rang. Chúng tôi thường ở nhà xem phim hoặc đi đến rạp phim.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com