HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: Festivals Around The World

Những lễ hội trên thế giới

Grammar

1. Cụm trạng từ (Adverbial phrase)

Một cụm trạng từ cho biết thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức,... của một hành động. Cụm trạng từ được kết hợp với danh từ, giới từ hoặc nguyên thể. Chúng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi khác nhau.

- thời gian (time) (khi nào? when?)

Ex: The Festival of the Sun is held on June 24th.

(Lễ hội Mặt trời được tổ chức vào ngày 24 tháng 6.)

- địa điểm, nơi chốn (place) (ở đâu? where?)

Ex: The festival is celebrated in Peru.

(Lễ hội được tổ chức tại Peru.)

- mức độ thường xuyên (frequency) (bao lâu? how often?)

Ex: The festival takes place every year.

Lễ hội diễn ra hằng năm.

- lý do (reason) (tại sao? why?)

Ex: A lot of people go to Cusco, Peru, to attend the festival.

(Nhiều người đến Cusco, Peru để tham gia lễ hội.)

- cách thức, phương thức (manner) (làm sao? how?)

Ex: People celebrate it in a special way.

(Người ăn mừng lễ hội một cách đặc biệt.)

People celebrate it with street fairs and live music.

(Người ăn mừng lễ hội với hội chợ đường phố và nhạc sống.)

2. Ôn tập về từ để hỏi H/Wh-:

Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau:

When? —> Hỏi thông tin về thời gian

Where? —> Hỏi thông tin về nơi chốn

Who? —► Hỏi thông tin về người

Why? —► Hỏi lý do How? —> Hỏi cách thức, phương thức

What? —> Hỏi về vật/ý kiến/hành động

Which (one)? —> Hỏi thông tin về sự lựa chọn

Whose? —► Hỏi thông tin về sở hữu

Whom? —► Hỏi về người (ở dạng tân ngữ)

How much? —> Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)

How many? —> Hỏi về lượng (đếm được)

How long? —> Hỏi về thời gian

How often? —> Hỏi về mức độ thường xuyên

How far? —> Hỏi về khoảng cách

What kind (of)? —> Yêu cầu mô tả thông tin

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com