HỌC TỐT TIẾNG ANH


Học tốt Tiếng Anh SGK.

Phần mềm rất dễ học và giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Đặc biệt, Admin dành tặng các thẻ cào 100K cho các thành viên tích cực

- Hãy tải phần mềm Học tốt Tiếng Anh SGK.

- Link tải App Store: Tiếng Anh SGK

- Link tải Google Play: Tiếng Anh SGK

Unit 1: Life Stories - Câu chuyện cuộc đời

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới
 • Communication and Culture - trang 15 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới
 • Unit 2: Urbanisation - Đô thị hóa

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - trang 18 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - trang 20 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới
 • Communication and Culture - trang 27 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới
 • Unit 3: The Green Movement - Phong trào xanh

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - trang 30 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - trang 34 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới
 • Communication and Culture - Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới
 • Review 1 (Units 1 - 2 - 3) - Tiếng Anh 12 Mới

 • Language - Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng Anh 12 mới
 • Skills - Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng anh 12 mới
 • Unit 4: The Mass Media - Truyền thông đại chúng

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới
 • Communication and Culture - Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - trang 57 Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới
 • Unit 5: Cultural Identity - Bản sắc văn hóa

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới
 • Communication and Culture - Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới
 • Review 2 (Units 4 - 5)

 • Language - Review 2 (Units 4 - 5) SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - Review 2 (Units 4 - 5) SGK tiếng anh 12 mới
 • Unit 6: Endangered Species - Các loài sắp tuyệt chủng

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới
 • Communication and Culture - Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới
 • Unit 7: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới
 • Skills - Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới
 • Communication and Culture - Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - trang 29 Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới
 • Unit 8: The World Of Work - Thế giới của công việc

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới
 • Communication and Culture - Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới
 • Review 3 (Units 6 - 7 - 8)

 • Language (Ngôn ngữ) - Review 3 (Units 6 - 7 - 8) SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills (Kỹ năng) - Review 3 (Units 6 - 7 - 8) SGK tiếng anh 12 mới
 • Unit 9: Choosing A Career - Lựa chọn nghề nghiệp

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới
 • Communication and Culture - Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới
 • Unit 10: Lifelong Learning - Học suốt đời

 • Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 tiếng Anh 12 mới
 • Getting Started - Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới
 • Language - Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills - Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới
 • Communication and Culture - Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới
 • Looking back - Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới
 • Project - Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới
 • Review 4 (Units 9 - 10)

 • Language (Ngôn ngữ) - Review 4 (Units 9 - 10) SGK tiếng anh 12 mới
 • Skills (Kỹ năng) - Review 4 (Units 9 - 10) SGK tiếng anh 12 mới
 • Copyright @2020 by hocfun.com