HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: Leisure activities

Hoạt động giải trí

Skills 2 - trang 13

Vocabulary 

1. indoor /ˈɪndɔː(r)/   trong nhà

2. outdoor /ˈaʊtdɔː(r)/   ngoài trời

3. obesity /əʊˈbiːsəti/   bệnh béo phì

4. eye - tiredness /aɪ/ - /ˈtaɪədnəs/   mỏi mắt

5. irritated /ˈɪrɪteɪtɪd/   nổi nóng

6. firstly /ˈfɜːstli/   đầu tiên, thứ nhất

7. secondly /ˈsekəndli/   thứ hai

8. besides /bɪˈsaɪdz/   bên cạnh đó

Task 1. What do you usually do with your friends in your free time?

(Bạn thường làm gì với bạn bè trong thời gian rảnh?)

Lời giải chi tiết:

I usually go shopping, play badminton, cook at home with my friends.

Tạm dịch:

Mình thường đi mua sắm, chơi cầu lông, nấu ăn ở nhà với bạn bè mình.

Task 2. Listen to the radio programme and answer the questions.

(Nghe chương trình radio và trả lời những câu hỏi.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. What is the topic of this week's programme?

=> The topic of this week’s programme is hanging exit with your friends. 

Tạm dịch: Chủ đề của chương trình tuần này là gì?

=> Chủ đề của chương trình tuần này là đi chơi cùng bạn bè.

2. Which two main ways does the programme suggest you can hang out with your friends?

=> There are 2 main ways: hanging out indoors and outdoors. 

Tạm dịch: Hai cách chính nào mà chương trình đề nghị bạn có thể đi chơi cùng bạn bè?

=> Có 2 cách chính: đi chơi trong nhà và bên ngoài.

Audio Script:

In this week’s programme we’ll share with you some cool ways to hang out with your best friends after a busy week at school. Basically you can hang out indoors. If you like staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over. Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than going to a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts togetherằ You’ll feel satisfied once you finish something. If you fancy being outdoors, play some sports together. Football, badminton, biking... you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park. All these activities are good for your physical health. Do you prefer something more exciting? Go downtown and to do some people watch. It’s fun. If you like something more organised, go to cultural centres, libraries, and museums. Educate yourself while having fun!

Dịch Script:

Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số cách thú vị để đi chơi với những người bạn thân nhất của bạn sau một tuần bận rộn ở trường. Về cơ bản bạn có thể chơi trong nhà. Nếu bạn thích ở trong nhà, hãy hỏi cha mẹ của bạn xem bạn có thể mời một hoặc hai người bạn đến không. Làm một ít bỏng ngô! Xem phim! Nó thoải mái hơn là đi xem phim ngoài rạp! Hoặc nếu bạn cảm thấy sáng tạo, bạn có thể làm hàng thủ công với nhau. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi bạn hoàn thành một thứ gì đó. Nếu bạn thích chơi ngoài trời, hãy cùng chơi một số môn thể thao. Bóng đá, cầu lông, đi xe đạp ... bạn hãy đặt tên cho nó! Hoặc nó có thể chỉ đơn giản là đi bộ thư giãn trong công viên. Tất cả những hoạt động này đều tốt cho sức khỏe thể chất của bạn. Bạn thích cái gì thú vị hơn? Đi trung tâm thành phố và biểu diễn điều gì đó. Điều đó rất vui. Nếu bạn thích một thứ gì đó có tổ chức hơn, hãy đến các trung tâm văn hóa, thư viện và bảo tàng. Chính mình học tập trong khi vui chơi!

Task 3. Listen again and complete the table.

(Nghe lần nữa và hoàn thành bảng sau.)

Bài nghe:

Lời giải chi tiết:

1. movies2. cinema3. crafts
4. sports5. physical health6. people
7. cultural centres  

Bảng hoàn thiện:

What to doWhy
Watching movies at home, eating popcorncomfortable feeling, better than a cinema 
Making crafts creative, feeling satisfied
Playing sports good for your physical health 
Watching people downtownfun
Going to cultural centres educating yourself

Tạm dịch:

ĐI CHƠI VỚI BAN THAN
Làm gìTại sao
xem phim ở nhà, ăn bắp rangcảm thấy thoải mái, tốt hơn rạp phim
Làm đồ thủ côngsáng tạo, cảm thấy thỏa mãn
chơi thể thaotốt cho sức khỏe, thể chất của bạn
xem mọi người ở trung tâm thành phốvui
đi đến trung tâm văn hóagiáo dục chính bạn, giáo dục bản thân

Task 4. Complete the following paragraph with the words in the "Organising your ideas".

(Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung “Sắp xếp ý kiến của bạn”.)

(1)______ , using the computer as your hobby can be harmful to both your health and your social life. (2) ______ , sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity. (3) ______ , you may get irritated easily. (4) ______ , if you use the computer too much you won’t have time for your family and friends.(5) ______ , computers should only be used for a limited time.

Lời giải chi tiết:

(1) In my opinion: Theo ý kiến của tôi                 

(2) Firstly: Đầu tiên 

(3) Secondly: Thứ hai 

(4) Besides: Bên cạnh đó 

(5) For these reasons: Vì những lí do này 

Tạm dịch:

Theo ý kiến của tôi, sử dụng vi tính như một sở thích có thể gây hại cho cả sức khỏe và cuộc sống xã hội của bạn. Đầu tiên, ngồi suốt ngày trước máy tính có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như mỏi mắt và căng thẳng. Thứ hai, bạn có thể dễ dàng nổi nóng. Bên cạnh đó nếu bạn sử dụng máy vi tính quá nhiều bạn sẽ không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Vì những lý do này, máy vi tính nên được sử dụng trong thời gian giới hạn.

Task 5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions.

(Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau.)

1. What do you think is the best leisure activity for teenagers?

(Bạn nghĩ cái gì là hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên?)

2. Should parents decide how teenagers spend their free time?

(Ba mẹ có nên quyết định cách những thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi không?)

Lời giải chi tiết:

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, teenagers like to feel that thev belong to the group. Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best for teenagers.

Tạm dịch:

Tôi tin rằng hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào đó. Điều này có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là làm tình nguyện viên. Đầu tiên, những thiếu niên thích cảm nhận rằng họ thuộc về nhóm. Thứ hai, là một phần của một nhóm giúp thiếu niên kết bạn. Tình bạn rất quan trọng với thiếu niên. Hơn nữa, chúng sẽ làm bạn với những người mà có cùng sở thích với chúng. Vì những lý do này, tôi nghĩ những hoạt động nhóm là tốt nhất cho thiếu niên.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com