HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 9: Festivals Around The World

Những lễ hội trên thế giới

Looking back - trang 34

Task 1. Rearrange the letters to make reasons for holding festivals. Then match them to the pictures of the festival. 

(Sắp xếp lại các chữ cái để làm thành lý do tổ chức lễ hội. Sau đó nối chúng với những bức hình của lễ hội)

Tiếng Anh 7 mới

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. religious: tôn giáo

2. music: âm nhạc

3. superstitious: tin nhảm/ mê tín

4. seasonal: theo mùa 

Task 2. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

(Hoàn thành các câu với hình thức từ chính xác trong ngoặc)

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. cultural (adj)

Giải thích: Sau mạo từ "a" và trước danh từ activities cần 1 tính từ

Tạm dịch: Nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật được tổ chức như là một phần của Lễ hội hoa ở Đà Lạt.

2. parade (n)

Giải thích:  Sau mạo từ "a" là 1 danh từ    

Tạm dịch: Tôi đã xem cuộc trình diễn diễu hành hoa khi tôi tham gia lễ hội hoa năm rồi.                      

3. celebratory/ celebration (n)

Tạm dịch: Chúng tôi đã có một bữa ăn mừng ngày sinh nhật của ông.

4. festive (adj)

Giải thích: Sau mạo từ "the" và trước danh từ season là 1 tính từ

Tạm dịch: Mùa Giáng sinh cũng được gọi là mùa lễ hội.      

5. performances (n)

Giải thích: Sau mạo từ "the" là 1 danh từ    

Tạm dịch: Tôi thích những màn trình diễn bài hát dân gian.

6. celebration (n)

Giải thích: Sau mạo từ "a" và 1 tính từ là 1 danh từ    

Tạm dịch: Có một lễ kỷ niệm cho những cô gái Nhật vào ngày 3 tháng Ba hàng năm. 

Task 3. Complete each question with a suitable Wh-question word. More than one question word may be accepted.

(Hoàn thành mỗi câu hỏi với câu hỏi Wh- thích hợp. Có hơn 1 câu hỏi được chấp nhận) 

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. What 

=>Look at this photo!  What are you doing with the candles?

 Tạm dịch: Nhìn vào bức hình này! Bạn đang làm gì với những cây nến vậy?

2. Where 

=> Where did you stay when you were in Ha Noi?

Tạm dịch: Bạn đã ở chỗ nào khi ra Hà Nội?

3. How 

=> How do you pronounce the name of the festival?

Tạm dịch: Bạn phát âm tên của lễ hội như thế nào?

4. Which

=>Which festival does your brother prefer: the Tesselaar Tulip Festival or the Tulip Time Festival?

Tạm dịch: Em trai của bạn thích Lễ hội hoa Tulip Tesselaar hơn hay lễ hội Thời gian hoa Tulip?

5. Where/ When/ How/ Why  

=> Where/ When/ How/ Why do people celebrate Diwali?

Tạm dịch: Người ta tổ chức lễ hội Dewali ở đâu/ khi nào/ như thế nào/ để làm gì?

6. When: khi nào

=> When did they arrive in Da Nang? On 29th April?

Tạm dịch: Họ đã đến Đà Nẵng khi nào? Vào ngày 29 tháng Tư?

Task 4. Make your own sentences with the adverbial phrases from the box.

(Tạo thành câu riêng của em với cụm trạng từ trong khung.) 

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

1. Nguyen Hue flower Street festival is held in Ho Chi Minh City.

Tạm dịch:  Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh.

2. They would like to say thanks for what they have from this festival.

Tạm dịch:Họ muốn nói lời cảm ơn cho những gì họ có được từ lễ hội này.

3. I visited this festival last December.

Tạm dịch:Tôi đã thăm lễ hội này vào Tháng 12 năm rồi.

4. This town is more beautiful with apricot blossoms.

Tạm dịch:Thành phố thêm đẹp hơn với hoa mai.

5. My family comes to that festival every year.

Tạm dịch:Gia đình tôi đến lễ hội đó mỗi năm.

Task 5. Role-play in pairs. Student A is a reporter. Student B is a secondary school student Continue the conversation below.

(Đóng vai theo cặp. Học sinh A là một người phóng viên. Học sinh B là một học sinh cấp Hai. Tiếp tục bài đàm thoại bên dưới) 

Tiếng Anh 7 mới

Hướng dẫn giải:

Reporter: I’m a reporter from Culture Magazine. Can I ask you some question about your favourite festival?

Student: Yes, of course. I like the elephant race festival best.

Reporter: Well, where’s the festival held?

Student: Ah, it’s held in Daklak province.

Reporter: When is it held?

Student: It’s normally held every March. 

Reporter: Is it-crowded?

Student: Yes, it’s very crowded with many tourists and local people.

Reporter: When did you come there?

Student: I came there last March.

Tạm dịch:

Phóng viên: Tôi là phóng viên từ tạp chí Văn Hóa. Tôi có thể hỏi bạn vài câu hỏi về lễ hội yêu thích của bạn không?

Học sinh: Vâng được. Tôi thích lễ hội đua voi nhất.

Phóng viên: À, nó được tổ chức ở đâu?

Học sinh: Nó được tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk.

Phóng viên: Nó được tổ chức khi nào?

Học sinh: Nó được tổ chức vào tháng Ba hàng năm.

Phóng viên: Nó có đông đúc không?

Học sinh: Có. Nó rất đông đúc với nhiều khách du lịch và người dân địa phương.

Phóng viên: Bạn đến đó khi nào?

Học sinh: Mình đến đó vào tháng Ba năm ngoái.

Tham khảo: loigiaihay.com

Các bài khác:

Copyright @2020 by hocfun.com