HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 5: Festivals In Viet Nam

Lễ hội ở Việt Nam

Project trang 57

TALENT SHOW (CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG)

Task 1. Look at the pictures. Ask and answer the questions.

(Nhìn vào hình. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

1. What kind of singing are the people in the pictures performing?

(Những người trong các bức tranh đang biểu diễn loại hình ca xướng gì?)

=> Chau Van singing, Xoan singing, Quan Ho singing and Don Ca Tai Tu singing.

(Hát chầu văn, hát xoan, hát quan họ và đờn ca tài tử.)

2. When/Where do they perform these songs?

(Những loại hình này được biểu diễn khi nào/ở đâu?)

=> Chau Van is often performed in competitions or religious ceremonies in the north of Viet Nam. Xoan is often performed in the Hung King Temple Festival or in other local festivals in Phu Tho Province. Quan Ho is often performed in the Lim Festival, Bac Ninh Province and local festivals. Don Ca Tai Tu is often performed in the south of Viet Nam, normally in weddings, birthday anniversaries, and local festivals.

(Chầu văn thường được biểu diễn trong các cuộc thi hoặc nghi lễ tôn giáo ở miền bắc Việt Nam. Hát xoan thường được biểu diễn trong lễ hội đền Hùng hoặc trong các lễ hội địa phương khác ở tỉnh Phú Thọ. Quan họ thường được biểu diễn trong hội Lim, diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh và các lễ hội địa phương. Đờn ca tài tử thường được biểu diễn ở miền Nam Việt Nam, thường là trong các đám cưới, ngày kỷ niệm sinh nhật và các lễ hội địa phương.)

3. Can you sing any of these?

(Bạn có biết hát loại hình nào không?)

=> No, I can't.

(Mình không.)

Task 2. Plan your performance.

(Lên kế hoạch trình diễn.)

1. Work in groups.

2. Choose a song that is often performed in a festival.

3. Search for information about the song.

    - What is the song?

    - Where and when is it often performed?

    - What special instrument is needed for the performance?

    - Is there anything special about the song?

4. Present the information to the whole class.

5. Perform the song.

6. Vote for the best performance.

Tạm dịch:

1. Làm theo nhóm.

2. Chọn ra một bài hát mà thường được trình diễn trong lễ hội.

3. Tìm thông tin về bài hát.

-   Bài hát gì?

-  Nó được trình diễn khi nào ở đâu?

-   Có điều gì đặc biệt về bài hát không?

4. Trình bày thông tin cho cả lớp.

5. Trình diễn bài hát

6. Bầu cho màn trình diễn hay nhất.

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com