HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 5: Festivals In Viet Nam

Lễ hội ở Việt Nam

Skills 1 trang 54

Vocabulary (Từ vựng)

1. worship /ˈwɜːʃɪp/   thờ cúng

2. procession /prəˈseʃn/   đám rước

3. speciality /ˌspeʃiˈæləti/   đặc sản

4. joyful /ˈdʒɔɪfl/   thú vị

5. hike /haɪk/   leo

6. indispensable /ˌɪndɪˈspensəbl/   không thể thiếu

Task 1. Below are pictures from websites about festival in Viet Nam. Work in groups to answer the following questions.

(Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau.)

Lời giải chi tiết:

1. What are the people doing in each picture?

(Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?)

=> They are performing worshipping ceremonies.

(Họ đang cử hành các nghi lễ thờ cúng.)

2. Who do people worship at the Hung King Temple Festival?

(Người ta thờ ai trong lễ hội đền Hùng?)

=> The Hung Kings.

(Đó là các Vua Hùng.)

3. Who do people worship at the Huong Pagoda Festival?

(Người ta thờ ai trong lễ hội chùa Hương?)

=> Buddha.

(Đó là Phật.)

Task 2. Now read the information about these festivals to check your ideas.

(Bây giờ đọc thông tin về những lễ hội để kiểm tra ý kiến của em.)

The Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho. This festival is held to worship the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. The festival features a procession from the foot of the Nghia Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. Here, there is a ceremony of offering incense and specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays to the Kings. Moreover, there are also many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

This Buddhist Festival is held annually and lasts for three months from the first to the third lunar month. During the festival, visitors come from all over the country and from overseas to join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit and candles to worship Buddha at the pagoda. In addition to the ceremonies, people enjoy activities at this festival such as hiking in the mountains, exploring caves and taking photos of the beautiful scenery.

Tạm dịch:

A. Lễ hội đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba, Âm lịch ở Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ cúng Vua Hùng những người đã dựng nước và là những vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh cho đến Đền thượng trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ dâng hương và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả cúng các Vua Hùng. Tuy nhiên cũng có nhiều hoạt động vui như đánh đu, múa sư tử, đấu vật và trình diễn hát xoan.

B. Lễ hội Phật giáo được tổ chức hàng năm và kéo dài 3 tháng từ tháng Giêng đến tháng Ba Âm lịch. Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp các nơi trong nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Ngoài nghi lễ, người ta còn tham gia những hoạt động như leo núi, khám phá hang động, chụp hình cảnh đẹp.

Task 3. Find words / phrases in the passages that have similar meaning to these words or phrases.

(Tìm những từ/ cụm từ trong đoạn văn mà có ý nghĩa tương tự với những từ hoặc cụm từ này.)

Lời giải chi tiết:

1. kings = emperors (vua = các vị hoàng đế)

2. includes as an important part of something = features (bao gồm như một phần quan trọng của cái gì đó = bao gồm (những nét đặc trưng))

3. interesting, full of fun = joyful  (thú vị)

4. from abroad = from overseas  (nước ngoài)

5. going for a long walk = hiking  (leo)

6. natural surroundings = scenery  (cảnh thiên nhiên)

Task 4. Read the information again and answer the following questions.

(Đọc thông tin lần nữa và trả lời câu hỏi sau.)

Lời giải chi tiết:

1. When does the Hung King Temple Festival take place?

(Lễ hội đền Hùng diễn ra vào thời gian nào?)

=> The Hung King Temple festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month.

(Lễ hội đền Hùng diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng ba âm lịch.)

2. What is included in the offerings to the Hung Kings?

(Người ta dâng cúng vua Hùng những gì?)

=> Incense, specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays.

(Hương, các sản vật như bánh chưng, bánh dày và mâm ngũ quả.)

3. Why is it joyful to go to the Hung King Temple Festival?

(Tại sao lễ hội đền Hùng lại rất đông vui?)

=> Because there are many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

(Bởi vì có nhiều hoạt động thú vị như đánh đu, múa sư tử, đấu vật và trình diễn hát xoan.)

4. What do people do to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival?

(Người ta làm gì để thờ cúng Phật tại lễ hội chùa Hương?)

=> People join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit and candles.

(Người ta tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến.)

5. Which of the activities at the Huong Pagoda Festival do you like most?

(Bạn thích hoạt động nào nhất ở lễ hội chùa Hương?)

=> Exploring caves.

 (Khám phá hang động.)

Task 5. a. Work in pairs. Your teacher is organising a trip. You have two options: going to Huong Pagoda or going to Hung King Temple. You have to decide the following.

(Làm theo cặp. Giáo viên của em đang tổ chức một chuyến đi. Em có 2 lựa chọn: đi chùa Hương hoặc đi Đền Hùng. Em phải quyết định như sau:)

1. Which place do you prefer to go to? Explain your choice.

Example: I prefer to go to Huong Pagoda because I really want to travel along Yen Stream by boat. How about you?

2. What things should you take with you? Why?

Example: I think we should take a bottle of water because we'll need it when we're climbing the mountain.

Tạm dịch:

1. Nơi nào bạn thích đi hơn? Giải thích sự lựa chọn của bạn.

Tôi thích đi chùa Hương hơn bởi vì tôi thực sự muốn đi du lịch dọc suối Yến bàng thuyền. Còn bạn thì sao?

2. Bạn mang thứ gì theo? Tại sao?

Tôi nghĩ là chúng tôi nên mang theo một chai nước bởi vì chúng tôi sẽ cần nó khi chúng tôi leo núi.

Hướng dẫn giải:

1. I prefer to go to Hung King Temple because it's one of the most important festivals of the country. Moreover, there are a lot of joyful activities there.
(Mình thích đi Đền Hùng hơn vì nó là một trong những lễ hội quan trọng nhấy của nước ta. Hơn nữa, có nhiều hoạt động thú vị ở đó nữa.)

2.  

+ In my opinion, we must bring fruits to offer Hung Kings. ( Theo mình, chúng ta phải mang theo trái cây để dâng lên các Vua Hùng.)

+ I think we should bring snacks because it's very easy to serve. ( Mình nghĩ chúng ta nên mang đồ ăn nhẹ vì nó rất dễ để sử dụng.)

+ I think flowers are very necessary because we need to offer them to the Buddha. ( Mình nghĩ hoa rất cần thiết bởi vì chúng ta cần dâng lên Phật.)

+ Incense is indispensable because we need it when we go to the pagoda. ( Hương thì không thể thiếu bởi vì chúng ta cần nó khi đi vào chùa.)

+ I'd like to take a camera with me because I want to take pictures of the beautiful scenery. ( Mình muốn mang theo một chiếc máy ảnh vì mình muốn chụp những bức ảnh phong cảnh đẹp.)

+ We need to bring trainers because we will climb the mountain. (Chúng ta cần mang giầy thể thao bởi vì chúng ta sẽ leo núi.)

+ I think we should also bring an umbrella in case of the rain. (Mình nghĩ chúng ta cũng nên mang theo ô phòng trường hợp trời mưa.)

b. Now report your decisions to the class. Which location is more popular and why?

(Báo quyết định của em cho lớp.Địa điểm nào nổi tiếng hơn và tại sao?)

Tham khảo loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com